Κυριακή, 03 Μαρτίου 2024
Ροή ενημέρωσης:
Δευτέρα, 11 Σεπτέμβριος 2023 12:21

ORBIS Horizon Europe - Επαυξημένη συμμετοχή, συν-δημιουργία, εμπιστοσύνης και διαφάνεια στη Διαβουλευτική Δημοκρατία σε όλες τις κλίμακες

orbis-logo-web

Πρόγραμμα:  HORIZON-CL2-2022-DEMOCRACY-01

Είδος: Διαπεριφερειακά προγράμματα συνεργασίας

Τίτλος:  Επαυξημένη συμμετοχή, συν-δημιουργία, εμπιστοσύνης και διαφάνεια στη Διαβουλευτική Δημοκρατία σε όλες τις κλίμακες

Διαχειριστική Αρχή Προγράμματος: EUROPEAN RESEARCH EXECUTIVE AGENCY (REA) Ευρωπαϊκή εκτελεστική επιτροπή έρευνας

Διάρκεια: 36 μήνες

Συνολικός προϋπολογισμός:  2.843.921€ και ο εγκεκριμένος προϋπολογισμός για την Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδα είναι 52.500,00€

Προϋπολογισμός ΠΔΕ: 52.500,00€(100% συγχρηματοδοτούμενος)

ORBIS

Στόχοι και περιγραφή έργου

Το έργο ORBIS στοχεύει να αντιμετωπίσει τα κενά μεταξύ φιλόδοξων ιδεών και συλλογικών δράσεων σε μια ευρεία κοινωνικο-τεχνική κλίμακα. Φιλοδοξεί να ανταποκριθεί στην έλλειψη διαλόγου μεταξύ των πολιτών και των θεσμών χάραξης πολιτικής, παρέχοντας μια ρεαλιστική κοινωνικο-τεχνική λύση στη κατεύθυνση μια ακόμα πιο περιεκτικής και διαφανούς δημοκρατικής λειτουργίας. Το έργο διαμορφώνει και υποστηρίζει νέα μοντέλα διακυβέρνησης που αναπτύσσονται μέσω διαδικασιών διαβούλευσης. Το ORBIS παρέχει νέους τρόπους κατανόησης και διευκόλυνσης της ανάδυσης νέων μοντέλων συμμετοχικής δημοκρατίας, μαζί με μηχανισμούς για την εδραίωση τους σε θεσμικό επίπεδο. Παρέχει: (i) μια μεθοδολογία για διαβουλευτική συμμετοχή σε ευρεία κλίμακα· (ii) νέα εργαλεία ενισχυμένα με τεχνητή νοημοσύνη για συμβουλευτική συμμετοχή σε διάφορα περιβάλλοντα· (iii) μια νέα κοινωνικο-τεχνική προσέγγιση που επαυξάνει την σύζευξη μεταξύ διαβουλευτικών διαδικασιών και αντιπροσωπευτικών · (iv) νέα μοντέλα διακυβέρνησης βασισμένα σε στοιχεία που προκύπτουν από την εφαρμογή των διαδικασιών διαβούλευσης των πολιτών· (v) τον μετρήσιμο αντίκτυπο τέτοιων καινοτομιών σε πραγματικές συνθήκες.

Το έργο βασίζεται σε εργαλεία και τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης για την ανάπτυξη μιας βιώσιμης ψηφιακής λύσης που θα γεφυρώνει θεωρίες και  τεχνολογικές λύσεις από τους τομείς της πολιτικής και κοινωνικής επιστήμης, της κοινωνικής καινοτομίας, της τεχνητής νοημοσύνης, και της ψηφιακής δημοκρατίας. Η επίτευξη του στόχου του έργου επικυρώνεται μέσω έξι περιπτώσεων χρήσης που αντιμετωπίζουν σύγχρονα ζητήματα σε διαφορετικές κλίμακες και ρυθμίσεις, πειραματίζονται με διαφορετικά μοντέλα συμμετοχής των πολιτών και διαβούλευσης και περιλαμβάνουν διαφορετικούς τύπους ενδιαφερόμενων μερών

Ειδικοτεροι στόχοι είναι

 1. Bελτίωση της ποιότητας της χάραξης πολιτικής μέσω καλά δομημένων, χωρίς αποκλεισμούς και ενισχυμένων από την τεχνητή νοημοσύνη διαδικασιών μεγάλης κλίμακας συμμετοχής των πολιτών.
 2. Διαμόρφωση και θεσμοθέτηση νέων διαβουλευτικών διαδικασιών που μπορούν να αλλάξουν τον παραδοσιακό τρόπο αλληλεπίδρασης μεταξύ πολιτών και πολιτικών θεσμών
 3. Ανάπτυξη μηχανισμού για την κλιμάκωση του πολιτικού προβληματισμού σε όλα τα επίπεδα, καθώς και για την ένταξη διαφορετικών κοινοτήτων και κατηγοριών του πληθυσμού
 4. Ανάπτυξη νέων επιχειρημάτων και μηχανισμών εξόρυξης κοινωνικής γνώσης, συγκέντρωσης και διάδοσης της
 5. Ανάπτυξη νέων υπηρεσιών ευαισθητοποίησης και επεξήγησης σχετικά με την ευρεία κλίμακα διαβούλευσης που ενισχύει την εμπιστοσύνη και τη διαφάνεια μεταξύ των πολιτών και των υπευθύνων χάραξης πολιτικής.
 6. Επίδειξη της εφαρμογής και την αποτελεσματικότητα της συμμετοχής πολιτών σε όλα τα επίπεδα, διασφαλίζοντας παράλληλα τη δέσμευση φορέων χάραξης πολιτικής και άλλων ενδιαφερόμενων μερών
 7. Να εξασφαλίσει ευρεία επικοινωνία και επιστημονική διάδοση της λύσης ORBIS.

Εταίροι

 1. Πολυτεχνείο Μιλάνο , POLITECNICO DI MILANO IT Coordinator
 2. Ανοικτό Πανεπιστήμιο THE OPEN UNIVERSITY UK Partner
 3. Εθνικο Κέντρο επιστημονικής έρευνάς CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE CNRSFR Partner
 4. Πανεπιστήμιο COTE D'AZUR UNIVERSITE COTE D'AZUR FR Affiliated
 5. Πανεπιστήμιο UNIVERSITA DELLA SVIZZERA ITALIANA CH Associated
 6. Κέντρο για ευρωπαϊκές πολιτικές επιστήμες CENTRE FOR EUROPEAN POLICY STUDIES BE Partner
 7. RE-IMAGINE EUROPA BE Partner
 8. ATHENIAN AGORA FOR DEMOCRACY AND CULTURE CIVIL EL Partner
 9. D.TSAKALIDIS-G.DOMALIS OE EL Partner
 10. UNISYSTEMS LUXEMBOURG SARL LU Partner
 11. CSI CENTER FOR SOCIAL INNOVATION LTD CY Partner
 12. Associazione Copernicani IT Partner
 13. ROB DE MAT IT Partner
 14. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας PERIFEREIA DYTIKI ELLADA EL Partner

ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Μελέτη περίπτωσης για ΠΔΕ : Ειδικότερα για τη ΠΔΕ η συνολική κοινωνικό-τεχνική προσέγγιση του έργου αναμένεται να αυξήσει σημαντικά το συμμετοχή των πολιτών στα θέματα που  επεξεργάζεται το δίκτυο «Συμμαχία για την Επιχειρηματικότητα και Ανάπτυξη» (ΣΕΑΔΕ) και να ενισχύσει την επικοινωνία μεταξύ των ενδιαφερόμενων μερών του δικτύου μέσω των διαδικασιών διαβούλευσης. Το έργο ORBIS θα διευκολύνει τη συλλογή και τη συγκέντρωση των απόψεων των πολιτών και ενδιαφερόμενων μερών και θα τους επιτρέψει να συν δημιουργούν με ενημερωμένα στοιχεία πολιτικές και πρωτοβουλίες που σχετίζονται με τη γυναικεία και κοινωνική επιχειρηματικότητα και καινοτομία. Μέσω των εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης , η ποιότητα της νέας γνώσης και οι σχετικές διαδικασίες χάραξης πολιτικής αναμένεται να βελτιωθούν κατά πολύ όσον αφορά τη συνεκτικότητα, την εμπιστοσύνη και τη διαφάνεια. Ο αντίκτυπος θα αφορά στη θέσπιση νέων οδών συνεργασίας και σύμπραξης μεταξύ ΣΕΑΔΕ και πολιτών, την ενίσχυση των δράσεων καινοτομίας με γνώμονα τους πολίτες, τον καθορισμό και τη δοκιμή καινοτομιών που εδράζονται στη πράξη μέσω μηχανισμών διαβούλευσης, την ανάπτυξη των σχημάτων άμεσης εταιρικής σχέση, την αυξημένη ευαισθητοποίηση σε θέματα σύγχρονης επιχειρηματικότητας και κοινωνικής καινοτομίας


Title: «Augmenting participation, co-creation, trust and transparency in Deliberative Democracy at all scales- ORBIS»

Programme: HORIZON-CL2-2022-DEMOCRACY-01

Topic: The future of democracy and civic participation       

Duration: 36 months

Overall Budget: 2.841.921€

ORBIS

Orbis will respond to the profound lack of dialogue between citizenship and policy making institutions with “pragmatic socio-technical solutions to enable the transition to a more inclusive, transparent and trustful deliberative democracy in Europe”. 

The project will deliver, among other innovations, a sound methodology for deliberative participation and co-creation at scale and novel AI-enhanced tools and guidelines to apply deliberative participation across diver settings.  To achieve its vision, Orbis brings together a rich pool of technical and social science expertise and instruments to ensure multidisciplinarity with a strong human-centric approach to technology innovation.  A group of scientists and civic technology experts that have already produced relevant research and technical tools in this field: from the deliberation platform bCause (developed by The Open University) to the tool for mining arguments in the US presidential elections DISPUtool (CNRS), the Community Engagement Against Radicalization project (CSI) or the Citizen Engagement in Science initiative implemented by Re-Imagine Europa, with the participation of over 50.000 citizens across Europe. 

The aim of the project is to:

ORBIS envisages to address the disconnects between ambitious ideas and collective actions at a large socio-technical scale. It will respond to the profound lack of dialogue between citizenship and policy making institutions, by providing a theoretically sound and highly pragmatic socio-technical solution to enable the transition to a more inclusive, transparent and trustful Deliberative Democracy in Europe. ORBIS will shape and support new democratic models that are imagined and developed through deliberative democracy processes. These are processes of structured, inclusive and large-scale societal dialogue, which are inherently constructive, rather than transactional, and are built through strong civic engagement. ORBIS follows a socio-constructive approach to European Democracy, in which deliberative democracy is not a theory which prescribes new democratic practices and models, but rather the process through which we can collectively imagine and realize them.

The main driving force of the project will be the deployment of the ORBIS platform that enables and augments bottom-up approaches to deliberative democracy and effectively supports democratic innovation scaling mechanisms to ensure an extensive, inclusive and impactful participation in all aspects of democratic life. To achieve this, ORBIS offers a holistic and modular solution that securely hosts and effectively supports large-scale participation and deliberation processes. The proposed solution is designed to be built on top of a cloud service infrastructure, aligned with the needs of the project. This modular approach constitutes the backbone of our solution, which is capable of thoroughly addressing the complexity of deliberative processes, while also enhancing trust, transparency and legitimacy of

Partnership:

 1. (Co) Politecnico di Milano, POLIMI, IT
 2. The Open University, OU, UK
 3. National Institute for Research in Digital Science and Technology, CNRS, FR
 4. Université Côte d'Azur, UCA, FR
 5. Università della Svizzera Italiana, USI, CH
 6. Center for European Policy Studies, CEPS, BE
 7. Re-Imagine Europa, RIE, BE
 8. Athenian Agora for Democracy and Culture, DCF, EL
 9. Novelcore, NVCR, EL
 10. Unisystems Sarl, UNI, LU
 11. Center for Social Innovation, CSI, CY
 12. Copernicani, CPRN, IT
 13. Rob de Matt - Association of Social Promotion, RDM, IT
 14. Prefecture of Western Greece, PDE, EL
 • Αιτήσεις & Λίστες αναμονής ιατρικών ειδικοτήτων

  Έναρξη λειτουργίας ηλεκτρονικού portal από τις 12/05/2023 για την υποβολή αιτήσεων και δικαιολογητικών ιατρών προς ειδίκευση στα Νοσηλευτικά Ιδρύματα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. Γ4δ/Γ.Π.οικ.44946/14-07-2020 Υπουργική Απόφαση.

  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

  Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε δείτε τις παρακάτω ΟΔΗΓΙΕΣ.

  Σύσταση, μετονομασία, καθορισμός χρόνου και περιεχόμενο άσκησης ιατρικών ειδικοτήτων (ενιαίων και μη) ΦΕΚ 4138/Β'/20-09-2018

  eisodos

   


  Συγκεντρωτικός Πίνακας Ειδικοτήτων στα Νοσηλευτικά Ιδρύματα της Π.Δ.Ε.

  Γ.Π.Ν. Πατρών "Παναγία Η Βοήθεια" (Ρίο)

  Γ.Ν. Πατρών "Ο 'Αγιος Ανδρέας"

  Γ.Ν. Παίδων Πατρών (Καραμανδάνειο)

  Γ.Ν. Ανατολικής Αχαΐας

  Γ.Ν. Αιτωλοακαρνανίας

  Γ.Ν. Ηλείας


   

  ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΙΑΤΡΩΝ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΚΟΛΟΥΘΕΣ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ 

  Σας υπενθυμίζουμε ότι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές μέσω email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. ή ταχυδρομικά: Δ/νση Δημόσιας Υγείας ΠΔΕ, Τμήμα Υπηρεσιών & Επαγγελμάτων Υγείας, Π.Π. Γερμανού 98, Πάτρα, ΤΚ 26225 ή δια ζώσης (αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο): Πάτρα, Π.Π. Γερμανού 98, ισόγειο, γραφείο 1, 

  ΜΟΝΟ για τις ακόλουθες εξαιρέσεις:

  1) Για όσους δεν διαθέτουν ΑΦΜ ή/και ΑΜΚΑ

  2) Για αιτήσεις υπεράριθμων (για λόγους υγείας και για αθλητές πτυχιούχους ιατρικής σχολής)

  Αίτηση για ειδικότητα
  Υπεύθυνη δήλωση ειδικότητας
  Οδηγίες και δικαιολογητικά

  Σημείωση:

  -Για αίτηση καταχώρησης ειδικότητας παρακαλούμε να αποστέλλετε κατά προτίμηση στο email μας Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. την αίτηση, την υπεύθυνη δήλωση και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά σκαναρισμένα.

  -Για αίτηση διαγραφής από σειρά προτεραιότητας ειδικότητας παρακαλούμε να αποστέλλετε κατά προτίμηση στο email μας Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. υπεύθυνη δήλωση (θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής) δηλώνοντας την ειδικότητα και το νοσοκομείο από το οποίο επιθυμείτε τη διαγραφή σας.

   


Ο παρών ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να βελτιώσει την πλοήγησή σας σε αυτόν. Χρησιμοποιώντας τον ιστότοπο αποδέχεστε την αποθήκευση των cookies στη συσκευή σας. Λεπτομέρειες για την Πολιτική Ιδιωτικότητας στο σύνδεσμο privacy policy.

Αποδέχομαι τα cookies από αυτόν τον ιστότοπο.