Τρίτη, 05 Ιουλίου 2022
Ροή ενημέρωσης:
Δευτέρα, 14 Μάρτιος 2022 08:16

Επιβολή διοικητικών κυρώσεων σε εφαρμογή του ν. 4177/2013 (ΦΕΚ 173Α΄) και του άρθρου 105 της Υ.Α. 91354/24-08-2017 (ΦΕΚ 2983/30-08-2017 Τεύχος Β΄)