Παρασκευή, 01 Ιουλίου 2022
Ροή ενημέρωσης:
Δευτέρα, 28 Φεβρουάριος 2022 08:34

Επιβολή διοικητικών κυρώσεων σε εφαρμογή του ν. 4177/2013 (ΦΕΚ 173Α΄) και του άρθρου 105 της Υ.Α. 91354/24-08-2017 (ΦΕΚ 2983/30-08-2017 Τεύχος Β΄)