Τετάρτη, 30 Σεπτεμβρίου 2020
Ροή ενημέρωσης:
Πέμπτη, 16 Αύγουστος 2018 11:03

Πρόσκληση για την υποβολή προσφορών για τη διοργάνωση εναρκτήριας τεχνικής συνάντησης στον Πύργο στις 29-30/08/2018 στο πλαίσιο της υλοποίησης του ευρωπαϊκού έργου INNOXENIA

Πρόσκληση για την υποβολή προσφορών για τη διοργάνωση της διήμερης εναρκτήριας τεχνικής συνάντησης στον Πύργο στις 29-30/08/2018, στο πλαίσιο υλοποίησης του ευρωπαϊκού έργου “InnoXenia: Innovation in Tourism in the Adriatic-Ionian Macroregion” (Καινοτομία στον Τουρισμό στην Μακροπεριφέρεια Αδριατικής – Ιονίου) μέχρι του ποσού των 2.065,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής για το σύνολο της δαπάνης και εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις συμμετοχής της τεχνικής προσφοράς.

Τελευταία τροποποίηση: Πέμπτη, 16 Αύγουστος 2018 13:02