Σάββατο, 29 Φεβρουαρίου 2020
Ροή ενημέρωσης:
Πέμπτη, 31 Ιανουάριος 2019 13:40

Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης, πριν την διενέργεια ηλεκτρονικής κλήρωσης για την συγκρότηση της επιτροπής διαγωνισμού, για το έργο με τίτλο: «Αναβάθμιση και εκσυγχρονισμός του οδικού χειμάρρων άξονα Λακκώματα-Τσαπουρνιά»

Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης, πριν την διενέργεια ηλεκτρονικής κλήρωσης για την
συγκρότηση της επιτροπής διαγωνισμού, για το έργο με τίτλο: «Αναβάθμιση και εκσυγχρονισμός του
οδικού χειμάρρων άξονα Λακκώματα-Τσαπουρνιά» με προϋπολογισμού έργου : 2.500.000,00 € με κωδικό
2017ΣΕ07100019

Τελευταία τροποποίηση: Πέμπτη, 31 Ιανουάριος 2019 18:09