//
Πέμπτη, 21 Οκτωβρίου 2021
Ροή ενημέρωσης:

2. Χ.Υ.Τ.Α/Υ

Παρασκευή, 13 Σεπτέμβριος 2019 10:02

ΧΥΤΑ-Υ στην Περιφέρεια Δυτ. Ελλάδας

Συντάκτης: Στέφανος Παπαζησίμου

Στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας εντοπίζονται συνολικά 7 Χώροι Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (4 στην Π.Ε. Αιτ/νίας, 3 στην Π.Ε. Αχαΐας) και ένας ΧΥΤ Υπολειμμάτων (στην Π.Ε. Ηλείας). Η λειτουργία τους διέπεται μεταξύ άλλων και από το νομοθετικό πλαίσιο που καθορίζεται από:

1. ΚΥΑ αρ. Η.Π. 29407/35508 (ΦΕΚ 1572Β/16-12-2002) «Μέτρα και όροι για την υγειονομική ταφή των αποβλήτων», όπως ισχύει.

2. To N. 4042/2012 Ποινική προστασία του περιβάλλοντος − Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/99/ΕΚ − Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/98/ΕΚ − Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, όπως ισχύει.

3. Το Ν. 4342/2015 (ΦΕΚ 143Α/09-11-2015), άρθρο 31.

4. Το αρ. 225 του Ν. 4555/2018 Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής – Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ - Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση - Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις.

5. Την ΚΥΑ Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/11936/836 (ΦΕΚ436Β/14-02-2019) «Καθορισμός διαδικασίας και δικαιολογητικών για την εγκατάσταση και τη λειτουργία έργων και δραστηριοτήτων Συστημάτων Περιβαλλοντικών Υποδομών».

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΥΤΑ/Υ ΠΔΕ :