Δευτέρα, 03 Αυγούστου 2020
Ροή ενημέρωσης:
Παρασκευή, 24 Μάιος 2019 06:59

Διακήρυξη Π.Υ. επισκευής & συντήρησης εκτυπωτικών μηχανημάτων Π.Ε. Αιτωλ/νίας

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας – Γεν.Δ/νση Εσωτερικής Λειτουργίας - Δ/νση Διοικητικού-Οικονομικού της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας διενεργεί Ανοικτό Ηλεκτρονικό μειοδοτικό διαγωνισμό, Κάτω των ορίων, για την «Παροχή Υπηρεσιών επισκευής και συντήρηση Εκτυπωτικών & Φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων, εγκατεστημένα σε γραφεία Υπηρεσιών της Π.Ε. ΑΙτωλ/νιας καθώς και των Υπηρεσιών χωρικής Αρμοδιότητας Π.Ε. ΑΙτωλ/νιας», με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφοράς βάσει τιμ και σύμφωνα με όσα αναλυτικά περιγράφονται στα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Α & Β, που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της Διακήρυξης αυτής.

Ο προϋπολογισμός είναι 100.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α., και θα βαρύνει τον προϋπολογισμό της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας – Περιφερειακή Ενότητα Αιτωλοακαρνανίας.

Η ανάρτηση της διακήρυξης στη διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ έχει με αρ.:74751

 

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών σύμφωνα με την Ηλεκτρονική Πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών μέσω πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ την 08η Ιουνίου 2019, ημέρα Σάββατο και ώρα 14:00 μ.μ

Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών την 14α Ιουνίου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ.

Τελευταία τροποποίηση: Παρασκευή, 24 Μάιος 2019 08:14