Σάββατο, 20 Απριλίου 2024
Ροή ενημέρωσης:
Τετάρτη, 07 Δεκέμβριος 2022 22:18

BEST - Συμπλήρωση τουριστικών υποδομών στη λίμνη Πηνειού για την ανάδειξη της βιοποικιλότητας

interreg-best-logo

 

INTERREG-GREECE-ITALY_“BEST” «Συμπλήρωση τουριστικών υποδομών στη λίμνη Πηνειού για την ανάδειξη της βιοποικιλότητας» (Addressing joint Agro – and AquaBiodiversity pressures Enhancing Sustainable Rural  Development»

https://interregbest.gr/

Ο γενικός στόχος του προγράμματος ακολουθεί τους αναπτυξιακούς στόχους της ΕΕ που ορίζονται στη στρατηγική «Ευρώπη 2020» και τους στόχους του προγράμματος συνεργασίας Interreg V / A Ελλάδα Ιταλία (GR-IT) 2014-2020 για την ανάπτυξη των θεμελίων μιας δυναμικής οικονομίας που προάγει την έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη, με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής για όσους ζουν στη διασυνοριακή περιοχή του GR-IT, λαμβάνοντας υπόψη τα ξεχωριστά περιφερειακά χαρακτηριστικά του προγράμματος συνεργασίας. Το έργο πληροί έναν από τους βασικούς στόχους του Άξονα Προτεραιότητας 2, που είναι η βελτίωση των κοινών σχεδίων διαχείρισης και διακυβέρνησης για τη βιοποικιλότητα των παράκτιων και αγροτικών οικοσυστημάτων, εστιάζοντας στους φυσικούς πόρους και τις προστατευόμενες περιοχές, αναπτύσσοντας περιβαλλοντικά μέτρα προστασίας ενώ ταυτόχρονα στοχεύει στην ενίσχυση της βιοποικιλότητας, προκειμένου να αποκατασταθεί η απώλεια βιοποικιλότητας στο έδαφός τους. Λόγω του σημερινού προβλήματος της περιβαλλοντικής διάσπασης, την οικολογική ρύπανση και την κλιματική αλλαγή, οι περιοχές αυτές είναι φυσικά οικοσυστήματα που λειτουργούν ως πηγές οξυγόνου και βιοποικιλότητας. Επιπλέον, οι ελληνικές αγροτικές περιοχές αποτελούν ένα πλούσιο οικοσύστημα με πλούσια χλωρίδα και πανίδα που τους καθιστά ιδανικούς προορισμούς για εκπαιδευτικό και δημιουργικό τουρισμό.

Ο γενικός στόχος του έργου είναι η προστασία της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς, η αποκατάσταση της βιοποικιλότητας, των φυσικών, αγροτικών και παράκτιων οικοτόπων στις συμμετέχουσες Περιφέρειες, η συμμετοχή των τοπικών ενδιαφερομένων φορέων σε διασυνοριακές δραστηριότητες και κοινοτικές πιλοτικές δράσεις μέσω της χρήσης νέων τεχνολογιών με χαμηλό περιβαλλοντικό αποτύπωμα και τη δημιουργία νέων πολιτικών, προϊόντων και υπηρεσιών, που θα συμβάλουν στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών.

Οι κύριοι στόχοι του έργου είναι:

 • Η ενίσχυση της διασυνοριακής δικτύωσης για την ανάπτυξη κοινών σχεδίων διαχείρισης και διακυβέρνησης της βιοποικιλότητας.
 • Η δημιουργία νέων έξυπνων συστημάτων και μηχανισμών για την ανάπτυξη εργαλείων προστασίας του περιβάλλοντος.
 • Η ανάπτυξη συγκεκριμένων μέτρων προστασίας του περιβάλλοντος μέσω συγκεκριμένου σχεδίου δράσης.
 • Η προώθηση βιώσιμου τουρισμού σε προστατευόμενες περιοχές μέσω τουριστικών υποδομών και οργάνωσης ανθρώπινων δραστηριοτήτων και η ανάπτυξη σχετικών διαδραστικών εκδηλώσεων.
 • Η ενίσχυση της διαχείρισης για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή.
 • Η ενίσχυση της ευαισθητοποίησης των τοπικών κοινοτήτων σε ζητήματα που αφορούν το φυσικό περιβάλλον και την πολιτιστική κληρονομιά.

Αναμενόμενα Αποτελέσματα

 1. Παραγωγή διασυνοριακού χάρτη (WEB GIS) που προσδιορίζει αγροτικές εκτάσεις υψηλής φύσης.
 2. Παραγωγή ευφυών τεχνολογικών μέσων για αξιόπιστη και συνεχή παρακολούθηση της βιοποικιλότητας σε αγροτικές και παράκτιες περιοχές.
 3. Δημιουργία ευφυών τεχνολογικών πάρκων που θα παρέχουν «περιηγήσεις στη βιοποικιλότητα» για την υποστήριξη του εναλλακτικού περιβαλλοντικού τουρισμού.
 4. Προσδιορισμός κοινού διασυνοριακού πρωτοκόλλου για την παρακολούθηση αγροτικών περιοχών υψηλής γεωργική αξίας.
 5. Δημιουργία αρχείου DNA από επιλεγμένα διασυνοριακά βοτανικά είδη.
 6. Ανάπτυξη προστατευόμενων περιοχών.
 7. Εκπαίδευση πολιτών με ιδιαίτερη έμφαση στα σχολεία.να προωθήσει τη διασυνοριακή συνεργασία για την αντιμετώπιση των απειλών για τη βιοποικιλότητα (χερσαία και υδατική), καθώς και των απειλών γενετικών μεταβολών που μπορούν να επιφέρουν τα ξενικά είδη στα γεωργικά αποθέματα, καθώς και ανθρωπογενών πιέσεων, ενισχύοντας τη βιωσιμότητα και την ανάπτυξη παράκτιων και αγροτικών οικοσυστημάτων, εξασφαλίζοντας έτσι μια βιώσιμη παραγωγή τροφίμων υπό τις μεταβαλλόμενες περιβαλλοντικές και κλιματικές συνθήκες καθώς και τις μεταβαλλόμενες ανάγκες.

Το εταιρικό σχήμα της πράξης συν αποτελείται από τις 4 Περιφέρειες της επιλέξιμης περιοχής του προγράμματος, ως εξής:

Δικαιούχοι  No Εταίροι (Επωνυμία) Χώρα
LB (PB1) Περιφέρεια Ιονίων Νήσων ως Επικεφαλής Εταίρος Ελλάδα
PB2 Περιφέρεια Ηπείρου Ελλάδα
PB3 Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας Ελλάδα
PB4 Περιφέρεια Απουλίας Ιταλία

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ – PB3

Μέσα από το έργο BEST η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας θα επενδύσει στην προώθηση του βιώσιμου τουρισμού σε προστατευόμενες περιοχές και στην ανάπτυξη συστήματος παρακολούθησης και διαχείρισης των απειλών και των πιέσεων που δέχονται τα αγροτικά και υδάτινα οικοσυστήματα. Στις δράσεις της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας περιλαμβάνονται:

 • Διαδικτυακή χαρτογράφηση χρησιμοποιώντας το σύστημα WEB GIS, προκειμένου να καταστεί δυνατή η σύγκριση της βιοποικιλότητας σε πραγματικό χρόνο σε όλες τις διασυνοριακές περιοχές που εμπλέκονται στο Έργο.
 • Η ολοκλήρωση τουριστικής υποδομής στην τεχνητή λίμνη του φράγματος Πηνειού, μέσω της δημιουργίας ενός εκθεσιακού χώρου, ενός παρατηρητηρίου και τη διαμόρφωση του υπαίθριου χώρου με στόχο τη φιλοξενία εκδηλώσεων, εργαστηρίων και δραστηριοτήτων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης. Η τεχνητή λίμνη του φράγματος Πηνειού έχει χαρακτηριστεί υγρότοπος με κωδικό GR233242000 από το Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων - Υγροτόπων.
 • Η υποστήριξη του διασυνοριακού δικτύου για την ανάπτυξη κοινών σχεδίων δράσης με σκοπό τη διαχείριση των πιέσεων που δέχονται τα αγροτικά και υδάτινα οικοσυστήματα.
 • Η ενημέρωση της τρέχουσας βάσης δεδομένων βιοποικιλότητας της Δυτικής Ελλάδας και η σύνταξη πρωτοκόλλων για την παρακολούθηση τυχόν απειλών για τη βιοποικιλότητα.
 • Δράσεις ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης των πολιτών για την πιλοτική δράση του έργου και την προστασία της βιοποικιλότητας.

Διάρκεια έργου: 01.07.2019 – 30.09.2023

Συνολικός Προϋπολογισμός: 5.631.915,00€ (85% χρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ - Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης)

Προϋπολογισμός Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας: 890.000 €

MIS IDENTIFICATION CODE: 5041640

Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας - INTERREG V-A GREECE-ITALY PROGRAMME 2014 - 2020 (πρόσκληση στρατηγικών έργων)

 


 

"BEST" -  Addressing joint Agro – and AquaBiodiversity pressures Enhancing Sustainable Rural  Development

https://interregbest.eu/en/homepage/

The overall objective of the programme follows the EU development objectives set out in the Europe 2020 strategy and the objectives of the Interreg V / A Greece Italy (GR-IT) cooperation programme 2014-2020 to develop the foundations of a dynamic economy that promotes smart, sustainable and inclusive growth, with the aim of improving the quality of life for those living in the cross-border area of GR-IT, taking into account the distinct regional features of the cooperation programme. The project fulfils one of the key objectives of Priority Axis 2, which is to improve joint management and governance plans for the biodiversity of coastal and rural ecosystems, focusing on natural resources and protected areas, developing environmental protection measures while at the same time aiming to enhance biodiversity in order to restore biodiversity loss on their territory. Due to the current problem of environmental degradation, ecological pollution and climate change, these areas are natural ecosystems that act as sources of oxygen and biodiversity. In addition, Greek rural areas are a rich ecosystem with rich flora and fauna that makes them ideal destinations for educational and creative tourism.

The general objective of the project is the protection of natural and cultural heritage, the restoration of biodiversity, natural, rural and coastal habitats in the participating Regions, the involvement of local stakeholders in cross-border activities and Community pilot actions through the use of new technologies with a low environmental footprint and the creation of new policies, products and services,  that will help improve the quality of life of citizens.

The main objectives of the project are:

 • Strengthening cross-border networking to develop joint biodiversity management and governance plans.
 • The creation of new smart systems and mechanisms for the development of environmental protection tools.
 • The development of specific environmental protection measures through a specific action plan.
 • The promotion of sustainable tourism in protected areas through tourism infrastructure and the organization of human activities and the development of relevant interactive events.
 • Strengthening management for adaptation to climate change.
 • To enhance the awareness of local communities on issues related to the natural environment and cultural heritage.

Expected Results

 1. Production of a cross-border map (WEB GIS) identifying high-nature agricultural land.
 2. Production of intelligent technological means for reliable and continuous monitoring of biodiversity in rural and coastal areas.
 3. Creation of smart technology parks that will provide "biodiversity tours" to support alternative environmental tourism.
 4. Identification of a common cross-border protocol for monitoring rural areas of high agricultural value.
 5. Creation of a DNA file from selected cross-border botanical species.
 6. Development of protected areas.
 7. Educating citizens with a special focus on schools.promote cross-border cooperation to address threats to biodiversity (terrestrial and water), as well as threats of genetic change that alien species can bring to agricultural stocks, as well as anthropogenic pressures, enhancing the sustainability and development of coastal and rural ecosystems, thus ensuring sustainable food production under changing environmental and climate  conditions as well as changing needs.

The partnership consists of the 4 Regions of the eligible area of the programme, as follows:

Beneficiaries No Partners (Name) Country
LB (PB1) Region of Ionian Islands (Lead Partner) Greece
PB2 Region of Epirus Greece
PB3 Region of Western Greece Greece
PB4 Puglia Region Italy

Region of Western Greece – PB3

In the framework BEST project, the Region of Western Greece will invest in the promotion of sustainable tourism in protected areas and in the development of a system for monitoring and managing the threats and pressures on rural and aquatic ecosystems. The actions of the Region of Western Greece include:

 • Web mapping using the WEB GIS system, in order to enable the comparison of biodiversity in real time in all cross-border areas involved in the project.
 • The completion of tourist infrastructure in the artificial lake of Pinios dam, through the creation of an exhibition space, an observatory and the configuration of the outdoor area with the aim of hosting events, workshops and environmental education activities. The artificial lake of Pinios dam has been designated as a wetland with code GR233242000 by the Greek Biotope - Wetland Center.
 • To support the cross-border network in developing joint action plans to manage the pressures on rural and aquatic ecosystems.
 • The updating of the current biodiversity database of Western Greece and the drafting of protocols for the monitoring of any threats to biodiversity.
 • Actions to raise awareness and inform citizens about the pilot action of the project and the protection of biodiversity.

Duration of the project: 01.07.2019 – 30.09.2023

Total budget: € 5.631.915,00 (85% financed by ERFD – European Regional Development Fund)

Budget of Region of Western Greece: 890.000.00 €

MIS IDENTIFICATION CODE: 5041640

INTERREG V A GREECE-ITALY PROGRAMME 2014 - 2020

 

 

 

 

 


 

Τελευταία τροποποίηση: Τετάρτη, 07 Δεκέμβριος 2022 22:47
 • Αιτήσεις & Λίστες αναμονής ιατρικών ειδικοτήτων

  Έναρξη λειτουργίας ηλεκτρονικού portal από τις 12/05/2023 για την υποβολή αιτήσεων και δικαιολογητικών ιατρών προς ειδίκευση στα Νοσηλευτικά Ιδρύματα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. Γ4δ/Γ.Π.οικ.44946/14-07-2020 Υπουργική Απόφαση.

  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

  Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε δείτε τις παρακάτω ΟΔΗΓΙΕΣ.

  Σύσταση, μετονομασία, καθορισμός χρόνου και περιεχόμενο άσκησης ιατρικών ειδικοτήτων (ενιαίων και μη) ΦΕΚ 4138/Β'/20-09-2018

  eisodos

   


  Συγκεντρωτικός Πίνακας Ειδικοτήτων στα Νοσηλευτικά Ιδρύματα της Π.Δ.Ε.

  Γ.Π.Ν. Πατρών "Παναγία Η Βοήθεια" (Ρίο)

  Γ.Ν. Πατρών "Ο 'Αγιος Ανδρέας"

  Γ.Ν. Παίδων Πατρών (Καραμανδάνειο)

  Γ.Ν. Ανατολικής Αχαΐας

  Γ.Ν. Αιτωλοακαρνανίας

  Γ.Ν. Ηλείας


   

  ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΙΑΤΡΩΝ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΚΟΛΟΥΘΕΣ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ 

  Σας υπενθυμίζουμε ότι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές μέσω email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. ή ταχυδρομικά: Δ/νση Δημόσιας Υγείας ΠΔΕ, Τμήμα Υπηρεσιών & Επαγγελμάτων Υγείας, Π.Π. Γερμανού 98, Πάτρα, ΤΚ 26225 ή δια ζώσης (αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο): Πάτρα, Π.Π. Γερμανού 98, ισόγειο, γραφείο 1, 

  ΜΟΝΟ για τις ακόλουθες εξαιρέσεις:

  1) Για όσους δεν διαθέτουν ΑΦΜ ή/και ΑΜΚΑ

  2) Για αιτήσεις υπεράριθμων (για λόγους υγείας και για αθλητές πτυχιούχους ιατρικής σχολής)

  Αίτηση για ειδικότητα
  Υπεύθυνη δήλωση ειδικότητας
  Οδηγίες και δικαιολογητικά

  Σημείωση:

  -Για αίτηση καταχώρησης ειδικότητας παρακαλούμε να αποστέλλετε κατά προτίμηση στο email μας Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. την αίτηση, την υπεύθυνη δήλωση και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά σκαναρισμένα.

  -Για αίτηση διαγραφής από σειρά προτεραιότητας ειδικότητας παρακαλούμε να αποστέλλετε κατά προτίμηση στο email μας Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. υπεύθυνη δήλωση (θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής) δηλώνοντας την ειδικότητα και το νοσοκομείο από το οποίο επιθυμείτε τη διαγραφή σας.

   


Ο παρών ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να βελτιώσει την πλοήγησή σας σε αυτόν. Χρησιμοποιώντας τον ιστότοπο αποδέχεστε την αποθήκευση των cookies στη συσκευή σας. Λεπτομέρειες για την Πολιτική Ιδιωτικότητας στο σύνδεσμο privacy policy.

Αποδέχομαι τα cookies από αυτόν τον ιστότοπο.