Παρασκευή, 28 Φεβρουαρίου 2020
Δευτέρα, 16 Σεπτέμβριος 2019 10:28

ΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΤΕΡΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΤΑΦΡΟΥ ΔΙΜΗΚΟΥ Π.Ε. ΑΙΤ/ΝΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2019

Πριν την έναρξη των εργασιών, ο Ανάδοχος οφείλει να προβεί με απόλυτη ακρίβεια στη βυθομέτρηση της περιοχής. Η βυθομέτρηση θα γίνει υποχρεωτικά από τον Ανάδοχο παρουσία του Επιβλέποντα μηχανικού. Κατά τις μετρήσεις, τα βυθόμετρα θα λαμβάνονται σε αποστάσεις το πολύ δεκαπέντε (15) μέτρα σε κάθε διατομή και οι διατομές σε αποστάσεις το πολύ πενήντα (50) μέτρα. Η βυθομετρική αποτύπωση θα προσυπογράφεται από τον επιβλέποντα μηχανικό και από τον Ανάδοχο.

H μόνη ήπια επέμβαση η οποία θα γίνει, είναι η απομάκρυνση απορριμμάτων, φερτών υλικών και βλάστησης, σύμφωνα πάντα με τη δέσμευση οι προτεινόμενες εργασίες να περιοριστούν εντός των ορίων απαλλοτρίωσης του 1988.

Αναλυτικότερα τα προτεινόμενα έργα είναι τα παρακάτω:

Καθαρισμοί κοιτών ποταμών ή ρεμάτων από φερτά υλικά, ή απορρίμματα:

Από τη διατομή 34 (χ.θ. 4+084,09) έως τη διατομή 50 (χ.θ. 5+613,15 – μετά τον σταθμό Αγγελοκάστρου) της τάφρου Δίμηκου, προτείνεται ο καθαρισμός κατά τμήματα από φερτά υλικά, απορρίμματα κλπ. χαλαρά υλικά με τη χρήση μηχανημάτων (DRUGLINE) κινουμένων στις όχθες ή/και την κοίτη.

Καθαρισμοί κοιτών ποταμών ή ρεμάτων από αυτοφυή βλάστηση:

Τελευταία τροποποίηση: Δευτέρα, 16 Σεπτέμβριος 2019 16:21