//
Δευτέρα, 18 Οκτωβρίου 2021
Ροή ενημέρωσης:
Παρασκευή, 13 Σεπτέμβριος 2019 10:02

ΧΥΤΑ-Υ στην Περιφέρεια Δυτ. Ελλάδας

Συντάκτης:  Στέφανος Παπαζησίμου
Αξιολογήστε αυτό το άρθρο
(2 ψήφοι)

Στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας εντοπίζονται συνολικά 7 Χώροι Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (4 στην Π.Ε. Αιτ/νίας, 3 στην Π.Ε. Αχαΐας) και ένας ΧΥΤ Υπολειμμάτων (στην Π.Ε. Ηλείας). Η λειτουργία τους διέπεται μεταξύ άλλων και από το νομοθετικό πλαίσιο που καθορίζεται από:

1. ΚΥΑ αρ. Η.Π. 29407/35508 (ΦΕΚ 1572Β/16-12-2002) «Μέτρα και όροι για την υγειονομική ταφή των αποβλήτων», όπως ισχύει.

2. To N. 4042/2012 Ποινική προστασία του περιβάλλοντος − Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/99/ΕΚ − Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/98/ΕΚ − Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, όπως ισχύει.

3. Το Ν. 4342/2015 (ΦΕΚ 143Α/09-11-2015), άρθρο 31.

4. Το αρ. 225 του Ν. 4555/2018 Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής – Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ - Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση - Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις.

5. Την ΚΥΑ Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/11936/836 (ΦΕΚ436Β/14-02-2019) «Καθορισμός διαδικασίας και δικαιολογητικών για την εγκατάσταση και τη λειτουργία έργων και δραστηριοτήτων Συστημάτων Περιβαλλοντικών Υποδομών».

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΥΤΑ/Υ ΠΔΕ :

 

 

Περιφερειακή Ενότητα Αιτωλ/νίας Υδατικό Διαμέρισμα EL04

Στην Χωρική έκταση της Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας αναπτύσσονται συνολικά τέσσερις (4) ΧΥΤΑ. Πρόκειται για τους Χώρους Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων Ναυπάκτου, Αγρινίου, Παλαίρου και Μεσολογγίου:

 

ΧΥΤΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ (Σύνδεσμος Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 1ης ΓΕΝ Αιτωλ/νίας)
Ο ΧΥΤΑ Ναυπάκτου βρίσκεται στη θέση «Κοχλαστή» Τ.Κ. Βλαχομάνδρας Δ. Ναυπακτίας Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας, ανήκει στη Λεκάνη απορροής ποταμού Εύηνου (GR20), ενώ τα υπόγεια ύδατα στη περιοχή ανήκουν στο σύστημα υδροφοριών λεκάνης κάτω ρου Μόρνου (EL0400230). O XYTA εξυπηρετεί τους Δήμους Ναυπακτίας και Θέρμου. Λόγω εκτάκτων αναγκών, περιστασιακά εντός του 2018 δέχθηκε μικρή ποσότητα απορριμμάτων και από το Δ. Αιγιαλείας της Π.Ε. Αχαΐας. Φορέας λειτουργίας του ΧΥΤΑ είναι ο Σύνδεσμος Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 1ης Γεωγραφικής Ενότητας Ν. Αιτωλοακαρνανίας.

Για τον εν λόγω ΧΥΤΑ έχει εκδοθεί η με αρ. πρωτ. 211920/24-11-2020 και 214337/02-11-2018 τροποποιήσεις της υπ΄ αρ. 938/59677/11-08-2016 ανανέωσης, τροποποίησης και αναδιατύπωσης της υπ. αρ. 3700/19-06-2002 ΑΕΠΟ όπως τροποποιήθηκε με τις υπ. αρ. 2795/42246/18-05-2010 και 3397/79012/15-04-2013 αποφάσεις, από τη Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Δυτ. Ελλάδος της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδος & Ιονίου με ισχύ μέχρι τις 11-08-2026. Επίσης έχει υποβληθεί στην προαναφερθείσα υπηρεσία αίτημα από του Φορέα για τροποποίηση ΑΕΠΟ και έκδοση νέας με θέμα «ΧΥΤΥ & ΜΕΑ 1ης ΓΕΝ Αιτωλοακαρνανίας». Επίσης έχει εκδοθεί η υπ΄ αρ. 333793/7121/28-12-2020 Έγκριση λειτουργίας αορίστου χρόνου από το Τμ. Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας της Δ/νσής μας.

 

 

 

ΧΥΤΑ ΑΓΡΙΝΙΟΥ (Σύνδεσμος Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 2ης ΓΕΝ Αιτωλ/νίας )
Ο ΧΥΤΑ Αγρινίου βρίσκεται στη θέση «Μονοδένδρι» Λεπενούς Δ.Δ. Στράτου Δ. Αγρινίου Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας και εξυπηρετεί τους Δήμους Αγρινίου και Αμφιλοχίας καθώς και τη Δ.Ε. Φυτειών Δ. Ξηρομέρου. Λόγω καταστάσεων εκτάκτων αναγκών, εντός του 2018 δέχθηκε σημαντική ποσότητα απορριμμάτων και από το Δήμο Αιγιαλείας της Π.Ε. Αχαΐας. Εντοπίζεται στη λεκάνη απορροής Αχελώου (GR15) ενώ τα υπόγεια ύδατα στη περιοχή ανήκουν στο σύστημα υδροφοριών λεκάνης Αχελώου (EL0400190). Φορέας λειτουργίας του ΧΥΤΑ είναι ο Αναγκαστικός Σύνδεσμος Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 2ης Γεωγραφικής Ενότητας Ν. Αιτωλοακαρνανίας.
Για τον εν λόγω ΧΥΤΑ έχει εκδοθεί η με αρ. πρωτ. 166830/07-08-2018 ανανέωση – τροποποίηση της υπ΄ αρίθμ. 5313/21-08-2003 ΑΕΠΟ, όπως τροποποιήθηκε με τις υπ΄ αρίθμ. 3527/03-05-2006 και 684/8842/07-02-2011 αποφάσεις, από τη Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Δυτ. Ελλάδος της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδος & Ιονίου με ισχύ μέχρι τις 07-08-2028, καθώς επίσης και η με αρ. πρωτ. 403766/7666/06-05-2019 Άδεια λειτουργίας από το Τμ. Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας της Δ/νσής μας, με ισχύ μέχρι τις 06-05-2024.

 

 

 

ΧΥΤΑ ΠΑΛΑΙΡΟΥ (Σύνδεσμος Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 3ης ΓΕΝ Αιτωλ/νίας)
Ο ΧΥΤΑ Παλαίρου βρίσκεται στη θέση «Κακοπετριά» Δ.Ε. Παλαίρου Δ. Ακτίου Βόνιτσας Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας και εξυπηρετεί τους Δήμους Ακτίου Βόνιτσας και Ξηρομέρου. Λόγω εκτάκτων αναγκών, περιστασιακά εντός του 2018 δέχθηκε μεγάλες ποσότητες απορριμμάτων και από το Δήμο Αιγιαλείας της Π.Ε. Αχαΐας. Εντοπίζεται στη λεκάνη απορροής Αχελώου (GR15) ενώ τα υπόγεια ύδατα στη περιοχή ανήκουν στο Σύστημα Βόνιτσας-Βουλκαριάς (EL0400180). Φορέας λειτουργίας του ΧΥΤΑ είναι ο Αναγκαστικός Σύνδεσμος Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 3ης Γεωγραφικής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας.
Για τον εν λόγω ΧΥΤΑ έχει εκδοθεί η με αρ. πρωτ. 287404/24-12-2018 (ΑΔΑ: ΨΟΝΙΟΡ1Φ-6ΟΧ) ανανέωση - τροποποίηση της υπ. αριθ. 5314/21-08-2003 ΑΕΠΟ όπως αναθεωρήθηκε – τροποποιήθηκε με την υπ΄ αρίθ. 2850/61865/28-01-2013 (ΑΔΑ: ΒΕΙΛΟΡ1Φ-ΑΘΙ) Απόφαση, από τη Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Δυτικής Ελλάδος της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδος και Ιονίου με ισχύ μέχρι τις 24-12-2028. Επίσης έχει εκδοθεί η με αρ. πρωτ. 70610/2316/13-03-14 άδεια λειτουργίας από το Τμ. Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας της Δ/νσής μας, με ισχύ μέχρι τις 13-03-2019 και έχει κατατεθεί στην προαναφερθείσα υπηρεσία η με αρ. πρωτ. 61279/969/25-02-19 αίτηση για ανανέωση αυτής.

 

 

 

ΧΥΤΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ (Σύνδεσμος Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 4ης ΓΕΝ Αιτωλ/νίας)
Ο ΧΥΤΑ Μεσολογγίου βρίσκεται στην περιοχή «Συλλόγου Ακτημόνων Αγ. Συμεώνος» Τ.Κ. Αγ. Θωμά, Δ.Ε. Ι.Π Μεσολογγίου, Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας και εξυπηρετεί το Δήμο Ι.Π. Μεσολογγίου. Φορέας λειτουργίας του ΧΥΤΑ είναι ο Σύνδεσμος Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 4ης Γεωγραφικής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας. Εντοπίζεται στη Λεκάνη απορροής ποταμού Εύηνου (GR20) ενώ τα υπόγεια ύδατα στη περιοχή ανήκουν στο σύστημα υδροφοριών λεκάνης κάτω ρου Μόρνου (EL0400230).
Για τον εν λόγω ΧΥΤΑ έχει εκδοθεί η με αρ. πρωτ. 1647/73122/6-11-14 αναθεώρηση – τροποποίηση της υπ. αρ. 5399/5-9-2002 ΑΕΠΟ από τη Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Δυτικής Ελλάδος της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδος και Ιονίου με ισχύ μέχρι τις 06-11-2024, ενώ δεν διαθέτει άδεια λειτουργίας σε ισχύ. Με την υπ΄ αρίθμ. 2/2017 απόφασή του (ΑΔΑ: Ω5Ψ4ΟΛ1Θ-ΔΦΕ), ο Σύνδεσμος Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 4ης ΓΕΝ ανέστειλε την λειτουργία του ΧΥΤΑ, με σκοπό την αποκατάσταση των κυττάρων Κ1 και Κ2. Ο ΧΥΤΑ παραμένει κλειστός μέχρι και σήμερα και εκκρεμεί η παραλαβή των έργων επέκτασης των 2 νέων κυττάρων και άλλων συνοδών έργων. Στις θέσεις παρακολούθησης των υδάτων στον συγκεκριμένο ΧΥΤΑ πραγματοποιήθηκε μία δειγματοληψία εντός του 2019, στις 02-12-2019 και δύο δειγματοληψίες εντός του 2020, η πρώτη στις 27-05-2020, η δεύτερη στις 05-11-2020.

 

 

Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας Υδατικό Διαμέρισμα EL 02


Στην Χωρική έκταση της Π.Ε. Αχαΐας αναπτύσσονται συνολικά τρείς (3) ΧΥΤΑ. Πρόκειται για τους Χώρους Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων Πατρών, Φλόκα και Αν. Αιγιαλείας:

 

ΧΥΤΑ ΠΑΤΡΩΝ (Αναγκαστικός Σύνδεσμος Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 1ης Διαχειριστικής Ενότητας Ν. Αχαΐας)
Ο ΧΥΤΑ Πατρών βρίσκεται στη θέση «Ξερόλακκα» του Δ. Πατρέων της Π.Ε. Αχαΐας και εξυπηρετεί τις Δ.Ε. Πάτρας και Ρίου του Δ. Πατρεών. Εντοπίζεται στη λεκάνη απορροής ρεμάτων παραλίας Βόρειας Πελοποννήσου (GR27) ενώ τα υπόγεια ύδατα στη περιοχή ανήκουν στο Σύστημα Πάτρας-Ρίου (EL0200120). Φορέας λειτουργίας του ΧΥΤΑ είναι ο Αναγκαστικός Σύνδεσμος Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 1ης Διαχειριστικής Ενότητας Ν. Αχαΐας. Για τον εν λόγω ΧΥΤΑ έχει εκδοθεί η με αρ. πρωτ. . 42323/20-03-2020 (ΑΔΑ: 6Φ66ΟΡ1Φ-Ξ29) Ανανέωση – Τροποποίηση της υπ΄ αριθ. 2531/155266/19-11-15 απόφασης (ανανέωση – τροποποίηση της με αρ. πρωτ. 126714/20-07-07 ΚΥΑ ανανέωσης – τροποποίησης ΑΕΠΟ από τη Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Δυτ. Ελλάδος της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδος & Ιονίου), όπως αυτή τροποποιήθηκε με την αρ. πρωτ. 834/53940/20-09-16 απόφαση, με ισχύ μέχρι τις 20-03-2023. Επιπλέον έχει εκδοθεί η με αρ. πρωτ. 37175/520/24-05-2017 Άδεια λειτουργίας από τη Δ/νσή μας, η οποία δεν βρίσκεται σε ισχύ.

 

ΧΥΤΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ (Αναγκαστικός Σύνδεσμος Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 2ης Διαχειριστικής Ενότητας Ν. Αχαΐας)

Ο ΧΥΤΑ Δυτικής Αχαΐας βρίσκεται στη θέση «Κάτω Βάθρες ή Γκούντα» Τ.Κ. Φλόκα, Δ.Ε Ωλενίας. Δ. Δυτ. Αχαΐας Π.Ε. Αχαΐας και εξυπηρετεί τους Δήμους Δυτικής Αχαΐας και Ερυμάνθου, καθώς και τις Δ.Ε. Βραχναιίκων, Μεσσάτιδος και Παραλίας του Δ. Πατρέων.
Ο ΧΥΤΑ εντοπίζεται στη λεκάνη απορροής ποταμών Πείρου-Βέργα-Πηνειού (GR28), ενώ τα υπόγεια ύδατα στη περιοχή ανήκουν στο Σύστημα Μόβρης (EL0200100). Φορέας λειτουργίας του ΧΥΤΑ είναι ο Αναγκαστικός Σύνδεσμος Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 2ης Διαχειριστικής Ενότητας Αχαΐας.
Για τον εν λόγω ΧΥΤΑ έχει εκδοθεί η με υπ΄ αρ.111936/13-07-2020 τροποποίηση της υπ΄ αρ. 341/17693/12-05-2014 απόφασης ανανέωσης της υπ΄ αρ. 6440/19-12-2001 ΑΕΠΟ από τη Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Δυτ. Ελλάδος της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδος & Ιονίου με ισχύ μέχρι τις 12-05-2024, καθώς και η με αρ. πρωτ. 134758/3642/17-10-2014 ανανέωση της υπ΄ αρ. 827/24-11-2009 Άδειας λειτουργίας από την υπηρεσία μας, με ισχύ μέχρι τις 17-10-2019.

 

ΧΥΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ (Αναγκαστικός Σύνδεσμος Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 4ης Διαχειριστικής Ενότητας Ν. Αχαΐας)

Ο ΧΥΤΑ Αν. Αιγιαλείας βρίσκεται στη θέση «Κακιχούνι» Τ.Κ. Αμπελοκήπων, Δ.Ε. Αιγείρας, Δήμου Αιγιαλείας Π.Ε. Αχαΐας και εξυπηρετεί τις Δ.Ε. Αιγείρας, Ακράτας και Διακοπτού του Δήμου Αιγιαλείας. Ωστόσο, επειδή από τις 22-08-2017 οι Δ.Ε. Συμπολιτείας, Ερινεού και Αιγίου του Δήμου Αιγιαλείας κηρύχθηκαν σε Κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας από την Αυτοτελή Δ/νση Πολιτικής Προστασίας ΠΔΕ λόγω αδυναμίας πλήρους αποκομιδής των απορριμμάτων τους, ο εν λόγω ΧΥΤΑ για μεγάλο χρονικό διάστημα δέχτηκε το σύνολο των απορριμμάτων του Δήμου Αιγιαλείας, με αποτέλεσμα την σημαντική μείωση της εναπομένουσας χωρητικότητας του.
Φορέας λειτουργίας του ΧΥΤΑ είναι ο Αναγκαστικός Σύνδεσμος Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 4ης Διαχειριστικής Ενότητας Ν. Αχαΐας. Η εγκατάσταση εντοπίζεται στη λεκάνη απορροής ρεμάτων παραλίας Βόρειας Πελοποννήσου (GR27) ενώ τα υπόγεια ύδατα στη περιοχή ανήκουν στο Σύστημα Βόρειας Αχαΐας (EL0200140).
Για τον εν λόγω ΧΥΤΑ έχει εκδοθεί η με αρ. πρωτ. 5278/01-11-2001 ΑΕΠΟ από τη Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωροταξίας Π.Δ.Ε. (νυν Δ/νση ΠΕΧΩ της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδος και Ιονίου) με ισχύ μέχρι τις 31-12-2013 (υπό ανανέωση, με αρ. πρωτ. 2826/174950/24-12-2015 αίτημα ανανέωσης), καθώς και η με αρ. πρωτ. 336360/9938/31-12-2013 ανανέωση (παράταση ισχύος) της υπ΄ αριθμ. 13/10-01-2007 (ορθή επανάληψη 19-02-2007) Άδειας λειτουργίας, από την υπηρεσία μας με ισχύ μέχρι τις 31-12-2014.
Λόγω των σοβαρών λειτουργικών προβλημάτων που παρουσίαζε ο ΧΥΤΑ και την προκαλούμενη ρύπανση στην ευρύτερη περιοχή, περιστασιακά το 2018 δεν δεχόταν απορρίμματα λόγω αποκλεισμού του από κατοίκους της περιοχής. Επιπλέον, ο Φορέας Διαχείρισης προέβη εντός του 2018 στη διάνοιξη νέων γεωτρήσεων για την παρακολούθηση των υπόγειων υδάτων, καθώς και στην περαιτέρω εκβάθυνση αυτών γιατί αρχικά δεν είχαν συναντήσει τον υδροφόρο. Συνέπεια των ανωτέρω ήταν το να μην μπορεί να εφαρμοστεί από την υπηρεσία μας το πρόγραμμα παρακολούθησης των υπόγειων και επιφανειακών υδάτων στο ΧΥΤΑ Αν. Αιγιαλείας.
Η λειτουργία του ΧΥΤΑ έχει ανασταλεί, κατόπιν της από 22-01-2019 προσωρινής διαταγής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αιγίου, μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης επί της συζήτησης της ένδικης αίτησης (διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων), η οποία εκδικάστηκε στις 21-03-2019. Με την υπ. αρ. 55/2019 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αιγίου απαγορεύτηκε προσωρινά η λειτουργία του ΧΥΤΑ μέχρι την έκδοση των απαιτούμενων αδειών και την ολοκλήρωση των αναγκαίων τεχνικών παρεμβάσεων ώστε να καταστεί σύννομη και ασφαλής η συνέχιση της λειτουργίας του.

 

Περιφερειακή Ενότητα Ηλείας Υδατικό Διαμέρισμα EL 02

 

ΧΥΤY Ν. Ηλείας (Σύνδεσμος Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Ν. Ηλείας)
Ο ΧΥΤΥ Ν. Ηλείας βρίσκεται στη θέση «Τριανταφυλλιά» Τ.Κ. Αμαλιάδας, εντός των ορίων των Δ. Ήλιδας και Δ. Πύργου Π.Ε. Ηλείας, ανήκει στη Λεκάνη απορροής Πείρου - Βέργα - Πηνειού (GR28), ενώ τα υπόγεια ύδατα στη περιοχή ανήκουν στο σύστημα Πηνειού (EL0200060). O XYTΥ εξυπηρετεί όλους τους Δήμους της Π.Ε. Ηλείας. Φορέας λειτουργίας του ΧΥΤΥ είναι ο Σύνδεσμος Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Ν. Ηλείας.
Για τον εν λόγω ΧΥΤΑ έχουν εκδοθεί οι με αρ. πρωτ. 35899/15-07-2016 (ΑΔΑ: ΨΠΝ64653Π8-7ΥΥ) και 174619/02-09-2014 (ΑΔΑ: Ω3ΨΩ0-8ΦΓ) τροποποιήσεις της υπ. αρ. 203655/21-09-2011 ΑΕΠΟ (ΑΔΑ: 4Α8Υ0-Φ43) από την Ειδική Υπηρεσία Περιβάλλοντος του ΥΠΕΚΑ με ισχύ μέχρι τις 31-12-2021, καθώς και η με αρ. πρωτ. 4238/206301/05-08-2016 (ΑΔΑ: 6Δ427Λ6-Ω7Ω) άδεια λειτουργίας από την υπηρεσία μας, με ισχύ έως την έναρξη λειτουργίας των μονίμου χαρακτήρα μονάδων μηχανικής διαλογής, αναερόβιας χώνευσης και αερόβιας βιολογικής επεξεργασίας – κομματοποίησης που προβλέπεται να κατασκευαστούν στο οικόπεδο του ΧΥΤΥ και όχι πέραν των πέντε (5) ετών από την έκδοση της.

Τελευταία τροποποίηση: Παρασκευή, 06 Αύγουστος 2021 08:51