//
Δευτέρα, 18 Οκτωβρίου 2021
Ροή ενημέρωσης:

Εγκεκριμένα Διαχειριστικά Σχέδια της 1ης αναθεώρησης στα ΥΔ 01, 02 και 04:

1. με αρ. Ε.Γ.: οικ. 901 ΦΕΚ4681Β/29-12-2017 «Έγκριση της 1ης αναθεώρησης των σχεδίων διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Δυτικής Στερεάς Ελλάδας και της αντίστοιχης Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων».

2. με αρ. Ε.Γ.: οικ. 894 ΦΕΚ4665Β/29-12-2017 «Έγκριση της 1ης αναθεώρησης των σχεδίων διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Βόρειας Πελοποννήσου και της αντίστοιχης Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων».

3. με αρ. Ε.Γ.: οικ. 898 ΦΕΚ4678Β/29-12-2017 «Έγκριση της 1ης αναθεώρησης των σχεδίων διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Δυτικής Πελοποννήσου και της αντίστοιχης Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων».

Το μέτρο B0703 αποτελεί συνέχεια των μέτρων ΟΣ_ΥΔ02_3 Υδατικού Διαμερίσματος EL02 και WD04S090 Υδατικού Διαμερίσματος EL04 και αφορά τον έλεγχο εκπομπής ρύπων στα ύδατα πλησίον ΧΥΤΑ. Το 2016 σε συνεργασία με τη Δ/νση Υδάτων Δυτ. Ελλάδος της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Π.ΔΕ.Ι και την Χημική Υπηρεσία Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου, είχε υλοποιηθεί για πρώτη φορά το πρόγραμμα δράσης για την διερευνητική παρακολούθηση ποιοτικής κατάστασης στα υπόγεια υδατικά συστήματα και στα επιφανειακά υδάτινα σώματα, στις περιοχές υφιστάμενων ΧΥΤΑ όπως προβλεπόταν στα πρώτα Σχέδια Διαχείρισης ΛΑΠ (ΦΕΚ 1004/Β/24-4-2013 και ΦΕΚ 2562/Β/25-9-2014). Δεδομένων των τότε αποτελεσμάτων, κρίθηκε σκόπιμο για το 2017 το συγκεκριμένο πρόγραμμα παρακολούθησης να ενταχθεί προς χρηματοδότηση στο ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδας 2014-2020.

Η χωρική αρμοδιότητα της Περιφέρειας Δυτ. Ελλάδος εκτείνεται στο μεγαλύτερο μέρος της σε τμήματα των Υδατικών Διαμερισμάτων (02) Βόρειας Πελοποννήσου, (01) Δυτικής Πελοποννήσου, (04) Δυτικής Στερεάς Ελλάδας, ενώ μία μικρή έκταση στο βόρεια άκρο της Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας καταλαμβάνει τμήμα του Υδατικού διαμερίσματος (05) Ηπείρου και συγκεκριμένα της ΛΑΠ Άραχθου (GR 14).

Η κοινοτική οδηγία για τα ύδατα 60/ΕΚ/2000 έχει ενσωματωθεί σταδιακά στην εθνική νομοθεσία μέχρι σήμερα ενώ έχουν εκδοθεί και τα διαχειριστικά σχέδια ΛΑΠ των περιοχών ενδιαφέροντος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. Πρόκειται για τις αποφάσεις της Εθν. Επιτρ. Υδάτων Αριθμ. οικ. 391 ΦΕΚ 1004/Β/24-4-2013 " Έγκριση των Σχεδίων Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών των Υδατικών Διαμερισμάτων Αττικής, Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας, Βόρειας Πελοποννήσου, Ανατολικής Πελοποννήσου και Δυτικής Πελοποννήσου, η οποία αφορά τα Υδατικά διαμερίσματα 01 και 02. Καθώς και την απόφαση Εθν. Επιτρ. Υδάτων Αριθμ. οικ. 908 ΦΕΚ 2562/Β/25-9-2014 "Έγκριση του Σχεδίου Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Δυτικής Στερεάς Ελλάδας" η οποία αφορά το Υδατικό Διαμέρισμα 04.