Σάββατο, 28 Μαρτίου 2020
Ροή ενημέρωσης:

Υποβολή υπεύθυνων δηλώσεων του ν.1256/1982 Α' εξαμήνου έτους 2018

Σας υπενθυμίζουμε την υποχρέωση συμπλήρωσης και υποβολής υπεύθυνης δήλωσης αναφορικά με τα πρόσθετα εισοδήματα του Α΄ εξαμήνου του τρέχοντος έτους (2018) σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.1256/1982 (ΦΕΚ 65 Α΄) όπως ισχύει.

Υπόχρεοι στην ως άνω δήλωση είναι α) οι εργαζόμενοι που κατέχουν παράλληλα και δεύτερη θέση στον δημόσιο τομέα και β) όσοι εκ των εργαζομένων λαμβάνουν πρόσθετες αμοιβές όπως, υπερωριακή απασχόληση, συμμετοχή σε συμβούλια, επιτροπές, ομάδες εργασίας, καθώς και κάθε άλλη αμοιβή από οποιαδήποτε αιτία (αμοιβές από ερευνητικά και ευρωπαϊκά προγράμματα, ειδικούς λογαριασμούς, συγγραφική δραστηριότητα, πρόσθετη διδασκαλία, επιμίσθια κλπ) από το δημόσιο τομέα .

Στο πλαίσιο αυτό, οι υπεύθυνες δηλώσεις θα υποβληθούν ως εξής:

1η Περίπτωση

Οι υπάλληλοι οι οποίοι έχουν πηγή εισοδήματος από το δημόσιο τομέα και προέρχεται αποκλειστικά α) από τον κύριο μισθό τους ή β) από τον κύριο μισθό τους και από αμοιβές για μετακίνηση εντός ή εκτός έδρας, θα υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα δηλώνουν ότι δεν έχουν καμία πρόσθετη αμοιβή από οποιαδήποτε πηγή του δημοσίου σύμφωνα με τον ν.1256/1982. (συνημμένο 1)

2η Περίπτωση

Οι υπάλληλοι που εκτός των ανωτέρω λαμβάνουν υπερωρίες, θα υποβάλουν υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα δηλώνουν ότι δεν έχουν καμία πρόσθετη αμοιβή από οποιαδήποτε πηγή του Δημοσίου σύμφωνα με τον ν.1256/1982, παρά μόνο τις νόμιμες υπερωρίες. (συνημμένο 2)

Επιπρόσθετα για την περίπτωση αυτή, σας γνωστοποιούμε ότι δεν απαιτείται από κάθε υπάλληλο ξεχωριστά δήλωση για το ύψος των υπερωριών που λαμβάνει, αλλά απαιτείται βεβαίωση από τον Προϊστάμενο της οικείας Διεύθυνσης στην οποία θα αναφέρεται το ονοματεπώνυμο των υπαλλήλων της Υπηρεσίας που έλαβαν υπερωρίες, καθώς και ότι αυτές καταβλήθηκαν σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην υπ’ αριθ.339647/4353/29-12-2017 (ΦΕΚ 150 Β΄) Απόφαση Περιφερειάρχη περί καθιέρωσης υπερωριακής, νυκτερινής, Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών εργασίας έως 31/12/2018 και σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.3205/2003 και του ν.4325/2015 . (συνημμένο 3)

3η Περίπτωση

Οι υπάλληλοι που έχουν και άλλες πηγές εισοδήματος από το δημόσιο τομέα (π.χ. όσοι λαμβάνουν επίδομα ως εξεταστές υποψηφίων οδηγών του Υπ. Μεταφορών, εισόδημα από επιτροπές, αμοιβές από διδασκαλία σε δημόσια ΙΕΚ, ΚΕΚ, ΑΕΙ, ΤΕΙ, αμοιβές από συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα κλπ), θα προβούν στη συμπλήρωση της υπεύθυνης δήλωσης όπου θα αναγράφεται το σύνολο των καθαρών ποσών του αντίστοιχου εξαμήνου (συνημμένο 4) καθώς και του συνυποβαλλόμενου πίνακα (συνημμένο 5), όπου θα αναφέρονται αναλυτικά ανά μήνα τα ακαθάριστα και τα καθαρά εισοδήματα των τακτικών και των πρόσθετων αμοιβών, όπως προκύπτουν από τις βεβαιώσεις αποδοχών ή λοιπά κατά περίπτωση δικαιολογητικά, που εκδίδονται από τους φορείς από τους οποίους έχουν λάβει αμοιβή, και τα οποία θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να επισυναφθούν.

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (Τ.Ε.Ε.), Ν.Π.Δ.Δ. εποπτευόμενο από το Υπουργείο Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού, που εδρεύει στην Αθήνα, Νίκης 4, σύμφωνα με την υπ'αριθ. Α2/Σ26/2014 Απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του, προτίθεται να προβεί στην κάλυψη των υπηρεσιακών αναγκών του Περιφερειακού Τμήματος Ηπείρου του ΤΕΕ, με έδρα την πόλη των Ιωαννίνων, με απόσπαση ενός (1) υπαλλήλου ΔΕ κλάδου Διοικητικών Γραμματέων και μετάταξη ενός (1) υπαλλήλου ΠΕ κλάδου Διοικητικού Οικονομικού και ενός (1) υπαλλήλου ΠΕ κλάδου Μηχανικών από Υπουργεία, Ν.Π.Π.Δ., άλλες Δημόσιες Υπηρεσίες, Ο.Τ.Α. A' και Β' βαθμού, καθώς και υπαλλήλων Κρατικών Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου και ΔΕΚΟ, μη εισηγμένων στο Χρηματιστήριο και στις οποίες το Δημόσιο κατέχει την πλειοψηφία του μετοχικού τους κεφαλαίου, ως εξής:

Η  Μόνιμη  Ελληνική  Αντιπροσωπεία  στην  Ευρωπαϊκή  Ένωση,  ανακοινώνει  την προκήρυξη   πλήρωσης   δεκαεννέα   (19)   θέσεων   Εθνικών  Εμπειρογνωμόνων   στην Ευρωπαϊκή  Επιτροπή,  με  απόσπαση,  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του  αρ.  7  του  ν.3320/2005,  και  της  απόφασης  C(2008)6866/12-11-2008  της  Επιτροπής 1 ,  με  προθεσμία υποβολής των αιτήσεων τον Απρίλιο και  τον Μάϊο του 2015.
Το Δ.Σ. του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας  ΑΜΘ, σύμφωνα με την υπ’αριθμ. 15 η /24.04.2015 (θέμα 3 ο ) Απόφασή του, προκειμένου να καλυφθούν οι πολύ μεγάλες και επιτακτικές ανάγκες του σε Διοικητικό, Επιστημονικό και Τεχνικό Προσωπικό, καθώς και σε προσωπικό Φροντίδας  και  Καθαριότητας, προβαίνει  στην  έκδοση  Ανακοίνωσης  - Πρόσκλησης για  μετάταξη υπαλλήλων από Υπουργεία ή άλλες δημόσιες Υπηρεσίες και Ν.Π.Δ.Δ. σε κενές οργανικές θέσεις του Κέντρου ή με μεταφορά της θέσης που κατέχουν και για τον λόγο αυτό καλεί τους υπαλλήλους που ενδιαφέρονται, να υποβάλλουν σχετική αίτηση στο Τμήμα Προσωπικού του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Α.Μ.Θ. Οι θέσεις οι οποίες θα καλυφθούν ανά Παράρτημα του Κέντρου με μετατάξεις υπαλλήλων, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 71 και 72 του Ν.3528/2007 και τις διατάξεις του άρθρου 35,παρ.5 του Ν.4024/2011, είναι αυτές που περιγράφονται στον παρακάτω πίνακα :
Ο  Δήμος  Ευρώτα  προτίθεται  να  προβεί  στην  κάλυψη  είκοσι  τριών  (23)  θέσεων προσωπικού, με μετάταξη μόνιμου προσωπικού από ΟΤΑ Α' και Β' βαθμού, Υπουργεία, Ν.Π.Δ.Δ.  ή  άλλες  δημόσιες  υπηρεσίες,  καθώς  και  υπαλλήλων  με  σχέση  εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου Κρατικών Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου και ΔΕΚΟ,  μη  εισηγμένων  στο  Χρηματιστήριο  και  στις  οποίες  το  Δημόσιο  κατέχει  την πλειοψηφία του μετοχικού τους κεφαλαίου.Οι ειδικότητες, με τις οποίες ο Δήμος προτίθεται να καλύψει τις ανωτέρω θέσεις με μετατάξεις είναι οι κάτωθι:

Το Πολυτεχνείο Κρήτης (Ν.Π.Δ.Δ.) εποπτευόμενο από το Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων κατόπιν απόφασης της Συγκλήτου κατά τη συνεδρίασή της (394/20-11-2014) προτίθεται να καλύψει υπηρεσιακές ανάγκες με μετάταξη υπαλλήλων, από Υπουργεία, Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, Ανεξάρτητες Διοικητικές Αρχές, Ν.Π.Δ.Δ. ή Κρατικά ΝΠΙΔ και Δ.Ε.Κ.Ο. μη εισηγμένων στο Χρηματιστήριο και στις οποίες το Δημόσιο κατέχει την πλειοψηφία του μετοχικού τους κεφαλαίου. Οι θέσεις που προτίθεται να καλύψει το Πολυτεχνείο Κρήτης με μετάταξη υπαλλήλων και με έδρα τα Χανιά, είναι οι ακόλουθες :

Το Επιμελητήριο Μαγνησίας (Ε.Μ.) σύμφωνα με την από 16.03.2013 απόφαση του Διοικητικού  Συμβουλίου  του, το  οποίο  αποτελεί  θεσμικά  το  ανώτατο όργανο  διοίκησης  του Επιμελητηρίου,  βάσει  του  Ν.  2081/1992  όπως  τροποποιήθηκε  και  ισχύει,  αποφάσισε την κάλυψη  μιας (1)  θέσης  με  μετάταξη  ή  μεταφορά  θέσης,  μόνιμου  ή  με  σύμβαση  εργασίας ιδιωτικού  δικαίου  αορίστου  χρόνου υπαλλήλου Κατηγορίας  Τ.Ε.  και  Κλάδου  Διοικητικού  – Λογιστικού από Υπουργεία, Ν.Π.Δ.Δ. ή άλλες Δημόσιες Υπηρεσίες.Για  το  λόγο  αυτό  καλούνται  οι  ενδιαφερόμενοι  υπάλληλοι  να  υποβάλουν  σχετική 
αίτηση  στο  Τμήμα  Διοικητικού  του  Επιμελητηρίου  Μαγνησίας  (ταχυδρομική  Διεύθυνση  :
1. Η   Γενική   Γραμματεία   Συντονισμού   του   Κυβερνητικού   έργου   είναι   αυτοτελής Δημόσια Υπηρεσία, που υπάγεται στον Πρωθυπουργό. Συστάθηκε με τον νόμο 4109/2013 (άρθρα 14-24) με  αποστολή  το  συντονισμό  των  κυβερνητικών  δράσεων  και  με  σκοπό την αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα του έργου της κυβέρνησης.Αποτελεί  ένα  επιτελικό  όργανο  που  επωμίζεται  την  ευθύνη  της  εφαρμογής  των κυβερνητικών  σχεδιασμών  μέσα  από  τον  προγραμματισμό,  τις  προτάσεις,  την  οργάνωση, την   παρακολούθηση  και   το   συντονισμό  του  παραγόμενου  κυβερνητικού   έργου      σε οριζόντιο διϋπουργικό επίπεδο. 
2. Η  απαίτηση  για  απτές  αλλαγές  στις  διοικητικές  και  πολιτικές  λειτουργίες  του κράτους  προς  όφελος  της  κοινωνίας  και  του  δημόσιου  με  στοχευμένες  προτεραιότητες οδηγεί  στην  ανάγκη  στελέχωσης  της  Γενικής  Γραμματείας  Συντονισμού  με  μια  ισχυρή επιστημονική ομάδα στελεχών της δημόσιας διοίκησης με αυξημένες δεξιότητες.
Σελίδα 3 από 13