Τετάρτη, 16 Οκτωβρίου 2019
Ροή ενημέρωσης:
Τρίτη, 18 Ιούνιος 2019 13:14

Συνοπτικός διαγωνισμός για την: «α. ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΝΟΣ (1) ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΝΟΜΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ (ΑμΕΑ) ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ (SEATRAC), β. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ & ΑΠΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ SEATRAC ΣΕ ΠΑΡΑΛΙΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΗΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2019

Συνοπτικός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής, για την :

«α. ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΝΟΣ (1) ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΝΟΜΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ (ΑμΕΑ) ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ (SEATRAC), β. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ & ΑΠΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ SEATRAC ΣΕ ΠΑΡΑΛΙΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΗΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2019, ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕΧΡΙ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ ΤΩΝ 15.580,60 ΕΥΡΩ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ, ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ».

 

Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού:

Ημερομηνία: 01/07/2019

Ημέρα: Δευτέρα

Ώρα: 10:00 π.μ. (έναρξη αποσφράγισης προσφορών)

Τρόπος και χρόνος υποβολής προσφορών:

Ταχυδρομικώς ή αυτοπροσώπως έως και 28-06-2019 ώρα 15:00.

Τελευταία τροποποίηση: Τρίτη, 18 Ιούνιος 2019 15:03