Κυριακή, 25 Σεπτεμβρίου 2022
Ροή ενημέρωσης:
Τετάρτη, 29 Δεκέμβριος 2021 12:38

Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης ΠΔΕ 2021-2025

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας σε συνέχεια της έγκρισης του Περιφερειακού Προγράμματος Ανάπτυξης με την υπ’ αρ. 133633/16.12.2021 απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης & Επενδύσεων με θέμα «Έγκριση Περιφερειακού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΠΠΑ) της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, προγραμματικής περιόδου 2021 – 2025» (Β’ 5926), προχωρά στην ανάρτησή του στον επίσημο ιστότοπό της, σύμφωνα με τις υποχρεώσεις που ορίζονται στο άρθ. 1 παρ. 2 της ως άνω Υ.Α.

Σημειώνεται ότι το ΠΠΑ της ΠΔΕ καταρτίστηκε και αξιολογήθηκε σύμφωνα με τις απαιτήσεις, τους όρους και τη διαδικασία της υπ’ αρ. 95189/14.09.2020 απόφασης του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Κατάρτιση και Υποβολή Τομεακών και Περιφερειακών Προγραμμάτων (ΤΠΑ/ΠΠΑ) του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης προγραμματικής περιόδου 2021 - 2025» (Β’ 3961) και τις διατάξεις του Μέρους ΙΗ του ν. 4635/2019 «Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις» (Α’ 167).

Τελευταία τροποποίηση: Τετάρτη, 29 Δεκέμβριος 2021 13:20