Τρίτη, 23 Ιουλίου 2019
Ροή ενημέρωσης:

Η χωρική αρμοδιότητα της Περιφέρειας Δυτ. Ελλάδος εκτείνεται στο μεγαλύτερο μέρος της σε τμήματα των Υδατικών Διαμερισμάτων (02) Βόρειας Πελοποννήσου, (01) Δυτικής Πελοποννήσου, (04) Δυτικής Στερεάς Ελλάδας, ενώ μία μικρή έκταση στο βόρεια άκρο της Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας καταλαμβάνει τμήμα του Υδατικού διαμερίσματος (05) Ηπείρου και συγκεκριμένα της ΛΑΠ Άραχθου (GR 14).

Η κοινοτική οδηγία για τα ύδατα 60/ΕΚ/2000 έχει ενσωματωθεί σταδιακά στην εθνική νομοθεσία μέχρι σήμερα ενώ έχουν εκδοθεί και τα διαχειριστικά σχέδια ΛΑΠ των περιοχών ενδιαφέροντος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. Πρόκειται για τις αποφάσεις της Εθν. Επιτρ. Υδάτων Αριθμ. οικ. 391 ΦΕΚ 1004/Β/24-4-2013 " Έγκριση των Σχεδίων Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών των Υδατικών Διαμερισμάτων Αττικής, Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας, Βόρειας Πελοποννήσου, Ανατολικής Πελοποννήσου και Δυτικής Πελοποννήσου, η οποία αφορά τα Υδατικά διαμερίσματα 01 και 02. Καθώς και την απόφαση Εθν. Επιτρ. Υδάτων Αριθμ. οικ. 908 ΦΕΚ 2562/Β/25-9-2014 "Έγκριση του Σχεδίου Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Δυτικής Στερεάς Ελλάδας" η οποία αφορά το Υδατικό Διαμέρισμα 04.

 Συνοπτική περιγραφή Υδατικών Διαμερισμάτων εντός των οποίων εντάσσεται χωρικά η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος (Πηγή: Ειδική Γραμματεία Υδάτων (http://wfd.ypeka.gr/)

Συνοπτική Περιγραφή του Υδατικού Διαμερίσματος 02 Βόρειας Πελοποννήσου

Το Υδατικό Διαμέρισμα Βόρειας Πελοποννήσου οριοθετείται στο χερσαίο τμήμα του από τον υδροκρίτη που ξεκινά από το ακρωτήριο Κατάκωλο, συνεχίζει στους ορεινούς όγκους Φολόη, Λάμπεια, Ερύμανθο, Αροάνεια, στο υψίπεδο Καλαβρύτων, στο νότιο όριο της κλειστής λεκάνης Φενεού, στους ορεινούς όγκους του Ολιγύρτου, Λύρκειου και Ονείων, και καταλήγει στο ακρωτήριο Τραχήλι μέσω των κορυφών Τραπεζώνα και Πολίτη στην Κορινθία. Περιλαμβάνει επίσης και τα νησιά Κεφαλλονιά , Ζάκυνθο και Ιθάκη.

Εγκεκριμένα Διαχειριστικά Σχέδια ΥΔ 01, 02 και 04:

Α. Απόφαση Εθν. Επιτρ. Υδάτων Αριθμ. οικ. 391 ΦΕΚ 1004/Β/24-4-2013 " Έγκριση των Σχεδίων Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών των Υδατικών Διαμερισμάτων Αττικής, Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας, Βόρειας Πελοποννήσου, Ανατολικής Πελοποννήσου και Δυτικής Πελοποννήσου.

Β. Απόφαση Εθν. Επιτρ. Υδάτων Αριθμ. οικ. 908 ΦΕΚ 2562/Β/25-9-2014 "Έγκριση του Σχεδίου Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Δυτικής Στερεάς Ελλάδας"

Στα πλαίσια εφαρμογής των παραπάνω προγραμμάτων μέτρων των Διαχειριστικών Σχεδίων των Υδατικών Διαμερισμάτων στην έκταση της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος, η Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Π.Δ.Ε, σε συνεργασία και με την Δ/νση Υδάτων Δυτ. Ελλάδος της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Π.ΔΕ.Ι υλοποιεί από το 2016 πρόγραμμα δράσης για την εφαρμογή του παρακάτω συμπληρωματικού μέτρου: 

Συμπληρωματικό μέτρο Διερευνητικής Παρακολούθησης ποιοτικής κατάστασης στα υπόγεια υδατικά συστήματα και στα επιφανειακά υδάτινα σώματα στις περιοχές υφιστάμενων ΧΥΤΑ.

Το Συμπληρωματικό αυτό μέτρο αφορά τη διερευνητική παρακολούθηση της ποιοτική κατάστασης στα υπόγεια υδατικά συστήματα και στα επιφανειακά υδάτινα σώματα στις περιοχές υφιστάμενων ΧΥΤΑ στα όρια των ΧΥΤΑ. Σύμφωνα με την ΚΥΑ 29407/2002, ΦΕΚ 1572Β/2002 «Μέτρα και όροι για την υγειονομική Ταφή απορριμμάτων», οι Φορείς λειτουργίας των ΧΥΤΑ οφείλουν να πραγματοποιούν χημικούς προσδιορισμού σε επιφανειακά (2 θέσεις) και υπόγεια ύδατα (3 γεωτρ.) και να υποβάλλουν τα αποτελέσματα των προσδιορισμών στην ετήσια έκθεσή τους. Η Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Π.Δ.Ε πραγματοποιεί από το 2016, ανεξάρτητα των φορέων διαχείρισης των ΧΥΤΑ, μετρήσεις επιφανειακών και υπόγειων υδάτων στις θέσεις που περιγράφονται παρακάτω (τουλάχιστον 2 φορές το χρόνο).

Εγκεκριμένα Διαχειριστικά Σχέδια ΥΔ 01, 02 και 04:

Α. Απόφαση Εθν. Επιτρ. Υδάτων Αριθμ. οικ. 391 ΦΕΚ 1004/Β/24-4-2013 " Έγκριση των Σχεδίων Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών των Υδατικών Διαμερισμάτων Αττικής, Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας, Βόρειας Πελοποννήσου, Ανατολικής Πελοποννήσου και Δυτικής Πελοποννήσου.

Β. Απόφαση Εθν. Επιτρ. Υδάτων Αριθμ. οικ. 908 ΦΕΚ 2562/Β/25-9-2014 "Έγκριση του Σχεδίου Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Δυτικής Στερεάς Ελλάδας"

Στα πλαίσια εφαρμογής των παραπάνω προγραμμάτων μέτρων των Διαχειριστικών Σχεδίων των Υδατικών Διαμερισμάτων στην έκταση της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος, η Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Π.Δ.Ε, σε συνεργασία και με την Δ/νση Υδάτων Δυτ. Ελλάδος της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Π.ΔΕ.Ι υλοποιεί από το 2016 πρόγραμμα δράσης για την εφαρμογή των συμπληρωματικών προγραμμάτων μέτρων. 

Συμπληρωματικό Μέτρο 5.04: Έλεγχοι τήρησης των ορίων διάθεσης σε ΥΣ από παρακείμενες μεταποιητικές και βιομηχανικές μονάδες

Το μέτρο αυτό αφορά τον έλεγχο διάθεσης των υγρών αποβλήτων σε τμήματα των παρακάτω ποταμών (Βουραϊκός, Παραπείρος, Πηνειός) του υδατικού διαμερίσματος 02 (Αχαΐα – Ηλεία).