Παρασκευή, 02 Δεκεμβρίου 2022
Ροή ενημέρωσης:
Τρίτη, 20 Σεπτέμβριος 2022 15:34

Ανακοίνωση πλήρωσης μίας (1) θέσης Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας

Σας ανακοινώνουμε ότι με την αριθμ. Γ2α/29228/08-08-2022 (ΦΕΚ 4281/τ.Β΄/11-08-2022) Κοινή Υπουργική Απόφαση στο Νοσηλευτικό Ίδρυμα Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας μεταφέρθηκε/ μετατράπηκε μια (1) οργανική θέση ειδικευόμενου Ιατρού ειδικότητας Ιατρικής Βιοπαθολογίας που είχε συσταθεί με την υπ’ αριθμ. Πρωτ. Υ4α/34970/16-08-2005 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1245/τ.Β΄/06-09-2005) σε μια οργανική θέση ειδικευόμενου Ιατρού ειδικότητας Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας.

Η πλήρωση της πιο πάνω θέσης σε πρώτη φάση και εφόσον ο αριθμός των αιτήσεων των ενδιαφερομένων Ιατρών είναι μεγαλύτερος του αριθμού της θέσης, θα γίνει ύστερα από κλήρωση που θα πραγματοποιηθεί στις 31/10/2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 π.μ. στη Δ/νση Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας Θεσσαλίας, ενώπιον Επιτροπής που θα συγκροτηθεί με απόφαση του Διευθυντή Δημόσιας Υγείας.

Στην κλήρωση μπορούν να λάβουν μέρος όσοι Ιατροί πληρούν τις προϋποθέσεις τοποθέτησης – πρόσληψης:

  1. Οι Ιατροί που έχουν υποβάλλει αίτηση για τη συγκεκριμένη ειδικότητα σε άλλο Νοσ/μείο.
  2. Δεν είναι διορισμένοι, δεν έχει ξεκινήσει η διαδικασία διορισμού τους ή δεν είναι σε αναμονή για ειδίκευση σε ειδικότητα διάφορη της Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας.

Η κλήρωση αφορά όλους όσους έχουν υποβάλλει αιτήσεις, ενώ όσοι από αυτούς δεν αναδειχθούν για την κάλυψη της θέσης διαμορφώνουν τη νέα σειρά προτεραιότητας με την σειρά που κληρώθηκαν και με την προϋπόθεση, ότι το ενδιαφέρον τους να παραμείνουν στη νέα σειρά το είχαν δηλώσει γραπτώς πριν την κλήρωση.

Ο ιατρός που θα κληρωθεί χάνει το δικαίωμα που τυχόν απορρέει από προγενέστερη αίτηση του, ενώ οι υπόλοιποι το διατηρούν εφόσον δεν αναδειχθούν υποψήφιοι για την κάλυψη της θέσης από την εν λόγω κλήρωση.

Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 63203c9070128e28a8c55586 στις 13/09/22 11:23

Το χρονικό διάστημα υποβολής των αιτήσεων είναι από 10/10/2022 έως 21/10/2022, δέκα (10) εργάσιμες ημέρες.

Οι Γενικές Δ/νσεις Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας των Περιφερειών της χώρας, παρακαλούνται όπως γνωστοποιήσουν εγκαίρως τα παραπάνω στις αρμόδιες υπηρεσίες τους και Ιατρικούς Συλλόγους, Κέντρα Υγείας, Νοσ/κά Ιδρύματα αρμοδιότητας τους.

Τελευταία τροποποίηση: Τρίτη, 20 Σεπτέμβριος 2022 16:13