Τετάρτη, 19 Φεβρουαρίου 2020
Ροή ενημέρωσης:
Παρασκευή, 18 Οκτώβριος 2019 10:48

Κατασκευή νέας γέφυρας με παραλλαγή στο δρόμο Θόλο - Φιγάλεια, στη θέση «Κορακοφωλιά»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ:

«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΑΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΜΕ ΠΑΡΑΛΛΑΓΗ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ΘΟΛΟ - ΦΙΓΑΛΕΙΑ, ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΚΟΡΑΚΟΦΩΛΙΑ».

 

 

 

Τελευταία τροποποίηση: Παρασκευή, 18 Οκτώβριος 2019 14:39