Πέμπτη, 13 Αυγούστου 2020
Ροή ενημέρωσης:
Τρίτη, 09 Ιούλιος 2019 13:20

Διακήρθξη για συντήρηση σήραγγας Αγ. Ηλία Π.Ε. Αιτωλ/νίας

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  - Π.Ε. ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ

αναρτά την με θέμα: "Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού, Άνω των ορίων, με τίτλο: «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ

ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ, ΜΕΣΩ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ SCADA,

ΤΩΝ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΣΤΗ ΣΗΡΑΓΓΑ ΑΓ. ΗΛΙΑ ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ, ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΑΡΑΪΟΝΙΑΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ» με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ, άνω των ορίων του Ν.4412/16, με εκτιμώμενη αξία 270.000,00 Ευρώ με ΦΠΑ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Αφορά στο αριθμ. 44 υποέργο, του εναριθμ. έργου 2014ΕΠ50100000 της ΣΑΕΠ 501 της Περ. Δυτ. Ελλάδας: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΡΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ» Συνολικού Προϋπολογισμού: 49.770.000,00 €"

Συστεμικός αριθμ. ΕΣΗΔΗΣ. - 76722

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - www.promitheus.gr του ΕΣΗΔΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΤΟΥ ΕΣΗ∆ΗΣ - ΜΕΤΑ ΤΙΣ 8-7-2019

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΚΑΙ ΩΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ - ΑΜΕΣΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΕΣΗΔΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ & ΩΡΑ ΛΗΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ(ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ) - 05 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2019, ΗΜΕΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ ΚΑΙ ΩΡΑ 10:00 π.μ.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ) - 09 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2019, ΗΜΕΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 11:00 π.μ.

Τελευταία τροποποίηση: Τετάρτη, 10 Ιούλιος 2019 08:30