Τετάρτη, 17 Απριλίου 2024
Ροή ενημέρωσης:
Τρίτη, 01 Οκτώβριος 2019 11:39

INTERREG-GREECE-ITALY "AUTHENTIC-OLIVE-NET" Πιστοποίηση της αυθεντικότητας και ανάπτυξη δικτύου προώθησης των ελαιοκομικών προϊόντων της κοινής διασυνοριακής περιοχής Ελλάδας–Ιταλίας

authentic-olive-net-logo-web

AUTHENTIC-OLIVE-NET: Πιστοποίηση της αυθεντικότητας και ανάπτυξη δικτύου προώθησης των ελαιοκομικών προϊόντων της κοινής διασυνοριακής περιοχής Ελλάδας–Ιταλίας

Περιγραφή του έργου και Στόχοι:

Το έργο «AUTHENTIC-OLIVE- NET» χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Εδαφικής Συνεργασίας Interreg Ελλάδα – Ιταλία 2014 – 2020, όπου άπτεται του Άξονα Προτεραιότητας 1 «Καινοτομία και Ανταγωνιστικότητα» και συγκεκριμένα του Ειδικού Στόχου 1.1 «Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης της καινοτομίας και ανάπτυξη διασυνοριακών δικτύων για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας».

Το έργο AUTHENTIC-OLIVE-NET εισάγει έναν καινοτόμο και αποτελεσματικό τρόπο ανάδειξης και πιστοποίησης της αυθεντικότητας του έξτρα παρθένου ελαιολάδου και ελαιολάδου ΠΟΠ και ΠΓΕ και την προώθηση με έξυπνο τρόπο των ανταγωνιστικών τους πλεονεκτημάτων σε νέες αγορές και δίκτυα εμπορίας. Έτσι, ο γενικός στόχος του έργου είναι η δημιουργία ενός Δικτύου Καινοτομίας στον Τομέα Ελαιολάδου (Αυθεντικό- Ελια- Δίκτυο) μεταξύ των Επιμελητηρίων, των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων, των Ερευνητικών Ιδρυμάτων και των Περιφερειακών Αρχών, προκειμένου να αναπτυχθούν και να προσφερθούν στις τοπικές εταιρείες ελαιολάδου, καινοτόμες & παγκοσμίως αναγνωρισμένες μέθοδοι πιστοποίησης της αυθεντικότητας, εργαλεία, δομές και υπηρεσίες. Αυτές οι υπηρεσίες υποστήριξης θα προωθήσουν την ποιοτική και εμπορική διαφοροποίηση των τοπικών προϊόντων ελιάς, επιτυγχάνοντας ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και αναγνώριση της εμπορικής προστιθέμενης αξίας τους, προκειμένου να βελτιωθεί η είσοδός τους σε νέες αγορές και δίκτυα εμπορίου. Συνδέεται στενά με το συνολικό στόχο του προγράμματος INTERREG GR - IT 2014-20, καθώς συμβάλλει στην ανάπτυξη θεμελίων για μια δυναμική ισχυρή εξαγωγική οικονομία, η οποία προωθεί την έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη.

Ο γενικός στόχος αναλύεται περαιτέρω στους ακόλουθους στόχους:

 1. Ανάπτυξη κοινών υποδομών και διαδικασιών για την πιστοποίηση της αυθεντικότητας των ελαιοκομικών προϊόντων.
 2. Προώθηση και ενθάρρυνση της συνεργασίας - δικτύωσης επιχειρήσεων του ελαιοκομικού κλάδου, Επιμελητηρίων, Ερευνητικών Ινστιτούτων και Αρμοδίων Περιφερειακών Αρχών (Διευθύνσεις Αγροτικής Ανάπτυξης), με σκοπό την μεταφορά τεχνογνωσίας και την ανάπτυξη τεχνολογικά καινοτόμων, αλλά και ταυτόχρονα εύκολα εφαρμόσιμων από τις επιχειρήσεις, διαδικασιών πιστοποίησης της αυθεντικότητας.
 3. Εφαρμογή καινοτόμων εργαλείων ΤΠΕ για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων του ελαιοκομικού κλάδου.

Ο κύριος ειδικός στόχος του έργου είναι η ανάπτυξη κοινών δομών και διαδικασιών καινοτομίας για την πιστοποίηση της γνησιότητας των προϊόντων ελιάς στην περιοχή του προγράμματος. Ο κύριος στόχος αυτού του έργου συμβάλλει άμεσα στον ειδικό στόχο 1.1: "Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης της καινοτομίας και ανάπτυξη διασυνοριακών δικτύων για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας".

Βασικά αποτελέσματα / παραδοτέα του έργου:

 1. Ανάπτυξη και Εφαρμογή εργαλείων γνησιότητας σε τοπικές ποικιλίες εξαιρετικών παρθένων και παρθένων προϊόντων ελιάς, δειγματοληψία ελαιών, υιοθέτηση αποτελεσμάτων Ε & Α σε συνδυασμό με οργανοληπτικές μεθόδους, ανάπτυξη ηλεκτρονικής πλατφόρμας / βάσης δεδομένων,
 2. Εφαρμογή αναλύσεων γνησιότητας: φυσικοχημικές αναλύσεις (συμπεριλαμβανομένων των φασματοσκοπικών αναλύσεων) και ανάλυση στατιστικών δεδομένων ανά ποικιλία και περιοχή παραγωγής.
 3. Ανάπτυξη προτύπων πιστοποίησης γνησιότητας, σε συνδυασμό με τη χρήση φιλικών προς το περιβάλλον τεχνικών στη καλλιέργεια της ελιάς και φυτοπροστασίας και προηγμένων μεθόδων παραγωγής ελαιολάδου: προδιαγραφές, διαδικασίες, υπηρεσίες και απαιτήσεις για την πιστοποίηση. Αυτό είναι το κύριο παραδοτέο του έργου. Η συμβολή του στους συγκεκριμένους στόχους του έργου είναι προφανής, καθώς αποτελεί το κύριο εργαλείο συνεργασίας μεταξύ Ερευνητικών Ινστιτούτων και ΜΜΕ.
 4. Καλάθι Αυθεντικών Προϊόντων Ελιάς. Δημιουργία κοινού "καλαθιού", με περιγραφή των κυριότερων ποιοτικών και διατροφικών χαρακτηριστικών των επιλεγμένων ποικιλιών ελαιοκομικών προϊόντων.
 5. Εκπαιδευτικά σεμινάρια. Υλοποίηση εκπαιδευτικών σεμιναρίων με ειδικά εκπαιδευτικά υλικά.
 6. Πλατφόρμα Ηλεκτρονικής Προώθησης. Θα αναπτυχθεί για να προωθήσει το "Καλάθι Αυθεντικών Προϊόντων Ελιάς" σε τελικούς πελάτες.
 7. Πλατφόρμα Ηλεκτρονικής Δικτύωσης μεταξύ των μελών του δικτύου.
 8. Εφαρμογή και αξιολόγηση των διαδικασιών πιστοποίησης γνησιότητας.
 9. Οργάνωση / Συμμετοχή σε 3 ειδικές εκδηλώσεις προώθησης / δικτύωσης (Πρέβεζα, Πάτρα, Φότζια) και συμμετοχή σε 2 Διεθνείς Εκθέσεις σε περιοχές εκτός εκείνων που μετέχουν στο πρόγραμμα (επιλέξιμες περιοχές)
 10. Σχέδιο Kεφαλαιοποίησης και Συμφωνίας. Ένα Σχέδιο Κεφαλαιοποίησης & Συμφωνίας θα αναπτυχθεί και θα υπογραφεί κατά τη διάρκεια του εργαστηρίου κεφαλαιοποίησης.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου είναι: 875.000,00€, και ο εγκεκριμένος προϋπολογισμός για την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας είναι 180.000,00€, ο οποίος σε ποσοστό 85% χρηματοδοτείται απευθείας από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Interreg Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020» μέσω του επικεφαλής εταίρου και κατά 15% από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.

authentic-olive-net-promo1-web

Εταιρικό Σχήμα:

Επικεφαλής εταίρος: LB: Επιμελητήριο Πρέβεζας 

Εταίροι:

 • PB2 – Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
 • PB3 – Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός - ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ
 • PB4 – Γεωργικός Συνεταιρισμός Assoproli Μπάρι, Ιταλία
 • PB5 – Εμπορικό Επιμελητήριο Φότζια, Ιταλία

 


 AUTHENTIC-OLIVE-NET: Certification of Authenticity and Development of a Promotion Network Olive products in the across border GREECE-ITALY area”

Description - Objectives of the project:

The project “AUTHENTIC-OLIVE-NET is funded by Interreg Greece - Italy 2014-2020 Territorial Cooperation Program, which targets Priority Axis 1 "Innovation & Competitiveness" and specifically the Special Objective 1.1 "Provision of innovation support services and the development of cross-border clusters to enhance competitiveness".

The project “AUTHENTIC-OLIVE-NET” introduces an innovative and effective way to certify the authenticity of extra virgin and virgin PDO & PGI local olive oils, and to promote intelligently their competitive advantages to internal & external markets. So, the overall objective of the project is to establish an Innovation Network in the Olive Sector (Authentic – Olive – Net) between Chambers, SMEs’ Associations, Research Institutes & Regional Authorities, in order to develop & offer to local olive oil companies innovative & global authenticity certification methods, tools, structures, and services.  These support services will promote qualitative and commercial differentiation of local olive products by achieving competitive advantage and recognition of their commercial added value added, in order to improve their entrance in new markets and trade networks. It is closely linked with the overall INTERREG GR – IT 2014-20 Programme’s objective, as it contributes to the development of foundations for a dynamic strong export based economy, which fosters smart, sustainable and inclusive growth.

This overall objective is further analyzed in the following sub objectives:

 1. Development of common structures and procedures to certify the authenticity of olive products, in programme area.
 2. Promotion and encouragement of cooperation - networking of companies in the olive sector, Chambers, Research Institutes, and Regional Competent Authorities (Departments of Rural Development),
 3. Implementation of innovative ICT tools to improve the competitiveness and extroversion of the olive sector companies.

The main specific objective of the project is the development of common innovation structures and procedures to certify the authenticity of olive products, in programme area. This project’s main objective directly contributes to the Specific Objective 1.1: “Delivering innovation support services and developing clusters across border to foster competiveness”.

Expected outputs of the project

 1. Development & Application of authenticity tools on local varieties of extra virgin & virgin olive products, sampling of olives, adopting R&D results in combination with organoleptic methods, development of an online platform/data-base.
 2. Application of authenticity Analyses:physicochemical analyses (including spectroscopic analyses) & statistical data analysis by variety and area of production.
 3. Develop authenticity certification standards, in combination with the use of environmentally friendly olive farming & plant protection technics and advanced olive oil manufacturing methods: specifications, procedures, services, and requirements for the certification. This is the project main output. Its contribution to the project's specific objectives is obvious, as it is the main tool to provide the co-operartion between Research Institutes & SMEs.
 4. Basket of Authentic Olive Products: Creation of a common "basket", with the description of the main quality and nutritional characteristics of selected varieties of olive products
 5. Training Seminars:  Implementation of training seminars with specific educational materials.
 6. E-Promotion Platform: It will be developed to promote the “basket of Authentic Olive Products” to final customers.
 7. E- Networking Platform between the members of the network.
 8. Implementation & Assessment of the authenticity certification procedures
 9. Organization/Participation in 3 special promotional/networking events/fairs (Preveza, Partas, Foggia) and participation in 2 International Fairs outside the programme area
 10. Capitalization Plan & Agreement. A Capitalization Plan & Agreement will be developed and signed during the capitalization workshop.

The total project budget is 875.000,00€ and the approved budget for the Region of Western Greece is 180.000,00€, which is 85%  funded by the European Union (through the lead partner) and 15% from the Public Investment Programme.

authentic-olive-net-promo1-web

Partnership:

Lead Partner: LB – Preveza Chamber

Partners:

 • PB2 – Region of Western Greece
 • PB3 – Hellenic Agricultural Organization "DEMETER"
 • PB4 – Assoproli Bari agricultural cooperative society
 • PB5 –Chamber of Commerce of Foggia
Τελευταία τροποποίηση: Τρίτη, 01 Οκτώβριος 2019 11:54
 • Αιτήσεις & Λίστες αναμονής ιατρικών ειδικοτήτων

  Έναρξη λειτουργίας ηλεκτρονικού portal από τις 12/05/2023 για την υποβολή αιτήσεων και δικαιολογητικών ιατρών προς ειδίκευση στα Νοσηλευτικά Ιδρύματα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. Γ4δ/Γ.Π.οικ.44946/14-07-2020 Υπουργική Απόφαση.

  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

  Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε δείτε τις παρακάτω ΟΔΗΓΙΕΣ.

  Σύσταση, μετονομασία, καθορισμός χρόνου και περιεχόμενο άσκησης ιατρικών ειδικοτήτων (ενιαίων και μη) ΦΕΚ 4138/Β'/20-09-2018

  eisodos

   


  Συγκεντρωτικός Πίνακας Ειδικοτήτων στα Νοσηλευτικά Ιδρύματα της Π.Δ.Ε.

  Γ.Π.Ν. Πατρών "Παναγία Η Βοήθεια" (Ρίο)

  Γ.Ν. Πατρών "Ο 'Αγιος Ανδρέας"

  Γ.Ν. Παίδων Πατρών (Καραμανδάνειο)

  Γ.Ν. Ανατολικής Αχαΐας

  Γ.Ν. Αιτωλοακαρνανίας

  Γ.Ν. Ηλείας


   

  ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΙΑΤΡΩΝ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΚΟΛΟΥΘΕΣ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ 

  Σας υπενθυμίζουμε ότι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές μέσω email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. ή ταχυδρομικά: Δ/νση Δημόσιας Υγείας ΠΔΕ, Τμήμα Υπηρεσιών & Επαγγελμάτων Υγείας, Π.Π. Γερμανού 98, Πάτρα, ΤΚ 26225 ή δια ζώσης (αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο): Πάτρα, Π.Π. Γερμανού 98, ισόγειο, γραφείο 1, 

  ΜΟΝΟ για τις ακόλουθες εξαιρέσεις:

  1) Για όσους δεν διαθέτουν ΑΦΜ ή/και ΑΜΚΑ

  2) Για αιτήσεις υπεράριθμων (για λόγους υγείας και για αθλητές πτυχιούχους ιατρικής σχολής)

  Αίτηση για ειδικότητα
  Υπεύθυνη δήλωση ειδικότητας
  Οδηγίες και δικαιολογητικά

  Σημείωση:

  -Για αίτηση καταχώρησης ειδικότητας παρακαλούμε να αποστέλλετε κατά προτίμηση στο email μας Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. την αίτηση, την υπεύθυνη δήλωση και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά σκαναρισμένα.

  -Για αίτηση διαγραφής από σειρά προτεραιότητας ειδικότητας παρακαλούμε να αποστέλλετε κατά προτίμηση στο email μας Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. υπεύθυνη δήλωση (θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής) δηλώνοντας την ειδικότητα και το νοσοκομείο από το οποίο επιθυμείτε τη διαγραφή σας.

   


Ο παρών ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να βελτιώσει την πλοήγησή σας σε αυτόν. Χρησιμοποιώντας τον ιστότοπο αποδέχεστε την αποθήκευση των cookies στη συσκευή σας. Λεπτομέρειες για την Πολιτική Ιδιωτικότητας στο σύνδεσμο privacy policy.

Αποδέχομαι τα cookies από αυτόν τον ιστότοπο.