//
Τετάρτη, 27 Οκτωβρίου 2021
Ροή ενημέρωσης:

Ανακοίνωση προς επιτυχόντες του Νο. 4/2020 Προγράμματος Κοινωφελούς Εργασίας ΟΑΕΔ

 

Ενημερώνουμε τους επιτυχόντες στην Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας του οριστικού πίνακα κατάταξης βάσει της Νο. 4/2020 πρόσκλησης του ΟΑΕΔ ότι μέχρι 5 εργάσιμες ημέρες μετά την έκδοση και αποστολή του συστατικού σημειώματος από το αρμόδιο ΚΠΑ2 του ΟΑΕΔ σε αυτούς, καταθέτουν στη Δ/νση Διοίκησης της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας (Πάτρα, οδός Πανεπιστημίου 254, κτίριο Β΄ Intracom, είσοδος από parking) τα εξής:

α) συμπληρωμένη αίτηση με τα απαραίτητα προσωπικά στοιχεία και όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά πρόσληψης (επισυνάπτεται),

β) υπεύθυνη δήλωση (επισυνάπτεται),

γ) επίσης για τηναποφυγή καθυστερήσεων στην έναρξη μισθοδοσίαςτων ωφελούμενων λόγω αναντιστοιχίας των προσωπικών στοιχείων ταυτότητας με τα στοιχεία που έχουν καταχωρηθεί στην Γεν. Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων (όπως ημερομηνία γέννησης, γραμματική διατύπωση ονόματος, κλπ), κρίνεται σκόπιμο να προσκομιστεί η φόρμα προσωπικών στοιχείων που είναι καταχωρημένη στο taxisnet από τη διαδρομή www.gsis.gr ͢   MyTaxisNet   ͢   Προσωπική Πληροφόρηση ͢Στοιχεία Μητρώου Φυσικού Προσώπου.  

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με την Δ1α/ΓΠ.οικ. 48002/28-07-2020 ΚΥΑ (ΦΕΚ 3131/τ.Β΄/28-07-2020) στο πλαίσιο των έκτακτων μέτρων αντιμετώπισης του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, οι ωφελούμενοι προσέρχονται απαραίτητα με τη χρήση μη ιατρικής μάσκας.

Τηλέφωνα επικοινωνίας για τυχόν διευκρινήσεις: 2613 613437, -430, -106, -421

 

Υπεύθυνη Δήλωση

Αίτηση

Θέμα: «Ανακοίνωση – Πρόσκληση για μετάταξη υπαλλήλων στο ΝΕΕ»
Το  ΝΑΥΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ  προτίθεται να καλύψει υπηρεσιακές
ανάγκες του με μετάταξη δύο (2) διοικητικών υπαλλήλων από Υπουργεία, Ν.Π.Δ.Δ.,
Ανεξάρτητες Αρχές ή άλλες Δημόσιες Υπηρεσίες.
Για  το  λόγο  αυτό  καλούνται  οι  ενδιαφερόμενοι  υπάλληλοι  να  υποβάλλουν  σχετική
αίτηση στη Δ/νση   Διοικητικού του Ναυτικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος (ταχ.Δνση:
Ακτή  Μιαούλη  65  –  Πειραιάς  Τ.Κ.  18536  Πειραιάς).  Οι  αιτήσεις  υποβάλλονται  είτε
αυτοπροσώπως, είτε ταχυδρομικά με συνημμένη επιστολή.  
Οι  μετατάξεις  θα  γίνουν  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  των  άρθρων  71,73  και  74  του
Κώδικα  Κατάστασης  Δημοσίων  Πολιτικών  Διοικητικών  Υπαλλήλων  και  Υπαλλήλων
Ν.Π.Δ.Δ., που κυρώθηκε με το Ν.3528/2007 (ΦΕΚ 26/τ.Α΄) των άρθρων 10 και 19 του
Ν.3801/2009  (ΦΕΚ  163/Α΄/4-9-2009),  του άρθρου  68  παρ.  1  του Ν.  4002/2001  και
των άρθρων  33  και  35  παρ.  5  του Ν.  4024/2011  ύστερα από γνώμη του αρμόδιου
Υπηρεσιακού  Συμβουλίου του φορέα υποδοχής.  
Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19 του Ν. 3801/2009 (ΦΕΚ
163  Α)  δεν επιτρέπεται μετάταξη υπαλλήλου στις υπηρεσίες που αναφέρονται στην
παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, όπως ισχύει, πριν παρέλθουν πέντε (5) έτη από
διορισμό ή από προηγούμενη μετάταξη.
Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν όλοι οι Δημόσιοι υπάλληλοι ή υπάλληλοι ΝΠΔΔ,
σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 71, 73, 74 του Ν. 3528/2007 και του άρθρου
19 του Ν. 3801/2009 εφόσον έχουν συμπληρώσει 5ετή τουλάχιστον υπηρεσία.

Η Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, προκειμένου να συμπληρώσει
περαιτέρω τη στελέχωσή της και να ανταποκριθεί αποτελεσματικότερα στο έργο της, προτίθεται να προβεί
στην  απόσπαση υπαλλήλων με μόνιμη σχέση εργασίας ή αορίστου χρόνου, από το Δημόσιο  τομέα ή από
φορείς  του  ευρύτερου  Δημόσιου  τομέα, συμπεριλαμβανόμενης της Μ.Ο.Δ. Α.Ε., σύμφωνα με το άρθρο 7
παρ. 2α του Ν. 2860/2000 (ΦΕΚ 251/Α/14-11-2000), όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 18
παρ.  1α  του  Ν.  3614/2007  (ΦΕΚ  267/Α/03-12-2007),  το  Νόμο  4128/2013  (ΦΕΚ  51/Α΄/28.2.2013)  άρθρο
πρώτο και ισχύει.
Το πλαίσιο αναφοράς της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος περιλαμβάνει:
1.  Την ΚΥΑ 26822 / ΕΥΘΥ 1375 / 17 – 06 – 2011 (ΦΕΚ1459 / τ. Β΄ / 17 – 06 – 2011) «Τροποποίηση της με
αριθμ.  41542 /  Γ΄  ΚΠΣ / 277  ΚΥΑ  /  08 – 12 – 2000 (ΦΕΚ  1501 / τ. Β΄ / 08 – 12 – 2000) περί Σύστασης
Ειδικής Υπηρεσίας στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας», με σκοπό την αναδιάρθρωση της υπηρεσίας,
σύμφωνα με το άρθρο 6 του Ν. 3614 / 2007,
2.  Την ΥΑ 28172 / ΕΥΘΥ 1210 / 30 – 06 – 2010 (ΦΕΚ1058 / τ. Β’ / 13 – 07 – 2010), με την οποία τροποποιείται
η ΥΑ 165 / Γ΄ ΚΠΣ / 303 (ΦΕΚ3 / τ. Β΄ / 05 – 01 – 2001) «Καθορισμός τυπικών και ουσιαστικών προσόντων
του  προσωπικού  που  μετακινείται  ή  αποσπάται,  σύμφωνα  με το άρθρο  7, παρ. 2 α  του Ν. 2860 / 2000
στην Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Δυτικής Μακεδονίας»,
3.  Το άρθρο 186 του Ν. 3852 / 2010 (ΦΕΚ87 / τ. Α’ / 07 – 06 – 2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης
και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»,
4.  Την αριθμ. 184 / 23 – 01 – 2010 απόφαση του πολυμελούς Πρωτοδικείου Κοζάνης για την «Ανακήρυξη
του  επιτυχόντα  και  τους  επιλαχόντες  συνδυασμού,  τον  Περιφερειάρχη,  τους  Αντιπεριφερειάρχες  των
εκλογών της 07 – 11 – 2010 και των επαναληπτικών της 14 – 11 – 2010»,
5.  Τα  άρθρα  6  (παρ.  1)  &  18  του  Ν.  3614  /  2007  «Διαχείριση,  έλεγχος  και  εφαρμογή  αναπτυξιακών
παρεμβάσεων  για  την  προγραμματική  περίοδο  2007  –  2013»  (ΦΕΚ267Α  /  03  –  12  –  2007)  όπως

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Τ.Ε.Ι.) Αθήνας, έχοντας υπόψη:
1.    Τις   διατάξεις   του   Ν.   1404/83   (ΦΕΚ   173/τ.   Α’/24-11-1983)  «Δομή  και  λειτουργία  των  Τεχνολογικών
Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων», όπως ισχύουν.
2.   Τις  διατάξεις  των  άρθρων  71,  73  και  74  του  Ν.  3528/2007  (ΦΕΚ  26/τ.  Α’/09-02-2007)  «Κύρωση  του  κώδικα
κατάστασης δημοσίων πολιτικών διοικητικών υπαλλήλων και υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.», όπως ισχύουν.
3.   Τις  διατάξεις  του  άρθρου  6  του  Ν.  3613/2007  (ΦΕΚ  263/τ.  Α’/23-11-2007)  «Ρυθμίσεις  θεμάτων  Ανεξάρτητων
Αρχών,  Γενικού  Επιθεωρητή  Δημόσιας  Διοίκησης,  Σώματος  Επιθεωρητών  Ελεγκτών  Δημόσιας  Διοίκησης  και
λοιπών ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών».
4.   Τις  διατάξεις  των  άρθρων  10  και  19  του  Ν.  3801/2009  (Φ.Ε.Κ.  163/τ.  Α’/04-09-2009)  «Ρυθμίσεις  θεμάτων
προσωπικού  με  σύμβαση  εργασίας  ιδιωτικού  δικαίου  αορίστου  χρόνου  και  άλλες  διατάξεις  οργάνωσης  και
λειτουργίας της Δημόσιας Διοίκησης».
5.    Τις  διατάξεις  του  άρθρου  68  παρ.  1  του  Ν.  4002/2011  (ΦΕΚ  180/τ.  Α’/22-08-2011)  «Τροποποίηση  της
συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου - Ρυθμίσεις για την ανάπτυξη και δημοσιονομική εξυγίανση - Θέματα
αρμοδιότητας Υπουργείων Οικονομικών, Πολιτισμού και Τουρισμού και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης».

Σελίδα 7 από 14