Παρασκευή, 19 Αυγούστου 2022
Ροή ενημέρωσης:
Παρασκευή, 31 Μάιος 2019 10:46

Διακήρυξη για μεταφορά αρχείου κλπ Π.Ε. Αιτωλ/νίας

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ με αρ.πρωτ: 164381/3306/31-05-2019

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας – Γεν.Δ/νση Εσωτερικής Λειτουργίας - Δ/νση Διοικητικού-Οικονομικού της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας διενεργεί Ανοικτό Ηλεκτρονικό μειοδοτικό διαγωνισμό, Κάτω των ορίων, για την «Παροχή Υπηρεσιών για την τοποθέτηση σε σάκους, μεταφορά και επανατοποθέτηση σε DEXION αρχειακού υλικού (υπηρεσιακοί φάκελοι), παλιά άχρηστα υλικά από Υπηρεσίες της Π.Ε. Αιτωλ/νιας στο Αγρίνιο και Μεσολόγγι, στον νέο αποθηκευτικό χώρο που τηρείται στην Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής και στον χώρο του πρώην Μηχανολογικού Εξοπλισμού, καθώς και της μεταφοράς του Τμήματος Κτηνιατρικής Βόνιτσας στον υπάρχοντα χώρο που στεγάζονται οι Υπηρεσίες του Τμήματος Αγροτικής Οικονομίας Βόνιτσας», με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφοράς βάσει τιμ και σύμφωνα με όσα αναλυτικά περιγράφονται στα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Α & Β, που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της Διακήρυξης αυτής.

Ο προϋπολογισμός είναι 15.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α., και θα βαρύνει τον προϋπολογισμό της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας – Περιφερειακή Ενότητα Αιτωλοακαρνανίας.

Κάθε προσφορά θα συνταχθεί στην Ελληνική γλώσσα, θα συνοδεύεται από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Οι εγγυήσεις συμμετοχής είναι 2% για το σύνολο της Διακήρυξης χωρίς το ΦΠΑ.

Η Σύμβαση είναι διάρκειας μεχρι εκτέλεση της παρεχόμενης υπηρεσίας μεταφοράς.

Δε γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές.

Χρόνος ισχύος των προσφορών 360 ημερολογιακές ημέρες.

Ημερομηνία δημοσίευσης στον Ελληνικό Τύπο μετά την 1η Ιουνίου 2019.

Η Διακήρυξη θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας www.pde.gov.gr – προκηρύξεις, και θα αναρτηθεί στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στο ΚΗΜΔΗΣ.

Τα έξοδα δημοσίευσης των ανακοινώσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνουν τον ανάδοχο/χους σύμφωνα με το αρθρ. 4 του Ν. 3548/2007 όπως συμπληρώθηκε με το αρθρ. 46 του Ν. 3801/2009 (ΦΕΚ 163Α)

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος στις παρακάτω ημερομηνίες:

Ημερομηνία ανάρτησης της διακήρυξης στη διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ με αρ.:75242

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών σύμφωνα με την Ηλεκτρονική Πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών μέσω πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ την 18η Ιουνίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:30 μ.μ

Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών την 24α Ιουνίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ.

Αντίγραφα της διακήρυξης διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή μέσω του διαδικτύου στις διευθύνσεις www.promitheus.gov.gr και www.pde.gov.gr. Κάθε σχετική πληροφορία θα παρέχεται από την αναθέτουσα αρχή, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, από 8.30 π.μ. έως 14.30 μ.μ. στο τηλέφωνο 2631361218.

Τελευταία τροποποίηση: Παρασκευή, 31 Μάιος 2019 11:53