Πέμπτη, 23 Μαΐου 2024
Ροή ενημέρωσης:
Τετάρτη, 23 Αύγουστος 2023 13:29

Αποφάσεις της 15ης/2023 συνεδρίασης του Π.Σ. Δυτικής Ελλάδας

ΑρχείοΜέγεθος
Αρχείου
Ημερομηνία
Ανάρτησης

Απόφαση 120/2023: Α) Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και του Πανεπιστημίου Πατρών, για τη διοργάνωση του φεστιβάλ Welcome to UP, προϋπολογισμός: 37.200,00€ (με Φ.Π.Α.) (Κ.Α.Ε. 02.01.072.0899.01.1231). Β) Ορισμός τεσσάρων εκπροσώπων (δύο τακτικών και δύο αναπληρωματικών) της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης (άρθρο 8). Γ) Εξουσιοδότηση για την υπογραφή της Προγραμματικής Σύμβασης.378.55 KB25/08/2023
Απόφαση 121/2023: Α) Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Γενικού Νοσοκομείου Αιτωλοακαρνανίας - Νοσηλευτικής Μονάδας Μεσολογγίου και της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, για την υλοποίηση της Πράξης: «ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΣΤΗΝ ΙΣΟΓΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗ ΠΤΕΡΥΓΑ ΚΑΙ ΤΗΣ ΡΑΜΠΑΣ ΑΝΟΔΟΥ-ΚΑΘΟΔΟΥ ΤΩΝ ΤΕΠ ΤΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ», προϋπολογισμός: 62.000,00€ (με Φ.Π.Α.), χρηματοδότηση: Γενικό Νοσοκομείο Αιτωλ/νίας (ΚΑΕ 9569Α1). Β) Ορισμός δύο εκπροσώπων (τακτικού και αναπληρωτή) της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης (άρθρο 5). Γ) Εξουσιοδότηση για την υπογραφή της Προγραμματικής Σύμβασης.590.94 KB25/08/2023
Απόφαση 122/2023: Α) Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτισμικής Ανάπτυξης μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού, της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, του Δήμου Αγρινίου και της Κ.Ε. ΔΗΠΕΘΕ Αγρινίου, με αντικείμενο την ενίσχυση των δράσεων και του προγράμματος της Κ.Ε. ΔΗΠΕΘΕ Αγρινίου, προϋπολογισμός πράξης: 260.000,00€, με χρηματοδότηση από την Π.Δ.Ε. ποσού 20.000,00€ (ΚΑΕ 02.072.0899.01.1231), με σκοπό την κάλυψη εξόδων κινητικότητας. Β) Ορισμός δύο εκπροσώπων (τακτικού και αναπληρωτή) στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτισμικής Ανάπτυξης (άρθρο 12). Γ) Εξουσιοδότηση για την υπογραφή της Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτισμικής Ανάπτυξης.546.10 KB25/08/2023
Απόφαση 123/2023: Α) Έγκριση τροποποίησης της από 07/10/2020 Προγραμματικής Σύμβασης (ΑΔΑΜ: 20SYMV007458334), μεταξύ του Δήμου Ήλιδας και της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για την υλοποίηση της Πράξης «Addressing joint Agro- and Aqua-Biodiversity pressures Enhancing Sustainable Rural Development - BEST - Integrated Environmental Management» - «Συμπλήρωση τουριστικών υποδομών στη λίμνη Πηνειού για την ανάδειξη της βιοποικιλότητας»», συνολικού προϋπολογισμού 890.000,00€, με (Φ.Π.Α.), του έργου «BEST – Addressing joint Agro- and Aqua-biodiversity pressures Enhancing Sustainable Rural Development,» που υπάγεται στον Άξονα 2.2», χρηματοδότηση: Διακρατικό Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «INTERREG V/A GREECE-ITALY PROGRAMME 2014-2020», με ΟΠΣ 5041640 / ΣΑΕΠ 301-6, κ.ε.:2019ΕΠ30160007. Β) Εξουσιοδότηση για την υπογραφή της τροποποιητικής Προγραμματικής Σύμβασης.1.39 MB25/08/2023
Απόφαση 124/2023: Α) Έγκριση τροποποίησης της από 10/4/2023 Προγραμματικής Σύμβασης (ΑΔΑΜ:23SYMV012488259) με την Αγροδιατροφική Σύμπραξη Π.Δ.Ε., το Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας και το Πανεπιστήμιο Πατρών στο πλαίσιο της Πράξης «Προώθηση/προβολή αλιευμάτων Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σε εσωτερική αγορά και Τρίτες Χώρες», προϋπολογισμός: 222.240,00€ (πλέον ΦΠΑ), χρηματοδότηση: Ε.Π. Αλιεία και Θάλασσα 2014-2020, με ΟΠΣ 5076713, ΣΑΕ 086/1, κ.ε.: 2021ΣΕ08610148. Β) Εξουσιοδότηση για την υπογραφή της τροποποιητικής Προγραμματικής Σύμβασης.1.26 MB25/08/2023
Απόφαση 125/2023: Α) Έγκριση 2ης Τροποποίησης ως προς το άρθρο 5 «ΠΟΡΟΙ – ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ – ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗ ΠΟΡΩΝ», της από 10/06/2021 Προγραμματικής Σύμβασης (ΑΔΑ: ΩΑΧ57Λ6-2Μ7) μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, του Δήμου Ήλιδας, του Πανεπιστημίου Πατρών / Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας και του Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Γεωπονίας του Πανεπιστημίου Πατρών, κ. Παντελή Μπαρούχα, για την υλοποίηση του έργου με τίτλο «Υποστήριξη Λειτουργίας Εδαφολογικού Εργαστηρίου Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας», προϋπολογισμός: 300.000,00€ (με Φ.Π.Α.). Β) Εξουσιοδότηση για την υπογραφή της τροποποιητικής Προγραμματικής Σύμβασης.1.47 MB25/08/2023
Απόφαση 126/2023: Α) Έγκριση 1ης Τροποποίησης της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του «ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΗΛΕΙΑΣ» και της «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ» για την Πράξη: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΕ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΕΦΙΑΠ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΗΛΕΙΑΣ- ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΠΥΡΓΟΥ», προϋπολογισμός: 650.033,07€ (με Φ.Π.Α.), χρηματοδότηση: Ε.Π. «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη (Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α.) 2014-2020», με κωδικό ΟΠΣ 5042080 / ΣΑΕ2751, κ.ε: 2019ΣΕ27510118, μόνο ως προς το άρθρο 5 αυτής «Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Σύμβασης». Β) Εξουσιοδότηση υπογραφής της τροποποιητικής Προγραμματικής Σύμβασης.380.18 KB31/08/2023
Απόφαση 127/2023: Έγκριση σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου με συνεργάτη/ιδα κατόπιν δημοσίευσης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο πλαίσιο υλοποίησης του Ευρωπαϊκού έργου «BIOWIND - Increasing social acceptance for wind energy in EU regions through environmental and community based planning - Αυξάνοντας τη κοινωνική αποδοχή για την αιολική ενέργεια στην ΕΕ μέσω περιβαλλοντικού και κοινοτικού σχεδιασμού», προϋπολογισμός: 90.180,00€ (με Φ.Π.Α.), χρηματοδότηση: Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Interreg Europe 2021 – 2027.355.06 KB31/08/2023
Απόφαση 128/2023: Έγκριση σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου με συνεργάτη/ιδα κατόπιν δημοσίευσης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο πλαίσιο υλοποίησης του Ευρωπαϊκού έργου «CHERRY - Making Culture the N°1 ally of European Recovery – Καθιστώντας τον Πολιτισμό τον Νο 1 σύμμαχο της Ευρωπαϊκής Ανάκαμψης», προϋπολογισμός: 100.000,00€ (με Φ.Π.Α.), χρηματοδότηση: Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Interreg Europe 2021 – 2027.389.26 KB31/08/2023
Απόφαση 129/2023: Έγκριση αποστολής αιτήματος για την πρόσληψη τακτικού προσωπικού στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, στο πλαίσιο του ετήσιου προγραμματισμού ανθρώπινου δυναμικού δημόσιας διοίκησης για το έτος 2024.448.94 KB25/08/2023
Απόφαση 130/2023: Έγκριση αποστολής αιτήματος για την πρόσληψη έκτακτου προσωπικού στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου 8μηνης διάρκειας για το έτος 2024.372.72 KB31/08/2023
Απόφαση 131/2023: Έγκριση 2ης τροποποίησης της υπ’ αριθμ. πρωτ.: οικ. 290025/4069/28-09-2022 (ΑΔΑ: 6ΡΕΝ7Λ6-Τ29, ΑΔΑΜ: 22SYMV011321277 2022-09-08) αρχικής Σύμβασης Μίσθωσης Έργου, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθ. οικ. ΠΔΕ/ΔΔΟΠΕΑ/2246885/3925/11-07-2023 (ΑΔΑ: 9Ε687Λ6-ΜΒΒ) 1η Τροποποίηση / Παράταση, μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και του Γιώτη Νικολάου του Βασιλείου, ως προς τη χρονική διάρκειά της (άρθρο 2), χωρίς αύξηση του οικονομικού της αντικειμένου, για την υλοποίηση του έργου «AI-SMART, Adriatic Ionian sea Small port Network», χρηματοδότηση: Διακρατικό Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Συνεργασίας INTERREG V A GREECE-ITALY PROGRAMME 2014-2020 / έργο που υπάγεται στον Άξονα 3.1 με ΟΠΣ 5041594/ΣΑΕΠ 301/6, κ.ε.: 2019ΕΠ3016000.659.33 KB31/08/2023
Απόφαση 132/2023: Α) Έγκριση 1ης τροποποίησης της υπ’ αριθμ πρωτ. ΠΔΕ/ΔΟΔΕ/177564/9505/01-06-2023 (ΑΔΑΜ: 23SYMV012801951) σύμβασης για την Προμήθεια δύο (2) Συστημάτων Μη Στελεχωμένων Αεροσκαφών (ΣμηΣΑ) για τις ανάγκες της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου AETHER – Συμμαχία για την αποτελεσματική διαχείριση περιβαλλοντικών πόρων – Alliance for the Effective Transnational Handling of Environmental Resources», συμβατικής δαπάνης 49.600,00€ (με Φ.Π.Α.), χρηματοδότηση: INTERREG V A GREECE-ITALY PROGRAMME 2014-2020, ΟΠΣ 5070064/ ΣΑΕΠ 301/6, κ.ε.: 2020ΕΠ30160006, ανάδοχος: JGC ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε., σύμφωνα με τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Παρακολούθησης των Παραδοτέων του έργου. Β) Εξουσιοδότηση για την υπογραφή της σχετικής τροποποιητικής σύμβασης.516.87 KB31/08/2023
Απόφαση 133/2023: Α) Έγκριση 2ης τροποποίησης, ως προς τη χρονική διάρκεια, της αριθ. πρωτ.: ΠΔΕ/ΔΟΔΕ/289760/16799/28-09-2022 (22SYMV011324073 2022-09-08) σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και της εταιρείας «Κ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΕΠΙΠΛΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΑΒΕΕ», που αφορά την προμήθεια μόνιμου εκθεσιακού εξοπλισμού για τα υφιστάμενα διατηρητέα κτήρια (μουσείο και σχολείο) στο Καλέντζι, Δήμου Ερυμάνθου (Τμήμα 1), συμβατικής αμοιβής: 40.194,60€ (με Φ.Π.Α.), στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου «TheRoute_Net, ThematicTourism and Networks, χρηματοδότηση: Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας INTERREG V A GREECE-ITALY PROGRAMME 2014-2020 με ΟΠΣ 5041731/ ΣΑΕΠ 301/6, κ.ε.: 2019ΕΠ30160010, σύμφωνα με το από 04/08/2023 Πρακτικό της επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής της σύμβασης. Β) Εξουσιοδότηση για την υπογραφή της σχετικής τροποποιητικής σύμβασης.628.21 KB31/08/2023
Απόφαση 134/2023: Α) Έγκριση 1ης τροποποίησης, χωρίς αύξηση οικονομικού αντικειμένου, της υπ’ αριθ. πρωτ.: ΠΔΕ/ΔΟΔΕ/198386/10942/20.06.2023 (ΑΔΑΜ: 23SYMV12909712) σύμβασης που υπεγράφη μεταξύ της ΠΔΕ και της εταιρείας «DATUM ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΕΠΕ» για την «Προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής για την παροχή εξ αποστάσεως εργασίας των υπαλλήλων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και την πραγματοποίηση τηλεδιασκέψεων συνολικής δαπάνης μέχρι του ποσού των 79.446,80 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ», σύμφωνα με το από 20-07-2023 πρακτικό της επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής της σύμβασης. Β) Εξουσιοδότηση για την υπογραφή της σχετικής τροποποιητικής σύμβασης.486.06 KB31/08/2023
Απόφαση 135/2023: Α) Έγκριση 1ης τροποποίησης (χρονική επέκταση) της υπ’ αριθμ. ΠΔΕ/ΔΟΔΕ/30941/2300/02.02.2022 σύμβασης (ΑΔΑΜ: 22SYMV009995045) για την υλοποίηση του υποέργου 2 «Παροχή υπηρεσιών 24ωρης παρακολούθησης και τηλεφωνικής υποστήριξης ωφελούμενων», συμβατικής δαπάνης έως του ποσού των 1.188.543,72€ (με Φ.Π.Α.), του έργου με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών Αυτόνομης Διαβίωσης και Ασφαλούς Γήρανσης Ηλικιωμένων στη Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας», χρηματοδότηση: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014-2020», με MIS 5089172 / ΣΑΕΠ 001/1, κ.ε.:2021ΕΠ00110034, ανάδοχος: «Ένωση εταιρειών «ΓΝΩΜΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με διακριτικό τίτλο «ΓΝΩΜΩΝ Α.Ε.» και «ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ και ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ» με διακριτικό τίτλο «Ι.Α.Τ.Α.Π.»», σύμφωνα με τη γνωμοδότηση της επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής της σύμβασης. Β) Εξουσιοδότηση για την υπογραφή της σχετικής τροποποιητικής σύμβασης.634.73 KB31/08/2023
Απόφαση 136/2023: Α) Έγκριση 1ης τροποποίησης της υπ’ αριθμ. ΠΔΕ/ΔΟΔΕ/175225/9352 /31.05.2023 σύμβασης (ΑΔΑΜ: 23SYMV012789963) για την υλοποίηση του έργου: «Προώθηση / προβολή αλιευμάτων Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σε εσωτερική αγορά και Τρίτες Χώρες», συνολικής δαπάνης ποσού 681.984,00€ (με Φ.Π.Α.), χρηματοδότηση: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020» (ΕΠΑΛΘ), στο πλαίσιο του μέτρου 3.4.3 «ΜΕΤΡΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ» με ΟΠΣ 5076713 / ΣΑ 086/1, κ.ε.: 2021ΣΕ08610148», σύμφωνα με τις γνωμοδοτήσεις α) της Επιτροπής Παρακολούθησης και Πιστοποίησης και β) της Επιτροπής Συντονισμού και Παραλαβής της Σύμβασης. Β) Εξουσιοδότηση για την υπογραφή της σχετικής τροποποιητικής σύμβασης.1.13 MB31/08/2023
Απόφαση 137/2023: Ορισμός δύο εκπροσώπων (τακτικού και αναπληρωτή) της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας-Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας στην 38η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ΕΤΑΝΑΜ ΑΕ ΟΤΑ.277.74 KB31/08/2023
Απόφαση 138/2023: Α) Έγκριση σύναψης Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Αιγιάλειας (ΔΗΚΕΠΑ) για την προσέλκυση οπτικοακουστικών παραγωγών στο πλαίσιο λειτουργίας του Γραφείου Διευκόλυνσης Οπτικοακουστικών Παραγωγών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (Film Office). Β) Εξουσιοδότηση για την υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας.319.27 KB31/08/2023
Απόφαση 139/2023: Επικύρωση πρακτικών 6ης/2023, 8ης/2023, 9ης/2023, 10ης/2023, 11ης/2023, 12ης/2023 και 13ης/2023 συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.208.61 KB31/08/2023
Απόφαση 140/2023: Πρόταση για την έκδοση ψηφίσματος για την κατάρρευση της γέφυρας στην περιμετρική οδό της Πάτρας.698.55 KB11/09/2023
Απόφαση 141/2023: Πρόταση για την έκδοση ψηφίσματος για την ανάκληση απόφασης της Υπουργού Πολιτισμού για την ανάκληση παραχώρησης χρήσης ακινήτου επί της οδού Ερμού 134-136, ιδιοκτησίας του Ελληνικού Δημοσίου / Υπουργείου Πολιτισμού, στον Σύλλογο Ελλήνων Αρχαιολόγων.694.57 KB11/09/2023
 • Αιτήσεις & Λίστες αναμονής ιατρικών ειδικοτήτων

  Έναρξη λειτουργίας ηλεκτρονικού portal από τις 12/05/2023 για την υποβολή αιτήσεων και δικαιολογητικών ιατρών προς ειδίκευση στα Νοσηλευτικά Ιδρύματα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. Γ4δ/Γ.Π.οικ.44946/14-07-2020 Υπουργική Απόφαση.

  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

  Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε δείτε τις παρακάτω ΟΔΗΓΙΕΣ.

  Σύσταση, μετονομασία, καθορισμός χρόνου και περιεχόμενο άσκησης ιατρικών ειδικοτήτων (ενιαίων και μη) ΦΕΚ 4138/Β'/20-09-2018

  eisodos

   


  Συγκεντρωτικός Πίνακας Ειδικοτήτων στα Νοσηλευτικά Ιδρύματα της Π.Δ.Ε.

  Γ.Π.Ν. Πατρών "Παναγία Η Βοήθεια" (Ρίο)

  Γ.Ν. Πατρών "Ο 'Αγιος Ανδρέας"

  Γ.Ν. Παίδων Πατρών (Καραμανδάνειο)

  Γ.Ν. Ανατολικής Αχαΐας

  Γ.Ν. Αιτωλοακαρνανίας

  Γ.Ν. Ηλείας


   

  ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΙΑΤΡΩΝ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΚΟΛΟΥΘΕΣ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ 

  Σας υπενθυμίζουμε ότι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές μέσω email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. ή ταχυδρομικά: Δ/νση Δημόσιας Υγείας ΠΔΕ, Τμήμα Υπηρεσιών & Επαγγελμάτων Υγείας, Π.Π. Γερμανού 98, Πάτρα, ΤΚ 26225 ή δια ζώσης (αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο): Πάτρα, Π.Π. Γερμανού 98, ισόγειο, γραφείο 1, 

  ΜΟΝΟ για τις ακόλουθες εξαιρέσεις:

  1) Για όσους δεν διαθέτουν ΑΦΜ ή/και ΑΜΚΑ

  2) Για αιτήσεις υπεράριθμων (για λόγους υγείας και για αθλητές πτυχιούχους ιατρικής σχολής)

  Αίτηση για ειδικότητα
  Υπεύθυνη δήλωση ειδικότητας
  Οδηγίες και δικαιολογητικά

  Σημείωση:

  -Για αίτηση καταχώρησης ειδικότητας παρακαλούμε να αποστέλλετε κατά προτίμηση στο email μας Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. την αίτηση, την υπεύθυνη δήλωση και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά σκαναρισμένα.

  -Για αίτηση διαγραφής από σειρά προτεραιότητας ειδικότητας παρακαλούμε να αποστέλλετε κατά προτίμηση στο email μας Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. υπεύθυνη δήλωση (θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής) δηλώνοντας την ειδικότητα και το νοσοκομείο από το οποίο επιθυμείτε τη διαγραφή σας.

   


Ο παρών ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να βελτιώσει την πλοήγησή σας σε αυτόν. Χρησιμοποιώντας τον ιστότοπο αποδέχεστε την αποθήκευση των cookies στη συσκευή σας. Λεπτομέρειες για την Πολιτική Ιδιωτικότητας στο σύνδεσμο privacy policy.

Αποδέχομαι τα cookies από αυτόν τον ιστότοπο.