Κυριακή, 17 Ιανουαρίου 2021
Ροή ενημέρωσης:
Δευτέρα, 10 Δεκέμβριος 2018 17:35

Προμήθεια και συναρμολόγηση dexion για υπηρεσίες της Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας

Η Π.Δ.Ε. - Π.Ε. Αιτωλ/νιας αναρτά την:

«Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος μέχρι του ποσού των 15.000,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, που αφορά την κάλυψη του κόστους για την προμήθεια υλικών αρχειοθέτησης τύπου DEXION(κόστους 12.000,00 € με Φ.Π.Α.) καθώς και την κάλυψη του κόστους που αφορά τις εργασίες συναρμολόγησης και τοποθέτησης αυτών (3.000,00 € με Φ.ΠΑ.), σε χώρους Υπηρεσιών της Π.Ε. Αιτωλ/νιας για αρχειοθέτηση, όπως αναφέρονται αναλυτικά στο Παράρτημα Ι – Α. της παρούσης Πρόσκλησης, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά τιμής συνολικά, για την Προμήθεια και τις Εργασίες Τοποθέτησης των ανωτέρω υλικών μετά από αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής».

Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να καταθέσουν την προσφορά τους ή να την αποστείλουν ταχυδρομικά σε σφραγισμένο φάκελο μέχρι την ημέρα λήξης διενέργειας της παρούσης διαδικασίας ήτοι 14η Δεκεμβρίου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 π.μ. στο Τμήμα Γραμματείας της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού, στο κτίριο του Διοικητηρίου Π.Ε. Αιτωλ/νίας Μεσολόγγι, τ.κ. 30200.

Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στις 17 Δεκεμβρίου, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:30 π.μ.

Τελευταία τροποποίηση: Δευτέρα, 24 Δεκέμβριος 2018 11:19