Πέμπτη, 13 Αυγούστου 2020
Ροή ενημέρωσης:
Τρίτη, 09 Ιούλιος 2019 13:13

Διακήρυξη για καθαρισμό επαρχιακών δρόμων Π.Ε. Αιτωλ/νίας

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  - Π.Ε. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

αναρτά την: "Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού, Άνω των ορίων, με τίτλο «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΕΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΕΠΑΡΧΙΑΚΩΝ ΟΔΩΝ, ΠΕ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ» με εκτιμώμενη 3.000.000,00Ευρώ με ΦΠΑ.

Αφορά στο αριθμ. 36 υποέργο, του εναριθμ. έργου 2014ΕΠ50100000 της ΣΑΕΠ 501 της Περιφέρειας. Δυτικής Ελλάδας: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΡΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ» Συνολικού Προϋπολογισμού: 49.770.000,00 €"

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΤΟΥ ΕΣΗ∆ΗΣ

ΜΕΤΑ ΤΙΣ 7-7-2019

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΚΑΙ ΩΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΑΜΕΣΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΟ ΕΣΗΔΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ & ΩΡΑ ΛΗΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ(ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ)

05-08-2019 ΚΑΙ ΩΡΑ 10:00

Μ/ΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

09-08-2019 ΚΑΙ ΩΡΑ 10:00

Τελευταία τροποποίηση: Τετάρτη, 10 Ιούλιος 2019 08:30