Δευτέρα, 03 Αυγούστου 2020
Ροή ενημέρωσης:
Παρασκευή, 24 Μάιος 2019 08:58

Πρόσκληση για την υποβολή προσφορών για την προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείου στο πλαίσιο της υλοποίησης του ευρωπαϊκού έργου BALKANET

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ποσού 4.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, που αφορά στην προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείου στο πλαίσιο υλοποίησης του ευρωπαϊκού έργου BALKANET του Προγράμματος «Interreg Balkan-Mediterranean 2014-2020», με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής, μετά από αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής.