Πέμπτη, 01 Δεκεμβρίου 2022
Ροή ενημέρωσης:
Τρίτη, 20 Σεπτέμβριος 2022 15:38

Αναγνώριση νοσοκομείου (Γ. Ν. Λάρισας) ως κατάλληλου κέντρου εκπαίδευσης στην ουρολογία

Σας ανακοινώνουμε ότι με την αρ. Γ5α/Γ.Π. οικ.47874/2-8-2022 απόφαση, που δημοσιεύτηκε στο 4551/Β΄/29-8-2022 Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβέρνησης και αναρτήθηκε στο διαδίκτυο με ΑΔΑ 6ΧΝ4465ΦΥΟ-ΙΚΣ, αυξάνεται ο παρεχόμενος χρόνος άσκησης των ειδικευόμενων ιατρών στην Ουρολογική Κλινική του Γ. Ν. Λάρισας από ένα (1) έτος σε δύο (2) έτη στην ειδικότητα της Ουρολογίας.

Τελευταία τροποποίηση: Τρίτη, 20 Σεπτέμβριος 2022 16:20