Σάββατο, 28 Μαρτίου 2020
Ροή ενημέρωσης:
Τρίτη, 10 Ιούλιος 2018 09:12

Παράταση για την υποβολή των σχεδίων βελτίωσης

Η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας ανακοινώνει την τροποποίηση της υπ΄ αριθ. 13849/14-12-2017 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων στο Μέτρο 4/υπομέτρο 4.1/Δράσεις 4.1.1 και 4.1.3 (5148/18-6-2018, ΦΕΚ 2475Β΄/27-6-2018, ΑΔΑ: ΨΝΗΣ4653ΠΓ-ΩΑΗ).

Η συγκεκριμένη τροποποίηση περιλαμβάνει αλλαγές στο άρθρο 12 της αρχικής εκδήλωσης ενδιαφέροντος που αφορούν κυρίως τα εξής:

 

Ως ημερομηνία έναρξης υποβολής ορίζεται η 21/12/2017.

Ως καταληκτική ημερομηνία για τη δημιουργία νέων υποβολών ορίζεται η 05/06/2018.

Ως καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής (οριστικοποίησης) τόσο του πρώτου όσο και του δευτέρου σταδίου, ορίζεται η 30/08/2018 και ώρα 13.00 ενώ αιτήματα από-οριστικοποίησης γίνονται δεκτά έως τις  26/08/2018.

Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής του φυσικού φακέλου, σύμφωνα με την παράγραφο 9 της παρούσας, ορίζεται η 14/09/2018.

Ο φυσικός φάκελος υποβάλλεται στη ΔΑΟΚ του τόπου μόνιμης κατοικίας του φυσικού προσώπου ή της έδρας του νομικού προσώπου ή του συλλογικού σχήματος.

Τελευταία ημερομηνία για την υποβολή αιτημάτων για τη θεώρηση εγγράφων, τη χορήγηση βεβαιώσεων κ.λπ. στις ΔΑΟΚ ορίζεται η 16/07/2018.

 

Για περισσότερες λεπτομέρειες επισυνάπτεται η σχετική απόφαση τροποποίησης.