Τετάρτη, 17 Απριλίου 2024
Ροή ενημέρωσης:
Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης ΠΔΕ 2021-2025
Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης ΠΔΕ 2021-2025

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας σε συνέχεια της έγκρισης του Περιφερειακού Προγράμματος Ανάπτυξης με την υπ’ αρ. 133633/16.12.2021 απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης & Επενδύσεων με θέμα «Έγκριση Περιφερειακού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΠΠΑ) της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, προγραμματικής περιόδου 2021 – 2025» (Β’ 5926), προχωρά στην ανάρτησή του στον επίσημο ιστότοπό της, σύμφωνα με τις υποχρεώσεις που ορίζονται στο άρθ. 1 παρ. 2 της ως άνω Υ.Α.

Σημειώνεται ότι το ΠΠΑ της ΠΔΕ καταρτίστηκε και αξιολογήθηκε σύμφωνα με τις απαιτήσεις, τους όρους και τη διαδικασία της υπ’ αρ. 95189/14.09.2020 απόφασης του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Κατάρτιση και Υποβολή Τομεακών και Περιφερειακών Προγραμμάτων (ΤΠΑ/ΠΠΑ) του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης προγραμματικής περιόδου 2021 - 2025» (Β’ 3961) και τις διατάξεις του Μέρους ΙΗ του ν. 4635/2019 «Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις» (Α’ 167).

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας στο πλαίσιο του Περιφερειακού Προγράμματος Ανάπτυξης Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας 2021-2025, προβαίνει στην ανακοίνωση πρόθεσης χρηματοδότησης με τίτλο: "ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ" με δυνητικό δικαιούχο το ΔΗΜΟ ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ. Οι προτάσεις υποβάλλονται μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ΕΠΑ μόνο στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://logon.ops.gr/  Οι προτάσεις υποβάλλονται μέσω του ΟΠΣ ΕΣΠΑ στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://logon.ops.gr/ από την 31/07/2023 08:00:52 (ημερομηνία έναρξης υποβολής προτάσεων) έως την 31/12/2023 14:00:00 (ημερομηνία λήξης
υποβολής προτάσεων).

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας στο πλαίσιο του Περιφερειακού Προγράμματος Ανάπτυξης Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας 2021-2025, προβαίνει στην ανακοίνωση πρόθεσης χρηματοδότησης με τίτλο: "ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΝΕΚΡΩΝ ΕΚΤΡΕΦΟΜΕΝΩΝ ΘΗΛΑΣΤΙΚΩΝ ΖΩΩΝ ΚΑΙ ΛΗΨΗ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟΥ ΙΣΤΟΥ ΑΠΟ ΝΕΚΡΑ ΒΟΟΕΙΔΗ ΚΑΙ ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΑ ΠΔΕ" με δυνητικό δικαιούχο την ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ). Οι προτάσεις υποβάλλονται μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ΕΠΑ μόνο στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://logon.ops.gr/  από την 15/02/2024 08:00:00 (ημερομηνία έναρξης υποβολής προτάσεων) έως την 30/05/2024 14:00:00 (ημερομηνία λήξης υποβολής προτάσεων).

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας στο πλαίσιο του Περιφερειακού Προγράμματος Ανάπτυξης Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας 2021-2025, προβαίνει στην Πρόσκληση με τίτλο: "ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ (ΟΔΚ) ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΩΝΩΠΩΕΙΔΩΝ ΣΤΗΝ Π.Δ.Ε. ΝΕΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ" με δυνητικό δικαιούχο την ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ/ Δ/νση Δημόσιας Υγείας. Οι προτάσεις υποβάλλονται μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ΕΠΑ μόνο στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://logon.ops.gr/ από την 20/11/2023 08:00:00 (ημερομηνία έναρξης υποβολής προτάσεων) έως την 31/03/2024 14:00:00 (ημερομηνία λήξης υποβολής προτάσεων).

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας στο πλαίσιο του Περιφερειακού Προγράμματος Ανάπτυξης Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας 2021-2025, προβαίνει στην Πρόσκληση με τίτλο: "ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΔΡΟΜΟΥ ΑΠΟ ΟΙΚΙΣΜΟ ΜΠΟΣΙ ΕΩΣ ΟΙΚΙΣΜΟ ΝΕΟΧΩΡΙ Δ.Ε. ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ" με δυνητικό δικαιούχο τον Δήμο Καλαβρύτων. Οι προτάσεις υποβάλλονται μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ΕΠΑ μόνο στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://logon.ops.gr/  από την 06/12/2023 08:00:00 (ημερομηνία έναρξης υποβολής προτάσεων) έως την 31/12/2023 14:00:00 (ημερομηνία λήξης υποβολής προτάσεων).

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας στο πλαίσιο του Περιφερειακού Προγράμματος Ανάπτυξης Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας 2021-2025, προβαίνει στην ανακοίνωση πρόθεσης χρηματοδότησης με τίτλο: "ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΟΔΟΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΤΜΗΜΑ, ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΟ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΕΩΣ ΤΗ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΟ ΠΡΟΣ ΚΑΡΔΑΜΑ" με δυνητικό δικαιούχο τον Δήμο Ήλιδας. Οι προτάσεις υποβάλλονται μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ΕΠΑ μόνο στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://logon.ops.gr/  από την 20/10/2023 08:00:00 (ημερομηνία έναρξης υποβολής προτάσεων) έως την 31/12/2023 14:00:00 (ημερομηνία λήξης υποβολής προτάσεων).

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας στο πλαίσιο του Περιφερειακού Προγράμματος Ανάπτυξης Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας 2021-2025, προβαίνει στην ανακοίνωση πρόθεσης χρηματοδότησης με τίτλο: "ΕΝΙΣΧΥΣΗ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΗΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΔΑΣ" με δυνητικό δικαιούχο τον Δήμο 'Ηλιδας. Οι προτάσεις υποβάλλονται μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ΕΠΑ μόνο στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://logon.ops.gr/  από την 20/10/2023 08:00:00 (ημερομηνία έναρξης υποβολής προτάσεων) έως την 31/12/2023 14:00:00 (ημερομηνία λήξης υποβολής προτάσεων).

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας στο πλαίσιο του Περιφερειακού Προγράμματος Ανάπτυξης Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας 2021-2025, προβαίνει στην ανακοίνωση πρόθεσης χρηματοδότησης με τίτλο: "ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΛΑΓΙΑΣ ΓΙΑ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΩΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ" με δυνητικό δικαιούχο τον Δήμο Ακτίου - Βόνιτσας. Οι προτάσεις υποβάλλονται μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ΕΠΑ μόνο στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://logon.ops.gr/  από την 20/10/2023 08:00:00 (ημερομηνία έναρξης υποβολής προτάσεων) έως την 31/12/2023 14:00:00 (ημερομηνία λήξης υποβολής προτάσεων).

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας στο πλαίσιο του Περιφερειακού Προγράμματος Ανάπτυξης Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας 2021-2025, προβαίνει στην ανακοίνωση πρόθεσης χρηματοδότησης με τίτλο:"ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ & ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΕΙΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ Γ.Ε.Α" με δυνητικό δικαιούχο την ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΓΡΙΝΙΟΥ (Γ.Ε.Α.)& την ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. Οι προτάσεις υποβάλλονται μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ΕΠΑ μόνο στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://logon.ops.gr/  από την 01/09/2023 08:00:00 (ημερομηνία έναρξης υποβολής προτάσεων) έως την 31/12/2023 14:00:00 (ημερομηνία λήξης υποβολής προτάσεων).

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας στο πλαίσιο του Περιφερειακού Προγράμματος Ανάπτυξης Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας 2021-2025, προβαίνει στην ανακοίνωση πρόθεσης χρηματοδότησης με τίτλο:"ΝΕΕΣ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ - ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ" με δυνητικό δικαιούχο τον Δήμο Ανδρίτσαινας - Κρεστένων. Οι προτάσεις υποβάλλονται μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ΕΠΑ μόνο στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://logon.ops.gr/  από την 21/08/2023  08:00:00 (ημερομηνία έναρξης υποβολής προτάσεων) έως την 31/12/2023 14:00:00 (ημερομηνία λήξης υποβολής προτάσεων).

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας στο πλαίσιο του Περιφερειακού Προγράμματος Ανάπτυξης Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας 2021-2025, προβαίνει στην ανακοίνωση πρόθεσης χρηματοδότησης με τίτλο:"ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΚΤΟΓΡΑΜΜΗΣ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΥ ΣΤΗ Τ.Κ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ" με δυνητικό δικαιούχο την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Οι προτάσεις υποβάλλονται μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ΕΠΑ μόνο στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://logon.ops.gr/  από την 08/09/2023 08:00:00 (ημερομηνία έναρξης υποβολής προτάσεων) έως την 31/12/2023 14:00:00 (ημερομηνία λήξης υποβολής προτάσεων).

Σελίδα 1 από 4
 • Αιτήσεις & Λίστες αναμονής ιατρικών ειδικοτήτων

  Έναρξη λειτουργίας ηλεκτρονικού portal από τις 12/05/2023 για την υποβολή αιτήσεων και δικαιολογητικών ιατρών προς ειδίκευση στα Νοσηλευτικά Ιδρύματα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. Γ4δ/Γ.Π.οικ.44946/14-07-2020 Υπουργική Απόφαση.

  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

  Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε δείτε τις παρακάτω ΟΔΗΓΙΕΣ.

  Σύσταση, μετονομασία, καθορισμός χρόνου και περιεχόμενο άσκησης ιατρικών ειδικοτήτων (ενιαίων και μη) ΦΕΚ 4138/Β'/20-09-2018

  eisodos

   


  Συγκεντρωτικός Πίνακας Ειδικοτήτων στα Νοσηλευτικά Ιδρύματα της Π.Δ.Ε.

  Γ.Π.Ν. Πατρών "Παναγία Η Βοήθεια" (Ρίο)

  Γ.Ν. Πατρών "Ο 'Αγιος Ανδρέας"

  Γ.Ν. Παίδων Πατρών (Καραμανδάνειο)

  Γ.Ν. Ανατολικής Αχαΐας

  Γ.Ν. Αιτωλοακαρνανίας

  Γ.Ν. Ηλείας


   

  ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΙΑΤΡΩΝ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΚΟΛΟΥΘΕΣ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ 

  Σας υπενθυμίζουμε ότι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές μέσω email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. ή ταχυδρομικά: Δ/νση Δημόσιας Υγείας ΠΔΕ, Τμήμα Υπηρεσιών & Επαγγελμάτων Υγείας, Π.Π. Γερμανού 98, Πάτρα, ΤΚ 26225 ή δια ζώσης (αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο): Πάτρα, Π.Π. Γερμανού 98, ισόγειο, γραφείο 1, 

  ΜΟΝΟ για τις ακόλουθες εξαιρέσεις:

  1) Για όσους δεν διαθέτουν ΑΦΜ ή/και ΑΜΚΑ

  2) Για αιτήσεις υπεράριθμων (για λόγους υγείας και για αθλητές πτυχιούχους ιατρικής σχολής)

  Αίτηση για ειδικότητα
  Υπεύθυνη δήλωση ειδικότητας
  Οδηγίες και δικαιολογητικά

  Σημείωση:

  -Για αίτηση καταχώρησης ειδικότητας παρακαλούμε να αποστέλλετε κατά προτίμηση στο email μας Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. την αίτηση, την υπεύθυνη δήλωση και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά σκαναρισμένα.

  -Για αίτηση διαγραφής από σειρά προτεραιότητας ειδικότητας παρακαλούμε να αποστέλλετε κατά προτίμηση στο email μας Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. υπεύθυνη δήλωση (θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής) δηλώνοντας την ειδικότητα και το νοσοκομείο από το οποίο επιθυμείτε τη διαγραφή σας.

   


Ο παρών ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να βελτιώσει την πλοήγησή σας σε αυτόν. Χρησιμοποιώντας τον ιστότοπο αποδέχεστε την αποθήκευση των cookies στη συσκευή σας. Λεπτομέρειες για την Πολιτική Ιδιωτικότητας στο σύνδεσμο privacy policy.

Αποδέχομαι τα cookies από αυτόν τον ιστότοπο.