Παρασκευή, 27 Ιανουαρίου 2023
Ροή ενημέρωσης:
Παρασκευή, 27 Ιούλιος 2018 11:38

Εργασίες συντήρησης - αποκατάστασης αντιπλημμυρικών έργων ποτμαού Αχελώου, Π.Ε. Αιτ/νίας έτους 2017-2018

Στα πλαίσια του υπόψη υποέργου θα εκτελεστούν εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης υφιστάμενων αντιπλημμυρικών έργων στον Ποταμό Αχελώο Π.Ε. Αιτ/νίας. Οι εργασίες θα περιλαμβάνουν τα κάτωθι: 1) Συντήρηση και αποκατάσταση υφιστάμενων αντιπλημμυρικών έργων (θέσεις 1 έως 5),

2) Άρση προσχώσεων κάτω από υφιστάμενα τεχνικά,

3) Απομάκρυνση απορριμμάτων, μπαζών ή βλάστησης κατά μήκος της κοίτης στις ανωτέρω θέσεις.

Οι ως άνω εργασίες θα εκτελεστούν κατά προτεραιότητα, μέχρις εξάντλησης του εγκεκριμένου προϋπολογισμού, καθ' υπόδειξη της Δ/νουσας Υπηρεσίας.

Τελευταία τροποποίηση: Παρασκευή, 27 Ιούλιος 2018 12:58