Τετάρτη, 20 Ιανουαρίου 2021
Ροή ενημέρωσης:
Τετάρτη, 17 Ιούλιος 2019 10:11

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάθεση εργασιών συντήρησης των ανελκυστήρων του Διοικητηρίου και της Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση των εργασιών της συντήρησης των ανελκυστήρων του Διοικητηρίου και της Δ/νσης Μεταφορών-Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας, έτους 2019, με διάρκεια ένα (1) έτος από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα απο οικονομικής άποψης προσφορά, βάσει της τιμής στο σύνολο των εργασιών.

Προϋπολογισμός μέχρι του ποσού των 7.812,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Κωδικός CPV : 50750000-7.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών : 24-07-2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ.

Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών : 24-07-2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:30 π.μ.

Τελευταία τροποποίηση: Τετάρτη, 17 Ιούλιος 2019 11:29