Δευτέρα, 25 Ιανουαρίου 2021
Ροή ενημέρωσης:
Δευτέρα, 11 Φεβρουάριος 2019 09:06

Διακήρυξη ηλεκτρονικού διεθνή διαγωνισμού για παροχή υπηρεσιών: Ανάδειξη εργολάβων για τον από εδάφους δολωματικό ψεκασμό ελαιοδέντρων στα πλαίσια του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς στην ΠΔΕ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟ:

«Ανάδειξη εργολάβων για τον από εδάφους δολωματικό ψεκασμό ελαιοδέντρων στα πλαίσια του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας - Περιφερειακή Ενότητα Ηλείας για το έτος 2019»

  • ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ Ε.ΣΗ.ΔΗ.Σ.: 70138
  • Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η Δευτέρα 11/03/2019 και ώρα 15:00.
  • Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος, την 15/03/2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:00 π.μ.
Τελευταία τροποποίηση: Δευτέρα, 11 Φεβρουάριος 2019 17:57