Τρίτη, 25 Ιουνίου 2024
Ροή ενημέρωσης:
Τετάρτη, 23 Νοέμβριος 2011 16:31

Στρατηγικός Σχεδιασμός Επιχειρησιακού Προγράμματος 2012-2014 Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

ΚΛΕΙΣΤΗ Έναρξη 23 / 11 / 2011 Λήξη 20/ 01 / 2012

Στο πλαίσιο του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» ( ΦΕΚ 87Α/07-06-2010) και συγκεκριμένα στο άρθρο 268 παράγραφος 1 & 2 οι περιφέρειες της χώρας υποχρεούνται να καταρτίζουν πενταετή επιχειρησιακά προγράμματα. Ειδικότερα στην πρώτη εφαρμογή του θεσμού οι περιφέρειες υποχρεούνται να καταρτίσουν τριετή επιχειρησιακά προγράμματα.

Το περιεχόμενο, δομή, τρόπος υποβολής, όργανα και διαδικασία κατάρτισης, παρακολούθησης και αξιολόγησης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης β βαθμού καθορίζονται από την υπ αριθμ 74754/30-10-2010 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Ηλ. Διακυβέρνησης.
Το επιχειρησιακό πρόγραμμα δεν είναι ένα κείμενο γεμάτο με τεχνάσματα ή σκέψεις της συντακτικής ομάδας. Είναι η αναλυτική σκέψη καθώς και η κινητοποίηση σημαντικών πόρων. Από μόνος του ο ποσοτικός προσδιορισμός των πόρων δεν είναι στρατηγική. Όπως σημαντικοί θεωρητικοί της στρατηγικής υπογραμμίζουν στα βιβλία τους πολλά σημαντικά πράγματα δεν επιδέχονται καμιάς ποσοτικοποίησης.

Στόχος του Τριετούς Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας είναι η αποτύπωση ενός αναπτυξιακού οράματος, ο καθορισμός των αρχών και των μέσων που με την αξιοποίησή τους η περιφέρεια θα οδηγηθεί στην ανάπτυξη που θα διαχέεται ισοδύναμα σε όλους τους πολίτες της.
Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα πρέπει να έχει ενιαία δομή, συγκρότηση και λογική, να διέπει το σύνολο των διοικητικών και γεωγραφικών υποενοτήτων της Περιφέρειας, και πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον τις ακόλουθες ενότητες και κεφάλαια:
Ενότητα 1: Στρατηγικός σχεδιασμός με έμφαση στην Περιγραφή - αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης και στην Στρατηγική της Περιφέρειας και αναπτυξιακές προτεραιότητες.
Ενότητα 2: Επιχειρησιακός προγραμματισμός που καταγράφονται οι Στόχοι και δράσεις και ο χρονικός (τριετής) προγραμματισμός των δράσεων
Ενότητα 3: Οικονομικός προγραμματισμός και δείκτες παρακολούθησης και αξιολόγησης του προγράμματος.

Η σύνταξη του επιχειρησιακού προγράμματος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας ακολουθεί δύο φάσεις :
1η Φάση : Η Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας συγκεντρώνει τα απαιτούμενα στοιχεία από τις υπηρεσίες της Περιφέρειας, το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης, τα Νομικά Πρόσωπά της σχετικά με την υφιστάμενη κατάσταση και τις προτάσεις τους για τις αναπτυξιακές προτεραιότητες της Περιφέρειας και συντάσσει σχέδιο Στρατηγικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας που καλύπτει την πρώτη ενότητα. Αυτό το σχέδιο υποβάλλεται στην Εκτελεστική Επιτροπή για έγκριση και μετά στο Περιφερειακό Συμβούλιο για συζήτηση και έγκριση.

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Ελλάδας με την υπ αριθμ.  284 /14-11-2011 απόφασή του "«Έγκριση  σχεδίου Επιχειρησιακού  Προγράµµατος  Περιφέρειας  Δυτικής  Ελλάδας  για  τη χρονική  περίοδο  2012-2014" ενέκρινε το σχέδιο αυτό και ξεκινάει η φάση της διαβούλευσης.  Κατά τη διάρκεια της περιόδου δημοσιοποίησης υποβάλλονται προτάσεις, εγγράφως  ή  ηλεκτρονικά,  από  πολίτες  ή  ενώσεις  πολιτών  και  από  τοπικούς, κοινωνικούς και οικονομικούς φορείς.

2η Φάση : Η Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας επεξεργάζεται τις προτάσεις των υπηρεσιών, του Π.Τ.Α τις αποφάσεις των Νομικών Προσώπων της   Περιφέρειας   και   τις   προτάσεις   που   προέκυψαν   από   τη   διαδικασία διαβούλευσης  και  συντάσσει  το  σχέδιο  του  Επιχειρησιακού  Προγράμματος,  το οποίο υποβάλει στην Εκτελεστική Επιτροπή και μετά στο Περιφερειακό Συμβούλιο για τελική έγκριση του Τριετούς Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Η δεύτερη φάση ξεκινάει μόλις τώρα με την ανάρτηση του εγκεκριμένου σχεδίου και πλέον το λόγο έχουν η κοινωνία, οι πολίτες, οι παραγωγικές τάξεις, οι κοινωνικοί και οικονομικοί φορείς. Στο πλαίσιο της ανοιχτής διαβούλευσης καλούνται να υποβάλλουν προτάσεις συμπληρώνοντας τη φόρμα που ακολουθεί (ενεργοποιώντας τον ακόλουθο σύνδεσμο). Εναλλακτικά, προτάσεις μπορούν να υποβληθούν εγγράφως στην Δ/νση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Πανεπιστημίου 254 Κτήριο Β, Τ.Κ. 26110, τηλ. 2613613127 ή ηλεκτρονικά στην διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. .

Προσθήκη σχολίου επί της Διαβούλευσης

 


Αναρτήθηκε: 23 Νοεμβρίου 2011

Ανοιχτή σε σχόλια έως: 20 Ιανουαρίου 2012

Απομένουν: Η διαβούλευση έχει λήξει


Σχόλια Διαβούλευσης

Ημερομηνία

Ονοματεπώνυμο/Επωνυμία Επιχείρησης

Σχόλια Διαβούλευσης

28 Νοεμβρίου 2011
Αναστάσιος Τσικριτέας / OnePlusDESIGN
 pdf_buttonΑρχείο PDF

4.10 Έρευνα & Ανάπτυξη:

Από τα παραπάνω διαφαίνεται ύπαρξη έντονης ενδοπεριφερειακής ανισότητας στην ανάπτυξη υποδομών έρευνας και τεχνολογίας, καθώς υπάρχει έντονη συγκέντρωση των δραστηριοτήτων για έρευνα και καινοτομία στην Αχαΐα, τα οφέλη των οποίων δεν φαίνεται να διαχέονται στην υπόλοιπη Περιφέρεια.

1.8.2.3.3 Έρευνα-Τεχνολογία:

Αξιοποίηση των ΑΕΙ/ΤΕΙ, των Ερευνητικών Ινστιτούτων και του τοπικού ερευνητικού δυναμικού, με στόχο τη δημιουργία νέων καινοτόμων επιχειρήσεων και την μεταφορά τεχνολογίας και τεχνογνωσίας προς τις επιχειρήσεις της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

07 Δεκεμβρίου 2011 Όμιλος "Χ. Τρικούπης" Φίλων Σιδηροδρόμου Β.Δ. Ελλάδος pdf_buttonΑρχείο PDF
10 Ιανουαρίου 2012 Κώστας Παναγιωτόπουλος
Επιχειρηματίας, Μέλος Ε.Ε. ΣΕΒ Π&ΔΕ, Μέλος Γενικού Συμβουλίου ΣΕΒ
pdf_buttonΑρχείο PDF
13 Ιανουαρίου 2012 Γεώργιος Μπακογιάννης
Υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος με την παράταξη του Γιώργου Παναγιωτόπουλου
pdf_buttonΑρχείο PDF

Τελευταία τροποποίηση: Πέμπτη, 08 Μάρτιος 2012 23:55
 • Αιτήσεις & Λίστες αναμονής ιατρικών ειδικοτήτων

  Έναρξη λειτουργίας ηλεκτρονικού portal από τις 12/05/2023 για την υποβολή αιτήσεων και δικαιολογητικών ιατρών προς ειδίκευση στα Νοσηλευτικά Ιδρύματα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. Γ4δ/Γ.Π.οικ.44946/14-07-2020 Υπουργική Απόφαση.

  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

  Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε δείτε τις παρακάτω ΟΔΗΓΙΕΣ.

  Σύσταση, μετονομασία, καθορισμός χρόνου και περιεχόμενο άσκησης ιατρικών ειδικοτήτων (ενιαίων και μη) ΦΕΚ 4138/Β'/20-09-2018

  eisodos

   


  Συγκεντρωτικός Πίνακας Ειδικοτήτων στα Νοσηλευτικά Ιδρύματα της Π.Δ.Ε.

  Γ.Π.Ν. Πατρών "Παναγία Η Βοήθεια" (Ρίο)

  Γ.Ν. Πατρών "Ο 'Αγιος Ανδρέας"

  Γ.Ν. Παίδων Πατρών (Καραμανδάνειο)

  Γ.Ν. Ανατολικής Αχαΐας

  Γ.Ν. Αιτωλοακαρνανίας

  Γ.Ν. Ηλείας


   

  ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΙΑΤΡΩΝ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΚΟΛΟΥΘΕΣ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ 

  Σας υπενθυμίζουμε ότι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές μέσω email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. ή ταχυδρομικά: Δ/νση Δημόσιας Υγείας ΠΔΕ, Τμήμα Υπηρεσιών & Επαγγελμάτων Υγείας, Π.Π. Γερμανού 98, Πάτρα, ΤΚ 26225 ή δια ζώσης (αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο): Πάτρα, Π.Π. Γερμανού 98, ισόγειο, γραφείο 1, 

  ΜΟΝΟ για τις ακόλουθες εξαιρέσεις:

  1) Για όσους δεν διαθέτουν ΑΦΜ ή/και ΑΜΚΑ

  2) Για αιτήσεις υπεράριθμων (για λόγους υγείας και για αθλητές πτυχιούχους ιατρικής σχολής)

  Αίτηση για ειδικότητα
  Υπεύθυνη δήλωση ειδικότητας
  Οδηγίες και δικαιολογητικά

  Σημείωση:

  -Για αίτηση καταχώρησης ειδικότητας παρακαλούμε να αποστέλλετε κατά προτίμηση στο email μας Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. την αίτηση, την υπεύθυνη δήλωση και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά σκαναρισμένα.

  -Για αίτηση διαγραφής από σειρά προτεραιότητας ειδικότητας παρακαλούμε να αποστέλλετε κατά προτίμηση στο email μας Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. υπεύθυνη δήλωση (θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής) δηλώνοντας την ειδικότητα και το νοσοκομείο από το οποίο επιθυμείτε τη διαγραφή σας.

   


Ο παρών ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να βελτιώσει την πλοήγησή σας σε αυτόν. Χρησιμοποιώντας τον ιστότοπο αποδέχεστε την αποθήκευση των cookies στη συσκευή σας. Λεπτομέρειες για την Πολιτική Ιδιωτικότητας στο σύνδεσμο privacy policy.

Αποδέχομαι τα cookies από αυτόν τον ιστότοπο.