Κυριακή, 03 Μαρτίου 2024
Ροή ενημέρωσης:
Δευτέρα, 11 Σεπτέμβριος 2023 12:03

BIOWIND - Αυξάνοντας τη κοινωνική αποδοχή για την αιολική ενέργεια στην ΕΕ μέσω περιβαλλοντικού και κοινοτικού σχεδιασμού

biowind-logo-web

Interreg EUROPE “BIOWIND” - "Αυξάνοντας τη κοινωνική αποδοχή για την αιολική ενέργεια στην ΕΕ μέσω περιβαλλοντικού και κοινοτικού σχεδιασμού"

Πρόγραμμα: Interreg Europe

Είδος: Διαπεριφερειακά προγράμματα συνεργασίας

Διάρκεια: 01/03/23 – 31/05/27

Συνολικός προϋπολογισμός: 1.978.184,00€ (1.570.535,20€ η χρηματοδότηση της ΕΕ) και ο εγκεκριμένος προϋπολογισμός για την Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδα είναι 278.094,00€

Προϋπολογισμός ΠΔΕ: 278.094,00€ (80% ευρωπαϊκή χρηματοδότηση, 20% εθνική χρηματοδότηση

Ιστοσελίδα: https://www.interregeurope.eu/biowind

BIOWIND

Στόχοι και περιγραφή έργου

Οι δημόσιες διοικήσεις διαδραματίζουν βασικό ρόλο στην υποστήριξη της εφαρμογής της Οδηγίας για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας σε περιφερειακό επίπεδο καθώς πολλές αποφάσεις που επηρεάζουν την ανάπτυξη έργων ΑΠΕ λαμβάνονται σε αποκεντρωμένο επίπεδο. Ειδικότερα, οι περιφερειακές και τοπικές αρχές έχουν αρμοδιότητες μαζί με κεντρικές κυβερνήσεις και ανεξάρτητες αρχές όσον αφορά: α) την οριοθέτηση κατάλληλων περιοχών για έργα ανεμογεννητριών, β) την παροχή πόρων για την υποστήριξη έργων ΑΠΕ, γ) την έγκριση αδειών σε επενδυτές, δ) εξέταση των κοινωνικοοικονομικών επιπτώσεων των έργων ΑΠΕ στις τοπικές κοινωνίες, ε) έγκριση και έκδοση αδειών κατασκευής ενεργειακών υποδομών, στ)παρακολούθηση κατασκευαστικών εργασιών, λειτουργίας και περιβαλλοντικών επιπτώσεων ζ) ευαισθητοποίηση του κοινού για τα οφέλη των ΑΠΕ. Οι προκλήσεις που συνδέονται με την ανάπτυξη αιολικών έργων σε περιφερειακό επίπεδο περιλαμβάνουν τα εξής:

 • Χαμηλή κοινωνική αποδοχή για έργα αιολικής ενέργειας.
 • Έλλειψη σύγκλισης πολιτικών και στρατηγικών περιβαλλοντικού και ενεργειακού σχεδιασμού.
 • Ανεπαρκείς μηχανισμοί για την τόνωση της συνεργασίας μεταξύ των δημόσιων αρχών, των φορέων αιολικής ενέργειας, των περιβαλλοντικών ΜΚΟ και της κοινωνίας των πολιτών.
 • Συγκρούσεις κοινωνικοοικονομικών συμφερόντων.

Με γνώμονα τα παραπάνω, το BIOWIND στοχεύει στα εξής:

 • Ενίσχυση της γνώσης και των ικανοτήτων από την πλευρά των τοπικών, περιφερειακών και εθνικών αρχών στην ΕΕ για την ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση των αποτελεσμάτων μιας ολοκληρωμένης προσέγγισης σχεδιασμού στρατηγικής για την αιολική ενέργεια, που θα βασίζεται στο πλέγμα «Κλίμα- Βιοποικιλότητα-Κοινή γνώμη».
 • Βελτίωση του διαλόγου και της συνεργασίας μεταξύ των δημόσιων αρχών και φορέων, των περιβαλλοντικών ΜΚΟ, της κοινωνίας των πολιτών και του τομέα της αιολικής ενέργειας, για να τονωθεί η ανάπτυξη των ΑΠΕ με βιώσιμο και χωρίς αποκλεισμούς τρόπο.
 • Διαμόρφωση ενός κανονιστικού πλαισίου που ευνοεί την ανάπτυξη έργων ΑΠΕ σε περιφέρειες της ΕΕ, μέσω της σύγκλισης πολιτικών που αφορούν στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και στον περιβαλλοντικό σχεδιασμό, με απώτερο στόχο την αύξηση της κοινωνικής αποδοχής και την εξασφάλιση της περιβαλλοντικής και οικονομικής βιωσιμότητας των τοπικών κοινωνιών.
 • Από κοινού καθιέρωση μεθόδων για τον εντοπισμό περιβαλλοντικών απειλών κατά το σχεδιασμό, την υλοποίηση και λειτουργία εγκαταστάσεων αιολικής ενέργειας, ώστε να λαμβάνονται τεκμηριωμένες αποφάσεις.

Εταίροι

Η σύμπραξη του έργου αποτελείται από 11 εταίρους, Περιφέρειες κατά κύριο λόγο . Αναλυτικά οι συμμετέχοντες εταίροι και ο προτεινόμενος πρ/σμος τους έχει ως εξής:

 1. Επικεφαλής εταίρος Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, Ευρωπαϊκή χρημ/ση 222,440 Εθνική χρ/ση 55,610 Συνολικός πρ/σμος 278.094 €
 2. The Regional Council of South Ostrobotnia ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ Πρ/σμος ΕΕ 157.094,00€
 3. Zemgale Planning Region ΛΕΤΟΝΙΑ 144,083 Πρ/σμος ΕΕ 153.958,40€
 4. Northern and Western Regional Assembly, Ιρλανδία Συνολικός πρ/σμος 144.192,00 €
 5. Πανεπιστήμιο Πατρών , ΕΛΛΑΔΑ, Πρ/σμος ΕΕ 138.112,00 €
 6. Province of Flemish Brabant ΒΕΛΓΙΟ Συνολικός Πρ/σμος ΕΕ 134.432,00 €
 7. Central Danube Development Agency ΟΥΓΓΑΡΙΑ Πρ/σμος ΕΕ 144.000,00
 8. Świętokrzyskie Voivodeship – Marshal Office of Świętokrzyskie Region, Świętokrzyskie Voivodeship – Marshal Office of Świętokrzyskie Region Πρ/σμος ΕΕ 108.142,40€
 9. Autonomous Community of the Region of Murcia - General Directorate of the Natural Environment ΙΣΠΑΝΙΑ Πρ/σμος ΕΕ 168.996,80 €
 10. Asturian Energy Agency ΙΣΠΑΝΙΑ Πρ/σμος ΕΕ 146.467,20 €
 11. The Hellenic Society for the Promotion of Research and Development Methodologies, ΕΛΛΑΔΑ Πρ/σμος ΕΕ 84.084,00

ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Αντικείμενο του έργου:

Στο πλαίσιο της πρότασης, η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας προβλέπεται να διενεργήσει τα ακόλουθα:

 1. Ανάπτυξη ερευνητικού πλαισίου και εκπόνηση συγκριτικής μελέτης των πολιτικών που αφορούν σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας – με έμφαση στην αιολική ενέργεια – προκειμένου να αναδειχθούν τα κενά πολιτικής σε σχέση με την περιβαλλοντική βιωσιμότητα και την κοινοτική συναίνεση στις περιοχές της κοινοπραξίας.
 2. Διοργάνωση συναντήσεων δημόσιας διαβούλευσης με ενδιαφερόμενους φορείς της περιοχής και ανάπτυξη συνοπτικής έκθεσης με το πέρας αυτών.
 3. Συμμετοχή σε διαπεριφερειακά εργαστήρια και επισκέψεις μελέτης που οργανώνονται από εταίρους της κοινοπραξίας για την υποστήριξη της ανταλλαγής εμπειριών και της κοινής ανάπτυξης πολιτικών και μέτρων. Σύνθεση τελικών αναφορών για την συλλογή και διάδοση των διδαγμάτων που εξήχθησαν στο πλαίσιο αυτών.
 4. Συμμετοχή σε συνέδρια διαβούλευσης για την ανάπτυξη περιφερειακών σχεδίων δράσης που στοχεύουν στην βελτίωση ή/και τον επαναπροσανατολισμό των μέσων πολιτικής για την υποστήριξη της ανάπτυξης έργων αιολικής ενέργειας και την αντιμετώπιση των αντίστοιχων περιβαλλοντικών και κοινωνικοοικονομικών ανησυχιών. Σύνθεση σχετικών τελικών αναφορών.
 5. Αξιολόγηση εργαλείων πολιτικής σε σχέση με τα αντίστοιχα εργαλεία πολιτικής των υπόλοιπων εταίρων της κοινοπραξίας και σύνταξη προτάσεων βελτίωσης / επικαιροποίησής του.
 6. Διοργάνωση εκδηλώσεων οικοδόμησης κοινής συναίνεσης και εκστρατειών ευαισθητοποίησης σε εθνικό Επίπεδο

Interreg Europe “BIOWIND”-“Increasing social acceptance for wind energy in EU regions through environmental and community based planning”

Programme: Interreg Europe

Type: Interregional Cooperation Projects

Duration: 01/03/23 – 31/05/27

Overall Budget: 1.978.184,00€

Project webpage: https://www.interregeurope.eu/biowind

BIOWIND

Wind energy is the technology expected to provide the largest contribution to EU renewables target, enabling EU regions to meet the climate goals of the Green Deal; still, as of 2022, deployment rates remain suboptimal, especially in the participating territories. BIOWIND will enable partners to address two major, intertwined inhibitors for the proliferation of wind energy: a) the opposition of local communities, and b) convoluted permitting procedures, both fueled by concerns over biodiversity and impact on social cohesion.

BIOWIND supports 11 partners from 8 EU countries, through joint policy learning and exchanges of experiences, to set forward an integrated wind planning approach addressing all dimensions of the “Climate-Biodiversity-Public opinion” nexus, to enhance social acceptance and secure sustainable wind energy expansion.

The aim of the project is to:

 • work for the convergence of wind energy and biodiversity policies,
 • put in place dialogue mechanisms with the civil society, i
 • introduce social financial participation & benefit sharing schemes and
 • improve collaboration with the wind sector at local level.

Expected Impact:

 • 9 improved policy instruments, benefiting managing authorities & stakeholders.
 • Increased capacity of 176 public administrations to effectively implement environmentally sound and socially inclusive wind energy policies.
 • Increased awareness and consensus building among civil society groups, environmental agencies, public administrations & wind stakeholders in BIOWIND areas.

Main Outputs:

 • 5 joint thematic studies on territorial needs & good practices to guide policy changes
 • 3 workshops, 2 study visits, and joint policy planning procedures to promote capacity

Partnership:

Lead Partner:
Western Greece region, Greece

Partners:

Duration and budget
The project duration is 4 years. 01/03/23 – 31/05/27 and is split into 2 phases

 • Core phase of 3 years. Exchange of experiences (identification of good practices, interregional learning, trainings…)
 • Follow-up phase 1 year. Follow-up of the results of the exchange of experience

Funding program:

Interreg Europe 2021-2027

Total value of the project amounts to 1.98 million euros.

 • Αιτήσεις & Λίστες αναμονής ιατρικών ειδικοτήτων

  Έναρξη λειτουργίας ηλεκτρονικού portal από τις 12/05/2023 για την υποβολή αιτήσεων και δικαιολογητικών ιατρών προς ειδίκευση στα Νοσηλευτικά Ιδρύματα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. Γ4δ/Γ.Π.οικ.44946/14-07-2020 Υπουργική Απόφαση.

  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

  Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε δείτε τις παρακάτω ΟΔΗΓΙΕΣ.

  Σύσταση, μετονομασία, καθορισμός χρόνου και περιεχόμενο άσκησης ιατρικών ειδικοτήτων (ενιαίων και μη) ΦΕΚ 4138/Β'/20-09-2018

  eisodos

   


  Συγκεντρωτικός Πίνακας Ειδικοτήτων στα Νοσηλευτικά Ιδρύματα της Π.Δ.Ε.

  Γ.Π.Ν. Πατρών "Παναγία Η Βοήθεια" (Ρίο)

  Γ.Ν. Πατρών "Ο 'Αγιος Ανδρέας"

  Γ.Ν. Παίδων Πατρών (Καραμανδάνειο)

  Γ.Ν. Ανατολικής Αχαΐας

  Γ.Ν. Αιτωλοακαρνανίας

  Γ.Ν. Ηλείας


   

  ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΙΑΤΡΩΝ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΚΟΛΟΥΘΕΣ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ 

  Σας υπενθυμίζουμε ότι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές μέσω email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. ή ταχυδρομικά: Δ/νση Δημόσιας Υγείας ΠΔΕ, Τμήμα Υπηρεσιών & Επαγγελμάτων Υγείας, Π.Π. Γερμανού 98, Πάτρα, ΤΚ 26225 ή δια ζώσης (αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο): Πάτρα, Π.Π. Γερμανού 98, ισόγειο, γραφείο 1, 

  ΜΟΝΟ για τις ακόλουθες εξαιρέσεις:

  1) Για όσους δεν διαθέτουν ΑΦΜ ή/και ΑΜΚΑ

  2) Για αιτήσεις υπεράριθμων (για λόγους υγείας και για αθλητές πτυχιούχους ιατρικής σχολής)

  Αίτηση για ειδικότητα
  Υπεύθυνη δήλωση ειδικότητας
  Οδηγίες και δικαιολογητικά

  Σημείωση:

  -Για αίτηση καταχώρησης ειδικότητας παρακαλούμε να αποστέλλετε κατά προτίμηση στο email μας Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. την αίτηση, την υπεύθυνη δήλωση και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά σκαναρισμένα.

  -Για αίτηση διαγραφής από σειρά προτεραιότητας ειδικότητας παρακαλούμε να αποστέλλετε κατά προτίμηση στο email μας Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. υπεύθυνη δήλωση (θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής) δηλώνοντας την ειδικότητα και το νοσοκομείο από το οποίο επιθυμείτε τη διαγραφή σας.

   


Ο παρών ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να βελτιώσει την πλοήγησή σας σε αυτόν. Χρησιμοποιώντας τον ιστότοπο αποδέχεστε την αποθήκευση των cookies στη συσκευή σας. Λεπτομέρειες για την Πολιτική Ιδιωτικότητας στο σύνδεσμο privacy policy.

Αποδέχομαι τα cookies από αυτόν τον ιστότοπο.