Τετάρτη, 17 Απριλίου 2024
Ροή ενημέρωσης:
Δευτέρα, 03 Ιανουάριος 2022 16:38

GRASPINNO PLUS

GRASPINNO PLUS web

Interreg MED “GRASPINNO PLUS”

Πρόγραμμα: Interreg MED

Είδος: Διεθνικά προγράμματα συνεργασίας

Διάρκεια: 06/2021 – 06/2022

Συνολικός προϋπολογισμός: 366.850,00

Ιστοσελίδα: http://www.graspinno.eu/, https://graspinno.interreg-med.eu/

GRASPINNO PLUS

Το έργο GRASPINNOPLUS συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του προγράμματος Interreg MED 2014 – 2020, στο πλαίσιο της πέμπτης πρόσκλησης για modular έργα, στον Άξονα Προτεραιότητας 1.1. Το έργο, που ξεκίνησε τον Ιούνιο του 2021, στοχεύει στην περαιτέρω μεταφορά και αξιοποίηση των αποτελεσμάτων του έργου GRASPINNO που στηρίζει Δημόσιες Αρχές και Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜμΕ) που υλοποιούν και συμμετέχουν σε διαδικασίες Πράσινων Δημόσιων Συμβάσεων (ΠΔΣ). Το έργο GRASPINNO PLUS θα αυξήσει τις διακρατικές δραστηριότητες καινοτόμων φορέων και δικτύων βασικών τομέων της περιοχής τηςΜεσογείου στο πλαίσιο της Κοινότητας Πράσινης Ανάπτυξης.

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ

Η κοινοπραξία του GRASPINNO PLUS αποτελείται από 6 εταίρους από 4 χώρες της Μεσογείου(Ιταλία, Ελλάδα, Ισπανία και Μαυροβούνιο):

 • Terre di Siena Lab (Ιταλία)
 • Επιμελητήριο Ηλείας
 • Επιμελητήριο Εμπορίου και Βιομηχανίας της Τεράσας (Ισπανία)
 • Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
 • Περιφέρεια της Ούμπριας (Περιφερειακή Διεύθυνση Αγροδιατροφής, Περιβάλλοντος, Ενέργειας, Πολιτισμού, Ψυχαγωγίας και Πολιτιστικών αγαθών) (Ιταλία)

ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Το GRASPINNO PLUS στοχεύει στη μεταφορά βασικών παραδοτέων/αποτελεσμάτων που έχουν αναπτυχθεί και δοκιμαστεί σε διεθνικό επίπεδο στο πλαίσιο του έργου GRASPINNO, όπως τα εργαλεία Data-Base, eGPP Support tool & Life Cycle Costing (LCC) (GRASPINNOUnified Platform) σε νέες περιοχές της Μεσογείου. Αυτά τα εργαλεία αναμένεται να δημιουργήσουν εδαφική δυναμική που επηρεάζει τις τοπικές και περιφερειακές κοινότητες, όσον αφορά τις διαδικασίες και τις πολιτικές λήψης αποφάσεων.Η νέα δυναμική θα επηρεάσει επίσης ευνοϊκά την οικολογική καινοτομία των επιχειρήσεων για την παροχή των προϊόντων και υπηρεσιών τους, εστιάζοντας σε μεθόδους ΠΔΣ σε διάφορους τομείς παρέμβασης με έμφαση στην ενεργειακή απόδοση. Οι δράσεις του GRASPINNO PLUS θα στοχεύσουν στην ενίσχυση των βιώσιμων, κυκλικών και ενημερωμένων ΠΔΣ, λαμβάνοντας υπόψη το κόστος που θα προκύψει κατά τη διάρκεια ζωής ενός προϊόντος, δημόσιας εργασίας ή υπηρεσίας.Κύριοι στόχοι του έργου είναι η βελτίωση των ικανοτήτων διαχείρισης ΠΔΣ από τις Δημόσιες Αρχές και η ενθάρρυνση των ΜμΕ να εισέλθουν στην πράσινη αγορά.

Πληροφορίες για το έργο προσφέρονται στις ιστοσελίδες http://www.graspinno.eu/ και https://graspinno.interreg-med.eu/


Interreg MED “GRASPINNO PLUS”

Programme: Interreg MED

Type: Transnational Cooperation Projects

Duration: 06/2021 – 06/2022

Overall Budget: 366.850,00

Web: http://www.graspinno.eu/, https://graspinno.interreg-med.eu/

GRASPINNO PLUS

GRASPINNO PLUS project is co-funded by the European Union through the Interreg MED programme 2014-2020 in the framework of the fifth call proposals for modular projects, priority axis 1.1. The project, started in June 2021, aims at further transferring and exploiting the GRASPINNO project results supporting Public Authorities and Small and Medium Enterprises (SMEs) implementing and participating in Green Public Procurement (GPP) procedures. GRASPINNO PLUS project will increase the transnational activities of innovative clusters and networks of key sectors of MED area under the Community of Green Growth.

PARTNERSHIP

The GRASPINNO Consortium is composed of 6 partners from 4 Mediterranean Countries (Italy, Greece, Spain and Montenegro):

 • Terre di Siena Lab (Italy)
 • Ilia Chamber
 • Chamber of Commerce and Industry of Terrasa (Spain)
 • Region of Western Greece
 • Region of Umbria (Regional Directorate Agriculture, Environment, Energy, Culture, Entertainment and Cultural goods) (Italy)

AIMS AND ACTIVITIES

GRASPINNO PLUS aims to transfer key deliverables/outputs developed and tested at transnational level within GRASPINNOproject such as Data-Base, eGPP Support tool & Life Cycle Costing (LCC) tool (Unified Platform Package) to new MED territories.These instruments are expected to generate territorial dynamics impacting on local and regional communities, in terms ofdecision-making procedures and policies. The new dynamics will also be favorably impacting on eco-innovation ofclusters/networks for their products/services provision, focusing on GPP methods and other possible intervention areas such as Energy-Efficiency and other investment sectors. These impacts are key for the implementation of a sustainable, circular andaware public procurement considering all the costs that will be incurred during the lifetime of a product, public work orservice.

The transferring process will combine thematic training sessions and guided practical applications, which will lead the new“receivers” areas in designing concrete joint solutions adapted to specific greenspecifications-criteria, eGPP support and LCC application plans in tenders with green products/services; thus increasing their capacity ingreen growth.GRASPINNOPLUS will achieve the formal commitment of receivers to replicate the transferred methodology intheir territories,taking into account specific local needs and challenges emerged during and after its completion.

The project will enhance:

 1. innovation capacities of PAs in implementing e-procurement process as a means of realizing a circular economy: in this sense, procurement is an immensely powerful tool in our pursuit of a circular and sustainable economy because PAs can set the market in motion and encourage the development of more circular products;
 2. eco-innovation and new business models of SMEs, transforming their traditional offers into sustainable ones including for green energy refurbishment of public buildings;
 3. transfer and replicability of eGPP practices by transnational cooperation and networking and reinforcing networks of the green growth sectors.

You can find information regarding this project in the following links: http://www.graspinno.eu/ and https://graspinno.interreg-med.eu/

Τελευταία τροποποίηση: Δευτέρα, 03 Ιανουάριος 2022 16:45
 • Αιτήσεις & Λίστες αναμονής ιατρικών ειδικοτήτων

  Έναρξη λειτουργίας ηλεκτρονικού portal από τις 12/05/2023 για την υποβολή αιτήσεων και δικαιολογητικών ιατρών προς ειδίκευση στα Νοσηλευτικά Ιδρύματα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. Γ4δ/Γ.Π.οικ.44946/14-07-2020 Υπουργική Απόφαση.

  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

  Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε δείτε τις παρακάτω ΟΔΗΓΙΕΣ.

  Σύσταση, μετονομασία, καθορισμός χρόνου και περιεχόμενο άσκησης ιατρικών ειδικοτήτων (ενιαίων και μη) ΦΕΚ 4138/Β'/20-09-2018

  eisodos

   


  Συγκεντρωτικός Πίνακας Ειδικοτήτων στα Νοσηλευτικά Ιδρύματα της Π.Δ.Ε.

  Γ.Π.Ν. Πατρών "Παναγία Η Βοήθεια" (Ρίο)

  Γ.Ν. Πατρών "Ο 'Αγιος Ανδρέας"

  Γ.Ν. Παίδων Πατρών (Καραμανδάνειο)

  Γ.Ν. Ανατολικής Αχαΐας

  Γ.Ν. Αιτωλοακαρνανίας

  Γ.Ν. Ηλείας


   

  ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΙΑΤΡΩΝ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΚΟΛΟΥΘΕΣ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ 

  Σας υπενθυμίζουμε ότι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές μέσω email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. ή ταχυδρομικά: Δ/νση Δημόσιας Υγείας ΠΔΕ, Τμήμα Υπηρεσιών & Επαγγελμάτων Υγείας, Π.Π. Γερμανού 98, Πάτρα, ΤΚ 26225 ή δια ζώσης (αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο): Πάτρα, Π.Π. Γερμανού 98, ισόγειο, γραφείο 1, 

  ΜΟΝΟ για τις ακόλουθες εξαιρέσεις:

  1) Για όσους δεν διαθέτουν ΑΦΜ ή/και ΑΜΚΑ

  2) Για αιτήσεις υπεράριθμων (για λόγους υγείας και για αθλητές πτυχιούχους ιατρικής σχολής)

  Αίτηση για ειδικότητα
  Υπεύθυνη δήλωση ειδικότητας
  Οδηγίες και δικαιολογητικά

  Σημείωση:

  -Για αίτηση καταχώρησης ειδικότητας παρακαλούμε να αποστέλλετε κατά προτίμηση στο email μας Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. την αίτηση, την υπεύθυνη δήλωση και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά σκαναρισμένα.

  -Για αίτηση διαγραφής από σειρά προτεραιότητας ειδικότητας παρακαλούμε να αποστέλλετε κατά προτίμηση στο email μας Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. υπεύθυνη δήλωση (θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής) δηλώνοντας την ειδικότητα και το νοσοκομείο από το οποίο επιθυμείτε τη διαγραφή σας.

   


Ο παρών ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να βελτιώσει την πλοήγησή σας σε αυτόν. Χρησιμοποιώντας τον ιστότοπο αποδέχεστε την αποθήκευση των cookies στη συσκευή σας. Λεπτομέρειες για την Πολιτική Ιδιωτικότητας στο σύνδεσμο privacy policy.

Αποδέχομαι τα cookies από αυτόν τον ιστότοπο.