Τετάρτη, 29 Ιουνίου 2022
Ροή ενημέρωσης:
Παρασκευή, 26 Ιούλιος 2019 14:00

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για υπηρεσίες υλικοτεχνικής υποστήριξης και παροχής λοιπών υπηρεσιών για θεατρική παράσταση στο πλαίσιο υλοποίησης του ευρωπαϊκού έργου CROSS THE GAP

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για υπηρεσίες υλικοτεχνικής υποστήριξης και παροχής λοιπών υπηρεσιών για θεατρική παράσταση και μουσικό-θεατρικό δρώμενο, με συνολικό προϋπολογισμό έως του ποσού των τριών χιλιάδων ευρώ (3.000,00€), (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.), στο πλαίσιο της υλοποίησης του ευρωπαϊκού έργου “CROSS THE GAP: Accessibility for social and cultural inclusion” (Διασχίζοντας το κενό: Προσβασιμότητα για κοινωνική και πολιτιστική ένταξη) με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

Τελευταία τροποποίηση: Παρασκευή, 26 Ιούλιος 2019 14:17