Παρασκευή, 25 Σεπτεμβρίου 2020
Ροή ενημέρωσης:
Δευτέρα, 10 Δεκέμβριος 2018 08:49

Διακήρυξη ηλεκτρονικού, ανοικτού, μειοδοτικού διαγωνισμού άνω των ορίων του άρθρου 5 του Ν. 4412/2016 για την προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών για το έτος 2019 της Π.Ε. Ηλείας

ΤΟΠΟΣ – ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΤΙΑΚΗ ΠΥΛΗ ΕΣΗΔΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.

10/12/2018 Ημέρα Δευτέρα

10/12/2018

ημέρα Δευτέρα

Ώρα: 15:00

07/01/2019

ημέρα Δευτέρα

Ώρα: 15:00

11/01/2019

ημέρα Παρασκευή

Ώρα: 10:00 π.μ.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ, ΑΝΟΙΚΤΟΥ,ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 5 ΤΟΥ Ν. 4412/2016 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ (ΑΜΟΛΥΒΔΗ ΒΕΝΖΙΝΗ, ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ) ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2019 ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ-Π.Ε ΗΛΕΙΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΩΣ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ ΤΩΝ 116.732.00€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ.

Τελευταία τροποποίηση: Δευτέρα, 24 Δεκέμβριος 2018 11:02