Δευτέρα, 17 Ιουνίου 2024
Ροή ενημέρωσης:
Πέμπτη, 05 Μάρτιος 2020 11:01

LIFE-IP AdaptInGR - «Ενισχύοντας την εφαρμογή πολιτικής για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή στην Ελλάδα» (Boosting the implementation of adaptation policy across Greece)

Logo-LIFE-IP-02

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας έχει επιλεγεί να συμμετέχει ως εταίρος στο ολοκληρωμένο έργο «LIFE-IP AdaptInGR - Boosting the implementation of adaptation policy across Greece», το οποίο θα ενισχύσει την εφαρμογή πολιτικής για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή στην Ελλάδα.
Το πρόγραμμα «LIFE-IP AdaptInGR» είναι ένα Στρατηγικό έργο - Καταλύτης για την εφαρμογή εθνικής πολιτικής με σκοπό τον μετριασμό των επιπτώσεων από την κλιματική αλλαγή και συνίσταται στην ανάληψη κατάλληλων δράσεων για την αντιμετώπιση των αναμενόμενων ζημιών και αρνητικών συνεπειών της κλιματικής αλλαγής στους τομείς δραστηριότητας που είναι περισσότερο ευάλωτοι στην κλιματική αλλαγή.
Το έργο έχει διάρκεια 8 χρόνια (2019-2026) και συνολικό προϋπολογισμό €14,2 εκατ., εκ των οποίων €8,3 εκατ. χρηματοδοτούνται από την Ε.Ε., €2,4 εκατ. από εθνικούς πόρους (Πράσινο Ταμείο), €3,2 εκατ. από ίδιους πόρους των εταίρων και €0,3 εκατ. από συγχρηματοδότες. Η ευρωπαϊκή χρηματοδότηση θα ανέλθει στο 60% των επιλέξιμων δαπανών, ενώ το υπόλοιπο 40% καλύπτεται από ίδιες συμμετοχές των συμμετεχόντων και μη-Ευρωπαϊκή χρηματοδότηση, μέρος της οποίας καλύπτεται από πόρους του Πράσινου Ταμείου.

Συγκεκριμένα, το έργο LIFE-IP AdaptInGR αποσκοπεί:
- στην οικοδόμηση του δυναμικού των αρχών που καλούνται να υλοποιήσουν δράσεις και πολιτικές προσαρμογής,
- στη δημιουργία ενός αποτελεσματικού μηχανισμού παρακολούθησης, αξιολόγησης και επικαιροποίησης των δράσεων και πολιτικών προσαρμογής,
- στην υλοποίηση πιλοτικών δράσεων σε τομείς προτεραιότητας για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή και στη διάχυση αυτών,
- στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών,
- στην κινητοποίηση συμπληρωματικών ευρωπαϊκών και εθνικών πόρων και χρηματοδοτικών εργαλείων για την υλοποίηση των πολιτικών προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή,
- στη διάχυση καλών πρακτικών στην Ελλάδα, στην Ανατολική Μεσόγειο και στην Ευρωπαϊκή Ένωση,
- στην αξιολόγηση και αναθεώρηση της Εθνικής Στρατηγικής και των Περιφερειακών Σχεδίων για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή, προετοιμάζοντας τον 2ο κύκλο εφαρμογής πολιτικών προσαρμογής.


Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, στα πλαίσια της συμμετοχής της στο πρόγραμμα, πρόκειται να υλοποιήσει 3 πιλοτικές δράσεις (μία σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα) με συνολικό προϋπολογισμό 1.004.042 €, που αφορούν στο σχεδιασμό έργων και μελετών, λαμβάνοντας υπόψη δυσμενή κλιματικά σενάρια για την έγκαιρη θωράκιση και την μείωση της τρωτότητας περιοχών που καθίστανται ευάλωτες σε ακραίες καιρικές συνθήκες.
Ο προϋπολογισμός για την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας του έργο είναι 1.004.042 €, που επιμερίζεται ως ακολούθως:
- Ιδία συμμετοχή ΠΔΕ: 15.1 % - 151.617 €
- Επιπλέον χρηματοδότηση (Πράσινο Ταμείο) 24,9% - 250.000 €.
- Ευρωπαϊκή χρηματοδότηση 60% - 602.425 €.


Πιλοτικές δράσεις:
Α) Διαχείριση της Παράκτιας Ζώνης - Παραλία Καλαμακίου Δυτικής Αχαΐας Π.Ε. Αχαΐας.
     Μεγάλο τμήμα των ακτών της Π.Ε. Αχαΐας έχει διαβρωθεί, με ρυθμό που προσεγγίζει τα 0.50 m-1.20 m/έτος. Η διάβρωση των ακτών αποτελεί το πιο σημαντικό γεωλογικό φαινόμενο στην υπό μελέτη περιοχή, ενώ το φαινόμενο είναι σε συνεχή εξέλιξη.
     Ο Δήμος Δυτικής Αχαΐας έχει εκπονήσει μελέτη για την προστασία της ακτής που εκτείνεται στην παράκτια ζώνη του οικισμού Παραλίας Καλαμακίου, καλύπτει μήκος περίπου 1000μ. και προβλέπει την κατασκευή ενός συστήματος ύφαλων προβόλων χαμηλής στέψης, μήκους 50 μέτρων, με διεύθυνση εγκάρσια προς την         ακτογραμμή, με εκκίνηση πλησίον της ακτογραμμής και τεχνητή αναπλήρωση της υπό μελέτη ακτής.
     Στα πλαίσια του παρόντος προγράμματος θα υλοποιηθεί ένα τμήμα του έργου, με βάση τον προτεινόμενο προϋπολογισμό. Τα προτεινόμενα έργα θα χωροθετηθούν στον θαλάσσιο και κατά ένα ελάχιστο μέρος στον χερσαίο χώρο της εν λόγω ακτής.

Β) Πρόληψη δασικών πυρκαγιών στο Δήμο Ήλιδας Π.Ε. Ηλείας.
     Η ευρύτερη περιοχή του Δ. Ήλιδας έχει υποστεί τα τελευταία χρόνια σημαντικές ζημιές, τόσο από καταστροφικές πυρκαγιές, όσο και από πλημμύρες, με αποτέλεσμα να έχει κηρυχτεί κατά το παρελθόν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης από τη πολιτεία (το έτος 2007 λόγω πυρκαγιάς, τα έτη 2015 και 2016 λόγω πλημμυρών και το έτος 2017 λόγω πυρκαγιάς), προκειμένου να αντιμετωπίσει τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν.
     Η παρούσα δράση πρόκειται να υλοποιηθεί στις Τ.Κ. Περιστερίου και Γερακίου του Δ. Ήλιδας και περιλαμβάνει:
        α) εκπόνηση δασικής μελέτης για τον Ολοκληρωμένο Σχεδιασμό Διαχείρισης Αειφορικής Ανάπτυξης και ολοκληρωμένης αντιπυρικής προστασίας για την φυσική προστασία των δασικών οικοσυστημάτων (απογραφή, ανάλυση και διερεύνηση των επεμβάσεων προκειμένου να ενισχυθεί η ανάπτυξή τους, η προστασία τους και η παραγωγικότητά τους).
        β) κατασκευή/προμήθεια σύγχρονου Πυροφυλακείου.
        γ) πραγματοποίηση κάποιων από τις δράσεις, που θα προκύψουν από τα αποτελέσματα της ανωτέρω δασικής μελέτης.

Γ) Μελέτης οριοθέτησης ποταμού Ίναχου στην Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας.
    Τα τελευταία χρόνια οι έντονες βιοκλιματικές αλλαγές, σε συνδυασμό με τα έντονα καιρικά φαινόμενα μεταξύ αυτών και έντονες βροχοπτώσεις, έχει ως συνέπεια σε αρκετά σημεία τα νερά του ποταμού Ίναχου να έχουν προκαλέσει διαβρώσεις της κοίτης και να απειλούν δρόμους και αγροικίες. Η οριοθέτηση του ποταμού Ίναχου αποτελεί βασική παράμετρο για την αντιμετώπιση των πλημμυρικών φαινομένων στην περιοχή, εφόσον έτσι προσδιορίζεται η κοίτη του ποταμού και το πλάτος της ζώνης που απαιτείται για την κατασκευή των απαραίτητων υδραυλικών αντιπλημμυρικών έργων.
     Η πιλοτική δράση αφορά σε Τεχνική Μελέτη - Μελέτη Οριοθέτησης του ποταμού (για τα τμήματα αυτού, συνολικού μήκους περίπου ~5 Km, όπου δεν έχει λάβει χώρα η εν λόγω διαδικασία κατά το παρελθόν), καθώς και Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων. Μετά την ολοκλήρωση και έγκριση των μελετών θα γίνει και η εκπόνηση της Οριστικής μελέτης Υδραυλικών έργων, η οποία θα αφορά στις θέσεις που θα προκύψουν από τις παραπάνω μελέτες.
Τα αποτελέσματα των δράσεων και πιλοτικών έργων της Π.Δ.Ε. θα αποτελέσουν «καλά παραδείγματα», με μεταφορά τεχνογνωσίας, εμπειριών και αποτελεσμάτων, σε άλλες περιφέρειες και δήμους, που αντιμετωπίζουν παρόμοιες αρνητικές επιπτώσεις από την κλιματική αλλαγή, και καθιστά την υλοποίησή τους από την ΠΔΕ πιλοτικό οδηγό για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή σε Περιφερειακό επίπεδο.

ΕΤΑΙΡΟΙ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ LIFE-IPAdaptInGR
Το έργο υλοποιείται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας σε συνεργασία με δεκαοκτώ (18) στρατηγικούς εταίρους από την κεντρική διοίκηση, την τοπική αυτοδιοίκηση Α’ και Β ́ βαθμού, την ακαδημαϊκή κοινότητα και τις μη κυβερνητικές οργανώσεις (ΜΚΟ):
• Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Συντονιστής)
• Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
• Πράσινο Ταμείο
• Ένωση Περιφερειών Ελλάδας
• Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος
• Εθνικό Κέντρο Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης
• Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας
• Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
• Περιφέρεια Ιονίων Νήσων
• Δήμος Κατερίνης
• ΔΕΥΑ Κομοτηνής
• Δήμος Λαρισαίων
• Δήμος Αγ. Αναργύρων-Καματερού,
• Δήμος Ρόδου
• Ακαδημία Αθηνών
• Τράπεζα της Ελλάδος
• Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών
• Ελληνική Εταιρεία Περιβάλλοντος και Πολιτισμού
• Μαριολοπούλειο –Καναγκίνειο Ίδρυμα Επιστημών Περιβάλλοντος

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ
https://www.adaptivegreece.gr/el-gr/

Τελευταία τροποποίηση: Τετάρτη, 03 Ιούνιος 2020 11:49
 • Αιτήσεις & Λίστες αναμονής ιατρικών ειδικοτήτων

  Έναρξη λειτουργίας ηλεκτρονικού portal από τις 12/05/2023 για την υποβολή αιτήσεων και δικαιολογητικών ιατρών προς ειδίκευση στα Νοσηλευτικά Ιδρύματα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. Γ4δ/Γ.Π.οικ.44946/14-07-2020 Υπουργική Απόφαση.

  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

  Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε δείτε τις παρακάτω ΟΔΗΓΙΕΣ.

  Σύσταση, μετονομασία, καθορισμός χρόνου και περιεχόμενο άσκησης ιατρικών ειδικοτήτων (ενιαίων και μη) ΦΕΚ 4138/Β'/20-09-2018

  eisodos

   


  Συγκεντρωτικός Πίνακας Ειδικοτήτων στα Νοσηλευτικά Ιδρύματα της Π.Δ.Ε.

  Γ.Π.Ν. Πατρών "Παναγία Η Βοήθεια" (Ρίο)

  Γ.Ν. Πατρών "Ο 'Αγιος Ανδρέας"

  Γ.Ν. Παίδων Πατρών (Καραμανδάνειο)

  Γ.Ν. Ανατολικής Αχαΐας

  Γ.Ν. Αιτωλοακαρνανίας

  Γ.Ν. Ηλείας


   

  ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΙΑΤΡΩΝ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΚΟΛΟΥΘΕΣ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ 

  Σας υπενθυμίζουμε ότι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές μέσω email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. ή ταχυδρομικά: Δ/νση Δημόσιας Υγείας ΠΔΕ, Τμήμα Υπηρεσιών & Επαγγελμάτων Υγείας, Π.Π. Γερμανού 98, Πάτρα, ΤΚ 26225 ή δια ζώσης (αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο): Πάτρα, Π.Π. Γερμανού 98, ισόγειο, γραφείο 1, 

  ΜΟΝΟ για τις ακόλουθες εξαιρέσεις:

  1) Για όσους δεν διαθέτουν ΑΦΜ ή/και ΑΜΚΑ

  2) Για αιτήσεις υπεράριθμων (για λόγους υγείας και για αθλητές πτυχιούχους ιατρικής σχολής)

  Αίτηση για ειδικότητα
  Υπεύθυνη δήλωση ειδικότητας
  Οδηγίες και δικαιολογητικά

  Σημείωση:

  -Για αίτηση καταχώρησης ειδικότητας παρακαλούμε να αποστέλλετε κατά προτίμηση στο email μας Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. την αίτηση, την υπεύθυνη δήλωση και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά σκαναρισμένα.

  -Για αίτηση διαγραφής από σειρά προτεραιότητας ειδικότητας παρακαλούμε να αποστέλλετε κατά προτίμηση στο email μας Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. υπεύθυνη δήλωση (θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής) δηλώνοντας την ειδικότητα και το νοσοκομείο από το οποίο επιθυμείτε τη διαγραφή σας.

   


Ο παρών ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να βελτιώσει την πλοήγησή σας σε αυτόν. Χρησιμοποιώντας τον ιστότοπο αποδέχεστε την αποθήκευση των cookies στη συσκευή σας. Λεπτομέρειες για την Πολιτική Ιδιωτικότητας στο σύνδεσμο privacy policy.

Αποδέχομαι τα cookies από αυτόν τον ιστότοπο.