Δευτέρα, 24 Φεβρουαρίου 2020
Ροή ενημέρωσης:
Τετάρτη, 11 Ιούλιος 2018 13:06

Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης, πριν την διενέργεια ηλεκτρονικής κλήρωσης για την συγκρότηση της επιτροπής διαγωνισμού, για το έργο με τίτλο: «Αποκατάσταση επαρχιακού οδικού δικτύου εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Δυτικής Αχαΐας»

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, προτίθεται να προβεί στη διακήρυξη δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ, για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου με τίτλο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΧΑΪΑΣ» με προϋπολογισμό έργου : 450.000,00 € με ΦΠΑ (Σ.Α.Ε 2014ΣΕ7100004).

Με την υπ’αριθμ ΔΥΟ 1451/15-03-2017 Απόφαση Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών (ΑΔΑ ΩΣ2Ν465ΧΘΞ-ΤΝΔ), εγκρίθηκε η ένταξη του Π.Δ.Ε., στην ΣΑΕΠ 571 του ΠΔΕ, του έργου με τίτλο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΧΑΪΑΣ» με προϋπολογισμό έργου 450.000,00 Ευρώ με ΦΠΑ με κωδικό Σ.Α.Ε 2014ΣΕ7100004.

Τελευταία τροποποίηση: Τετάρτη, 11 Ιούλιος 2018 14:06