Παρασκευή, 07 Αυγούστου 2020
Ροή ενημέρωσης:
Δευτέρα, 10 Δεκέμβριος 2018 12:21

Κατασκευή ντουλαπιών υπηρεσιών Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας

Η Π.Δ.Ε. - Π.Ε. Αιτωλ/νιας αναρτά την:

"Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος μέχρι του ποσού των 3.000,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, αφορά την κάλυψη του κόστους για την κατασκευή και τοποθέτηση Ντουλαπιών Ξύλινων για τις ανάγκες της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και του Τμ. Οικονομικής Υποστήριξης, Υπηρεσιών της Π.Ε. Αιτωλ/νιας με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά τιμής για το σύνολο της προμήθειας όπως αναφέρεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι - Α της Πρόσκλησης, μετά από αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής.".

Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να καταθέσουν την προσφορά τους ή να την αποστείλουν ταχυδρομικά σε σφραγισμένο φάκελο μέχρι την ημέρα λήξης διενέργειας της παρούσης διαδικασίας ήτοι 14η Δεκεμβρίου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:00 π.μ. στο Τμήμα Γραμματείας της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού, στο κτίριο του Διοικητηρίου Π.Ε. Αιτωλ/νίας Μεσολόγγι, τ.κ. 30200.

Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στις 17 Δεκεμβρίου, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 μ.μ.

Τελευταία τροποποίηση: Δευτέρα, 24 Δεκέμβριος 2018 11:04