Κυριακή, 05 Ιουλίου 2020
Ροή ενημέρωσης:

Υποβολή υπεύθυνων δηλώσεων του ν.1256/1982 Α' εξαμήνου έτους 2018

Σας υπενθυμίζουμε την υποχρέωση συμπλήρωσης και υποβολής υπεύθυνης δήλωσης αναφορικά με τα πρόσθετα εισοδήματα του Α΄ εξαμήνου του τρέχοντος έτους (2018) σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.1256/1982 (ΦΕΚ 65 Α΄) όπως ισχύει.

Υπόχρεοι στην ως άνω δήλωση είναι α) οι εργαζόμενοι που κατέχουν παράλληλα και δεύτερη θέση στον δημόσιο τομέα και β) όσοι εκ των εργαζομένων λαμβάνουν πρόσθετες αμοιβές όπως, υπερωριακή απασχόληση, συμμετοχή σε συμβούλια, επιτροπές, ομάδες εργασίας, καθώς και κάθε άλλη αμοιβή από οποιαδήποτε αιτία (αμοιβές από ερευνητικά και ευρωπαϊκά προγράμματα, ειδικούς λογαριασμούς, συγγραφική δραστηριότητα, πρόσθετη διδασκαλία, επιμίσθια κλπ) από το δημόσιο τομέα .

Στο πλαίσιο αυτό, οι υπεύθυνες δηλώσεις θα υποβληθούν ως εξής:

1η Περίπτωση

Οι υπάλληλοι οι οποίοι έχουν πηγή εισοδήματος από το δημόσιο τομέα και προέρχεται αποκλειστικά α) από τον κύριο μισθό τους ή β) από τον κύριο μισθό τους και από αμοιβές για μετακίνηση εντός ή εκτός έδρας, θα υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα δηλώνουν ότι δεν έχουν καμία πρόσθετη αμοιβή από οποιαδήποτε πηγή του δημοσίου σύμφωνα με τον ν.1256/1982. (συνημμένο 1)

2η Περίπτωση

Οι υπάλληλοι που εκτός των ανωτέρω λαμβάνουν υπερωρίες, θα υποβάλουν υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα δηλώνουν ότι δεν έχουν καμία πρόσθετη αμοιβή από οποιαδήποτε πηγή του Δημοσίου σύμφωνα με τον ν.1256/1982, παρά μόνο τις νόμιμες υπερωρίες. (συνημμένο 2)

Επιπρόσθετα για την περίπτωση αυτή, σας γνωστοποιούμε ότι δεν απαιτείται από κάθε υπάλληλο ξεχωριστά δήλωση για το ύψος των υπερωριών που λαμβάνει, αλλά απαιτείται βεβαίωση από τον Προϊστάμενο της οικείας Διεύθυνσης στην οποία θα αναφέρεται το ονοματεπώνυμο των υπαλλήλων της Υπηρεσίας που έλαβαν υπερωρίες, καθώς και ότι αυτές καταβλήθηκαν σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην υπ’ αριθ.339647/4353/29-12-2017 (ΦΕΚ 150 Β΄) Απόφαση Περιφερειάρχη περί καθιέρωσης υπερωριακής, νυκτερινής, Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών εργασίας έως 31/12/2018 και σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.3205/2003 και του ν.4325/2015 . (συνημμένο 3)

3η Περίπτωση

Οι υπάλληλοι που έχουν και άλλες πηγές εισοδήματος από το δημόσιο τομέα (π.χ. όσοι λαμβάνουν επίδομα ως εξεταστές υποψηφίων οδηγών του Υπ. Μεταφορών, εισόδημα από επιτροπές, αμοιβές από διδασκαλία σε δημόσια ΙΕΚ, ΚΕΚ, ΑΕΙ, ΤΕΙ, αμοιβές από συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα κλπ), θα προβούν στη συμπλήρωση της υπεύθυνης δήλωσης όπου θα αναγράφεται το σύνολο των καθαρών ποσών του αντίστοιχου εξαμήνου (συνημμένο 4) καθώς και του συνυποβαλλόμενου πίνακα (συνημμένο 5), όπου θα αναφέρονται αναλυτικά ανά μήνα τα ακαθάριστα και τα καθαρά εισοδήματα των τακτικών και των πρόσθετων αμοιβών, όπως προκύπτουν από τις βεβαιώσεις αποδοχών ή λοιπά κατά περίπτωση δικαιολογητικά, που εκδίδονται από τους φορείς από τους οποίους έχουν λάβει αμοιβή, και τα οποία θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να επισυναφθούν.

 

Θέμα: «Ανακοίνωση – Πρόσκληση για μετάταξη υπαλλήλων στο ΝΕΕ»
Το  ΝΑΥΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ  προτίθεται να καλύψει υπηρεσιακές
ανάγκες του με μετάταξη δύο (2) διοικητικών υπαλλήλων από Υπουργεία, Ν.Π.Δ.Δ.,
Ανεξάρτητες Αρχές ή άλλες Δημόσιες Υπηρεσίες.
Για  το  λόγο  αυτό  καλούνται  οι  ενδιαφερόμενοι  υπάλληλοι  να  υποβάλλουν  σχετική
αίτηση στη Δ/νση   Διοικητικού του Ναυτικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος (ταχ.Δνση:
Ακτή  Μιαούλη  65  –  Πειραιάς  Τ.Κ.  18536  Πειραιάς).  Οι  αιτήσεις  υποβάλλονται  είτε
αυτοπροσώπως, είτε ταχυδρομικά με συνημμένη επιστολή.  
Οι  μετατάξεις  θα  γίνουν  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  των  άρθρων  71,73  και  74  του
Κώδικα  Κατάστασης  Δημοσίων  Πολιτικών  Διοικητικών  Υπαλλήλων  και  Υπαλλήλων
Ν.Π.Δ.Δ., που κυρώθηκε με το Ν.3528/2007 (ΦΕΚ 26/τ.Α΄) των άρθρων 10 και 19 του
Ν.3801/2009  (ΦΕΚ  163/Α΄/4-9-2009),  του άρθρου  68  παρ.  1  του Ν.  4002/2001  και
των άρθρων  33  και  35  παρ.  5  του Ν.  4024/2011  ύστερα από γνώμη του αρμόδιου
Υπηρεσιακού  Συμβουλίου του φορέα υποδοχής.  
Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19 του Ν. 3801/2009 (ΦΕΚ
163  Α)  δεν επιτρέπεται μετάταξη υπαλλήλου στις υπηρεσίες που αναφέρονται στην
παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, όπως ισχύει, πριν παρέλθουν πέντε (5) έτη από
διορισμό ή από προηγούμενη μετάταξη.
Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν όλοι οι Δημόσιοι υπάλληλοι ή υπάλληλοι ΝΠΔΔ,
σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 71, 73, 74 του Ν. 3528/2007 και του άρθρου
19 του Ν. 3801/2009 εφόσον έχουν συμπληρώσει 5ετή τουλάχιστον υπηρεσία.

Η Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, προκειμένου να συμπληρώσει
περαιτέρω τη στελέχωσή της και να ανταποκριθεί αποτελεσματικότερα στο έργο της, προτίθεται να προβεί
στην  απόσπαση υπαλλήλων με μόνιμη σχέση εργασίας ή αορίστου χρόνου, από το Δημόσιο  τομέα ή από
φορείς  του  ευρύτερου  Δημόσιου  τομέα, συμπεριλαμβανόμενης της Μ.Ο.Δ. Α.Ε., σύμφωνα με το άρθρο 7
παρ. 2α του Ν. 2860/2000 (ΦΕΚ 251/Α/14-11-2000), όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 18
παρ.  1α  του  Ν.  3614/2007  (ΦΕΚ  267/Α/03-12-2007),  το  Νόμο  4128/2013  (ΦΕΚ  51/Α΄/28.2.2013)  άρθρο
πρώτο και ισχύει.
Το πλαίσιο αναφοράς της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος περιλαμβάνει:
1.  Την ΚΥΑ 26822 / ΕΥΘΥ 1375 / 17 – 06 – 2011 (ΦΕΚ1459 / τ. Β΄ / 17 – 06 – 2011) «Τροποποίηση της με
αριθμ.  41542 /  Γ΄  ΚΠΣ / 277  ΚΥΑ  /  08 – 12 – 2000 (ΦΕΚ  1501 / τ. Β΄ / 08 – 12 – 2000) περί Σύστασης
Ειδικής Υπηρεσίας στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας», με σκοπό την αναδιάρθρωση της υπηρεσίας,
σύμφωνα με το άρθρο 6 του Ν. 3614 / 2007,
2.  Την ΥΑ 28172 / ΕΥΘΥ 1210 / 30 – 06 – 2010 (ΦΕΚ1058 / τ. Β’ / 13 – 07 – 2010), με την οποία τροποποιείται
η ΥΑ 165 / Γ΄ ΚΠΣ / 303 (ΦΕΚ3 / τ. Β΄ / 05 – 01 – 2001) «Καθορισμός τυπικών και ουσιαστικών προσόντων
του  προσωπικού  που  μετακινείται  ή  αποσπάται,  σύμφωνα  με το άρθρο  7, παρ. 2 α  του Ν. 2860 / 2000
στην Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Δυτικής Μακεδονίας»,
3.  Το άρθρο 186 του Ν. 3852 / 2010 (ΦΕΚ87 / τ. Α’ / 07 – 06 – 2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης
και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»,
4.  Την αριθμ. 184 / 23 – 01 – 2010 απόφαση του πολυμελούς Πρωτοδικείου Κοζάνης για την «Ανακήρυξη
του  επιτυχόντα  και  τους  επιλαχόντες  συνδυασμού,  τον  Περιφερειάρχη,  τους  Αντιπεριφερειάρχες  των
εκλογών της 07 – 11 – 2010 και των επαναληπτικών της 14 – 11 – 2010»,
5.  Τα  άρθρα  6  (παρ.  1)  &  18  του  Ν.  3614  /  2007  «Διαχείριση,  έλεγχος  και  εφαρμογή  αναπτυξιακών
παρεμβάσεων  για  την  προγραμματική  περίοδο  2007  –  2013»  (ΦΕΚ267Α  /  03  –  12  –  2007)  όπως

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Τ.Ε.Ι.) Αθήνας, έχοντας υπόψη:
1.    Τις   διατάξεις   του   Ν.   1404/83   (ΦΕΚ   173/τ.   Α’/24-11-1983)  «Δομή  και  λειτουργία  των  Τεχνολογικών
Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων», όπως ισχύουν.
2.   Τις  διατάξεις  των  άρθρων  71,  73  και  74  του  Ν.  3528/2007  (ΦΕΚ  26/τ.  Α’/09-02-2007)  «Κύρωση  του  κώδικα
κατάστασης δημοσίων πολιτικών διοικητικών υπαλλήλων και υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.», όπως ισχύουν.
3.   Τις  διατάξεις  του  άρθρου  6  του  Ν.  3613/2007  (ΦΕΚ  263/τ.  Α’/23-11-2007)  «Ρυθμίσεις  θεμάτων  Ανεξάρτητων
Αρχών,  Γενικού  Επιθεωρητή  Δημόσιας  Διοίκησης,  Σώματος  Επιθεωρητών  Ελεγκτών  Δημόσιας  Διοίκησης  και
λοιπών ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών».
4.   Τις  διατάξεις  των  άρθρων  10  και  19  του  Ν.  3801/2009  (Φ.Ε.Κ.  163/τ.  Α’/04-09-2009)  «Ρυθμίσεις  θεμάτων
προσωπικού  με  σύμβαση  εργασίας  ιδιωτικού  δικαίου  αορίστου  χρόνου  και  άλλες  διατάξεις  οργάνωσης  και
λειτουργίας της Δημόσιας Διοίκησης».
5.    Τις  διατάξεις  του  άρθρου  68  παρ.  1  του  Ν.  4002/2011  (ΦΕΚ  180/τ.  Α’/22-08-2011)  «Τροποποίηση  της
συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου - Ρυθμίσεις για την ανάπτυξη και δημοσιονομική εξυγίανση - Θέματα
αρμοδιότητας Υπουργείων Οικονομικών, Πολιτισμού και Τουρισμού και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης».

Σελίδα 7 από 13