Τετάρτη, 29 Ιανουαρίου 2020
Ροή ενημέρωσης:
Δευτέρα, 15 Οκτώβριος 2018 09:08

Συνοπτικός διαγωνισμός για την ανάθεση σε εξωτερικό συνεργάτη υπηρεσιών του ευρωπαϊκού έργου "CI-NOVATEC: Πελατειακή Ευφυΐα για Καινοτόμα Τουριστικά Οικοσυστήματα-Customer IntelligenceforinNOVAtiveTourismECosystems»

Συνοπτικός διαγωνισμός για την ανάθεση σε εξωτερικό συνεργάτη: α) υπηρεσιών παροχής συμβουλών σε θέματα σχεδιασμού, β) υπηρεσιών εκτύπωσης και συναφών υπηρεσιών και γ) υπηρεσιών διοργάνωσης εκθέσεων και συνεδρίων για τις ανάγκες του ευρωπαϊκού έργου «CI-NOVATEC - Πελατειακή Ευφυΐα για Καινοτόμα Τουριστικά Οικοσυστήματα-Customer IntelligenceforinNOVAtiveTourismECosystems», με κωδικό έργου ΜΙS: 5003479», ΣΑΕΠ 301/6: 2018ΕΠ30160019, που έχει ενταχθεί και συγχρηματοδοτείται από το Διακρατικό Πρόγραμμα Interreg Ελλάδα-Ιταλία V/A 2014-2020, συνολικής δαπάνης μέχρι του ποσού των 18.670,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και με κριτήριο επιλογής την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφοράς βάσει της τιμής για το σύνολο των υπηρεσιών κάθε τμήματος.

 

Τελευταία τροποποίηση: Δευτέρα, 15 Οκτώβριος 2018 14:21