Δευτέρα, 18 Ιανουαρίου 2021
Ροή ενημέρωσης:
Κυριακή, 07 Ιούλιος 2019 12:09

Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης, πριν την διενέργεια ηλεκτρονικής κλήρωσης για την συγκρότηση της επιτροπής διαγωνισμού, του έργου: «ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΣΤΟΝ ΠΟΤΑΜΟ ΠΕΙΡΟ ΠΛΗΣΙΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΟΙΡΕΪΚΑ»

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, προτίθεται να προβεί στη διακήρυξη δημόσιου ανοικτού διαγωνισμούμέσω   ΕΣΗΔΗΣ, για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΣΤΟΝ ΠΟΤΑΜΟ ΠΕΙΡΟ ΠΛΗΣΙΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΟΙΡΕΪΚΑ», προϋπολογισμού: 1.250.000,00 € (με ΦΠΑ).

Το έργο θα εκτελεστεί στην Π.Ε. Αχαΐας και χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΣΑΕΠ 501) ως υποέργο του έργου με τίτλο: «ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΣΤΟΝ ΠΟΤΑΜΟ ΠΕΙΡΟ ΠΛΗΣΙΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΟΙΡΕΪΚΑ», με Κ.Α: 2013ΕΠ00100040.

Τελευταία τροποποίηση: Κυριακή, 07 Ιούλιος 2019 17:15