Τετάρτη, 12 Αυγούστου 2020
Ροή ενημέρωσης:
Τετάρτη, 27 Μάρτιος 2019 18:47

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜ. ΗΛΕΚΤΡΟΛ. ΥΛΙΚΟΥ Π.Ε. ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ

Η Π.Δ.Ε - Π.Ε. ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ δημοσιεύει την:

«Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος μέχρι του ποσού συνολικά των 8.000,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, που αφορά την κάλυψη του κόστους για την Προμήθεια Ηλεκτρολογικού υλικού (πρίζες, διακόπτες, λαμπτήρες, καλώδια κ.λ.π.) για την αντικατάσταση ελαττωματικών ή φθαρμένων ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων του Διοικητηρίου στο Μεσολόγγι καθώς και των λοιπών κτιρίων που στεγάζονται Υπηρεσίες της Π.Ε στο Αγρίνιο, όπως αναλυτικά αναφέρονται στον σχετικό Πίνακα του Παραρτήματος A, της παρούσης Πρόσκλησης».

Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να καταθέσουν την προσφορά τους ή να την αποστείλουν ταχυδρομικά σε σφραγισμένο φάκελο μέχρι την ημέρα λήξης διενέργειας της παρούσης διαδικασίας ήτοι 01η Απριλίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:30 π.μ. στο Τμήμα Γραμματείας της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού, στο κτίριο του Διοικητηρίου Π.Ε. Αιτωλ/νίας Μεσολόγγι, τ.κ. 30200.

Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στις 2 Απριλίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00 π.μ.

Συνημμένα η Πρόσκληση και το Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς

Τελευταία τροποποίηση: Πέμπτη, 28 Μάρτιος 2019 00:51