Παρασκευή, 10 Απριλίου 2020
Ροή ενημέρωσης:

Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης, πριν την διενέργεια ηλεκτρονικής κλήρωσης για την συγκρότηση της επιτροπής διαγωνισμού, του έργου:
<<ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ, ΑΡΣΗ ΦΕΡΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΕ ΠΟΤΑΜΟΥΣ ΚΑΙ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2019-2020 >>
Προϋπολογισμού: 7.000.000,00 € ( με Φ.Π.Α. )

Δημοσιευμένο στην κατηγορία: Προκηρύξεις

Ο Αντιπεριφερειάρχης Πολιτισμού & Τουρισμού της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας γνωστοποιεί την πλήρωση μίας (1) θέσης Ειδικού/-ης Συνεργάτη/-ιδας με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου ειδικότητας ΠΕ Οικονομικού σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στη συνημμένη γνωστοποίηση.

Δημοσιευμένο στην κατηγορία: Προκηρύξεις

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, προτίθεται να προβεί στη διακήρυξη δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ, για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου με τίτλο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΧΑΪΑΣ» με προϋπολογισμό έργου : 450.000,00 € με ΦΠΑ (Σ.Α.Ε 2014ΣΕ7100004).

Με την υπ’αριθμ ΔΥΟ 1451/15-03-2017 Απόφαση Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών (ΑΔΑ ΩΣ2Ν465ΧΘΞ-ΤΝΔ), εγκρίθηκε η ένταξη του Π.Δ.Ε., στην ΣΑΕΠ 571 του ΠΔΕ, του έργου με τίτλο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΧΑΪΑΣ» με προϋπολογισμό έργου 450.000,00 Ευρώ με ΦΠΑ με κωδικό Σ.Α.Ε 2014ΣΕ7100004.

Δημοσιευμένο στην κατηγορία: Προκηρύξεις