Πέμπτη, 22 Οκτωβρίου 2020
Ροή ενημέρωσης:
Τρίτη, 23 Ιούλιος 2013 15:18

Γίνε Έξυπνος Αγρότης (ΓΕΑ)

Πρωτοβουλίες Ενίσχυσης Απασχόλησης μέσω Επιστροφής και Ενσωμάτωσης του Ανθρώπινου Δυναμικού στον Πρωτογενή Τομέα

Η δημιουργία Αναπτυξιακής Σύμπραξης βάσει του άρθρου 18, του Ν. 4019/2011 με σκοπό τη σύνταξη «ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ (ΤΟΠΣΑ), ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΟΥ στις ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» έγινε με την ένταξη της πράξης: «Γίνε Έξυπνος Αγρότης (ΓΕΑ) - Πρωτοβουλίες Ενίσχυσης Απασχόλησης μέσω Επιστροφής και Ενσωμάτωσης του Ανθρώπινου Δυναμικού στον Πρωτογενή Τομέα» στα πλαίσια του Άξονα Προτεραιότητας "07 - Διευκόλυνση της πρόσβασης στην Απασχόληση στις 8 περιφέρειες σύγκλισης" του Ε.Π. "Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού".

Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.

Το έργο έχει διάρκεια 36μήνες, ξεκίνησε από 01/7/2012 και ολοκληρώνεται 30/06/2014.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου είναι 300.000 €.

Στην Σύμπραξη συμμετέχουν:

  1. «Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Αιγίου – ΠΕΣ», ως συντονιστής φορέας
  2. «Νομαρχιακή Επιχείρηση Ανάπτυξης (ΝΕΑ) της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας»
  3. «Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου»
  4. «Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) Πανεπιστημίου Πατρών»
  5. «ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Α.Ε.»
  6. «Ένωση Νέων Αγροτών Αχαΐας»
  7. «Περιφερειακό Κ.Ε.Κ. Δια Βίου Μάθησης Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας»
  8. «Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία ΦΟΡ ΕΛΕΜΕΝΤΣ (FOUR ELEMENTS)»

Στόχοι του έργου η ενεργοποίηση και κινητοποίηση των τοπικών φορέων με στόχο την εξασφάλιση της δημιουργίας θέσεων απασχόλησης για ανέργους, ως  αποτέλεσμα διάγνωσης εξειδικευμένων τοπικών αναγκών και  ανάδειξης των αναπτυξιακών δυνατοτήτων στη Περιφερειακή Ενότητα (ΠΕ) Αχαΐας.