Πέμπτη, 01 Δεκεμβρίου 2022
Ροή ενημέρωσης:
Τρίτη, 20 Σεπτέμβριος 2022 15:29

Ανακοίνωση πλήρωσης μίας (1) θέσης Αναισθησιολογίας στο Γενικό Νοσοκομείο Χίου «Σκυλίτσειο»

Σας ανακοινώνουμε ότι σύμφωνα με την Υ7α/50148/08-08-2022 Y.A. απόφαση που δημοσιεύθηκε στο αριθ.4281/B΄/2022 εγκρίθηκε η μεταφορά /μετατροπή μίας (1) οργανικής θέσης ειδικευόμενου ιατρού ειδικότητας Χειρουργικής, η οποία έχει συσταθεί με την υπό στοιχεία Α3β/οικ.1286/29-01-1987 Κ.Υ.Α. (Β΄40), σε μία (1) οργανική θέση ειδικευόμενου ιατρού ειδικότητας Αναισθησιολογίας στο Γενικό.Νοσοκομείο Χίου «Σκυλίτσειο» και αναγνωρίσθηκε κατάλληλο για την άσκηση των ιατρών στην ειδικότητα αυτή.

Η πλήρωση της παραπάνω θέσης, σε πρώτη εφαρμογή εφ’ όσον κατατεθούν περισσότερες των δύο αιτήσεις, θα γίνει ύστερα από κλήρωση, που θα πραγματοποιηθεί στις 30/09/22, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 π.μ. στα γραφεία της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας, Π.Ε.Χίου, Κ.Μονομάχου 35-37 Κολέγιο ενώπιον επιτροπής που θα συγκροτηθεί με απόφαση Αντιπεριφερειάρχη Χίου και στην οποία θα συμμετέχουν (2) δύο από τους ενδιαφερόμενους ιατρούς.

Στην κλήρωση μπορούν να λάβουν μέρος όσοι πληρούν τις προϋποθέσεις τοποθέτησης-πρόσληψης:

α) Ιατροί οι οποίοι έχουν υποβάλλει αίτηση για την συγκεκριμένη ειδικότητα σε άλλο Νοσοκομείο εάν δεν έχει ξεκινήσει η διαδικασία διορισμού τους.

β) Ιατροί των οποίων δεν εκκρεμεί καμία αίτηση για ειδίκευση.

Ο Ιατρός που θα κληρωθεί χάνει το δικαίωμα που τυχόν απορρέει από προγενέστερη αίτησή του, ενώ το διατηρεί εφόσον δεν αναδειχθεί υποψήφιος από την εν λόγω κλήρωση.

Η κλήρωση αφορά όλους όσους έχουν υποβάλλει αιτήσεις, ενώ όσοι από αυτούς δεν αναδειχθούν για κάλυψη θέσης, διαμορφώνουν την νέα σειρά προτεραιότητας με την σειρά που κληρώθηκαν και με την προϋπόθεση ότι το ενδιαφέρον τους να παραμείνουν στη νέα σειρά το είχαν δηλώσει γραπτώς πριν την κλήρωση.

Το χρονικό διάστημα υποβολής αιτήσεων είναι από 12-09-22 έως και 23-09-22 (10 εργάσιμες ημέρες).

Οι Δ/νσεις Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας των Περιφερειακών Ενοτήτων παρακαλούνται όπως γνωστοποιήσουν εγκαίρως τα παραπάνω στους Ιατρικούς Συλλόγους, στα Κέντρα Υγείας και τα Νοσηλευτικά Ιδρύματα της αρμοδιότητάς τους.

Τελευταία τροποποίηση: Τρίτη, 20 Σεπτέμβριος 2022 15:40