Δευτέρα, 03 Αυγούστου 2020
Ροή ενημέρωσης:
Πέμπτη, 23 Μάιος 2019 15:05

Αλλαγή καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών και ημερομηνίας αποσφράγισης

Αλλαγή καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών και ημερομηνίας αποσφράγισης του διαγωνισμού κάτω των ορίων του άρθρου 5 του Ν.4412/2016 για την επιλογή αναδόχου για την Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου για την Υλοποίηση του Έργου “Sustainable Heritage Management towards Mass Tourism Impact thanks to a holistic use of Big and Open Data” – HERIT-DATA του Προγράμματος Interreg Med 2014-2020», συνολικής δαπάνης έως του ποσού των 105.864,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και με κριτήριο επιλογής την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής

Τελευταία τροποποίηση: Πέμπτη, 23 Μάιος 2019 15:51