//
Παρασκευή, 22 Οκτωβρίου 2021
Ροή ενημέρωσης:

Ανακοίνωση προς επιτυχόντες του Νο. 4/2020 Προγράμματος Κοινωφελούς Εργασίας ΟΑΕΔ

 

Ενημερώνουμε τους επιτυχόντες στην Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας του οριστικού πίνακα κατάταξης βάσει της Νο. 4/2020 πρόσκλησης του ΟΑΕΔ ότι μέχρι 5 εργάσιμες ημέρες μετά την έκδοση και αποστολή του συστατικού σημειώματος από το αρμόδιο ΚΠΑ2 του ΟΑΕΔ σε αυτούς, καταθέτουν στη Δ/νση Διοίκησης της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας (Πάτρα, οδός Πανεπιστημίου 254, κτίριο Β΄ Intracom, είσοδος από parking) τα εξής:

α) συμπληρωμένη αίτηση με τα απαραίτητα προσωπικά στοιχεία και όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά πρόσληψης (επισυνάπτεται),

β) υπεύθυνη δήλωση (επισυνάπτεται),

γ) επίσης για τηναποφυγή καθυστερήσεων στην έναρξη μισθοδοσίαςτων ωφελούμενων λόγω αναντιστοιχίας των προσωπικών στοιχείων ταυτότητας με τα στοιχεία που έχουν καταχωρηθεί στην Γεν. Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων (όπως ημερομηνία γέννησης, γραμματική διατύπωση ονόματος, κλπ), κρίνεται σκόπιμο να προσκομιστεί η φόρμα προσωπικών στοιχείων που είναι καταχωρημένη στο taxisnet από τη διαδρομή www.gsis.gr ͢   MyTaxisNet   ͢   Προσωπική Πληροφόρηση ͢Στοιχεία Μητρώου Φυσικού Προσώπου.  

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με την Δ1α/ΓΠ.οικ. 48002/28-07-2020 ΚΥΑ (ΦΕΚ 3131/τ.Β΄/28-07-2020) στο πλαίσιο των έκτακτων μέτρων αντιμετώπισης του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, οι ωφελούμενοι προσέρχονται απαραίτητα με τη χρήση μη ιατρικής μάσκας.

Τηλέφωνα επικοινωνίας για τυχόν διευκρινήσεις: 2613 613437, -430, -106, -421

 

Υπεύθυνη Δήλωση

Αίτηση

Εγκρίνεται η αναοριοθέτηση του αρχαιολογικού στη θέση «Σπαλιαρέικα», Δήμου Δυτικής Αχαΐας, Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας, Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, για λόγους προστασίας του μυκηναϊκού νεκροταφείου (13ος-12ος αι. π. Χ.) που έχει εντοπισθεί στην περιοχή, σύμφωνα με το συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα, κλίμακας 1:2.000 και τον αντίστοιχο πίνακα συντεταγμένων (σε ΕΓΣΑ '87) των κορυφών της πολυγωνικής γραμμής οριοθέτησης (κορυφές 1 -49, 1).

Από τις διατάξεις της παρούσας Απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

Η παρούσα Απόφαση να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο Δήμος Μυκόνου προτίθεται να προβεί στην κάλυψη τριάντα τεσσάρων (34) θέσεων προσωπικού, με μετάταξη μόνιμου προσωπικού από ΟΤΑ Α1 και Β1 βαθμού, Υπουργεία, Ν.Π.Δ.Δ. ή άλλες δημόσιες υπηρεσίες, καθώς και υπαλλήλων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου Κρατικών Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου και ΔΕΚΟ, μη εισηγμένων στο Χρηματιστήριο και στις οποίες το Δημόσιο κατέχει την πλειοψηφία του μετοχικού τους κεφαλαίου.

Οι μετατάξεις θα γίνουν σύμφωνα με την παρ. 5, του άρ. 35 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226 Τεύχος Α1 27-10-2011) χωρίς να υπάρχουν κενές οργανικές θέσεις στον ΟΕΥ με ταυτόχρονη μεταφορά της θέσης που κατέχει ο κάθε μετατασσόμενος.

Το Κέντρο Διαφυλάξεως Αγιορειτικής Κληρονομιάς (ΚΔΑΚ), ΝΠΔΔ με έδρα τη Θεσσαλονίκη, σε συνέχεια της υπ' αριθ. 63/2013 Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, προτίθεται να καλύψει τις υπηρεσιακές ανάγκες του με απόσπαση πέντε (5) υπαλλήλων από Υπουργεία ή άλλες Δημόσιες Υπηρεσίες και ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ και ΔΕΚΟ μη εισηγμένων στο χρηματιστήριο και στις οποίες το δημόσιο κατέχει την πλειοψηφία του μετοχικού τους κεφαλαίου.

Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης, έχοντας υπόψη τις διατάξεις των άρθρων 71, 73 και 74 του Ν. 3528/2007 (Φ.Ε.Κ. 26/τ.Α'), όπως ισχύουν, το Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/τ.Α'), τα διαλαμβανόμενα στο αρ. πρωτ. 2/79053/ΔΠΓΚ/15.11.2012 έγγραφο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους περί δυνατότητας μεταφοράς πιστώσεων μεταξύ δημοσίων υπηρεσιών, καθώς και την απόφαση περί καθορισμού προσόντων υποψηφίων του Υπηρεσιακού Συμβουλίου Υπαλλήλων Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης όπως διατυπώθηκε στο υπ' αρ. 6/18.11.2013 πρακτικό του, προκειμένου να καλύψει τις ιδιαίτερα αυξημένες υπηρεσιακές ανάγκες των υπηρεσιών της σε όλους τους νομούς της χωρικής της αρμοδιότητας, προτίθεται να προβεί σε μετατάξεις μονίμου προσωπικού και προσωπικού με σγέση εpvασίαc Ι.Δ.Α.Χ. από Υπουρνεία, Aπoκεvτpω^έvεc Διοικήσεις, την Προεδρία της Δημοκρατίας, Ανεξάρτητες Αρχές και Περιφέρειες.

Με τις διατάξεις των υποπαραγράφων Β2 έως Β11 του ν.4152/2013 (ΦΕΚ 107/Α/9-5-2013) συστάθηκε οργανική μονάδα επιπέδου διεύθυνσης με τίτλο «Κεντρική Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων» υπαγόμενη απευθείας στον Υπουργό Οικονομικών. Με την Δ6Α 1110484 ΕΞ 2013/10-7-2013 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ 1695/Β/10-7-2013) καθορίστηκαν οι στρατηγικοί σκοποί, οι επιχειρησιακοί στόχοι και εξειδικεύτηκαν οι αρμοδιότητες της Κεντρικής Μονάδας Κρατικών Ενισχύσεων. Επιπλέον, καθορίστηκαν ο αριθμός του προσωπικού, η περιγραφή της θέσης ευθύνης και των θέσεων εργασίας, καθώς και τα ουσιαστικά και τυπικά προσόντα που απαιτείται να διαθέτει το προσωπικό αυτό.

Ο Υφυπουργός Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, προκειμένου να στελεχωθεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19 του ν.2671/1998 (Α7289) όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 122 του ν.4199/2013 (ΦΕΚ 216 Α72013), την παρ.1 του άρθρου 55 του ν. 4155/2013 (Α7120), την παρ. 13 του άρθρου 185 του ν.4070/2012 (Α'82), την παρ. 15 του άρθρου 10 του ν.2898/2001 (Α'71), την παρ.2β του άρθρου 10 του ν.2801/2000 (Α746), καθώς και τις διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 21 του ν.2738/1999 (Α7180), το Σώμα Επιθεωρητών - Ελεγκτών (Τομέας Μεταφορών και Δικτύων) του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων που εδρεύει στην περιοχή του Παπάγου με δέκα έξι (16) Επιθεωρητές-Ελεγκτές, προσκαλεί:

Ο Δήμος Δίου - Ολύμπου με έδρα το Λιτόχωρο, προτίθεται να προβεί στην κάλυψη επτά (7) θέσεων προσωπικού με μετάταξη από ΟΤΑ α' και β' βαθμού, Υπουργείων ή άλλων Δημόσιων Υπηρεσιών και ΝΠΔΔ.

Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας- Στερεάς Ελλάδας προτίθεται να καλύψει υπηρεσιακές ανάγκες, με μετάταξη υπαλλήλων από Υπουργεία, Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, Ν.Π.Δ.Δ. ή άλλες δημόσιες υπηρεσίες, καθώς και υπαλλήλων Κρατικών Ν.Π.Ι.Δ. και Δ.Ε.Κ.Ο., μη εισηγμένων στο Χρηματιστήριο, την πλειοψηφία του μετοχικού κεφαλαίου των οποίων κατέχει το Δημόσιο (Επισημαίνεται ότι οι Δημοτικές και Κοινοτικές Επιχειρήσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1892/90 δεν ανήκουν στον δημόσιο τομέα και συνεπώς, δεν εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν.3613/2007 (ΦΕΚ 263/Α)).

Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης, έχοντας υπόψη τις διατάξεις των άρθρων 71, 73 και 74 του Ν. 3528/2007 (Φ.Ε.Κ. 26/τ.Α'), όπως ισχύουν καθώς και τα διαλαμβανόμενα στο αρ. πρωτ. 2/79053/ΔΠΓΚ/15.11.2012 έγγραφο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους περί δυνατότητας μεταφοράς πιστώσεων μεταξύ δημοσίων υπηρεσιών, προκειμένου να καλύψει τις ιδιαίτερα αυξημένες υπηρεσιακές ανάγκες των υπηρεσιών της σε όλους τους νομούς της χωρικής της αρμοδιότητας, προτίθεται να προβεί σε μετατάξεις μονίμου προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας Ι.Δ.Α.Χ. από Υπουργεία, Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, την Προεδρία της Δημοκρατίας, Ανεξάρτητες Αρχές και Περιφέρειες.

Σελίδα 10 από 14