//
Τρίτη, 26 Οκτωβρίου 2021
Ροή ενημέρωσης:
Παρασκευή, 13 Δεκέμβριος 2019 08:45

Διακήρυξη σύμβασης γενικών υπηρεσίων με ανοικτή διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ για το έργο INCUBA, συνολικής δαπάνης μέχρι του ποσού των 113.700,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ μέσω ΕΣΗΔΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «Παροχή υπηρεσιών δημιουργίας ομάδων δικαιούχων – αποδεκτών των δράσεων τουέργου, δημιουργία λιστών για την πλατφόρμα του έργου και υπηρεσίες λειτουργίαςθερμοκοιτίδων, για τις δράσεις του έργου «CrossBorderAgrifoodIncubators – INCUBA (Διασυνοριακές Αγροδιατροφικές Θερμοκοιτίδες)» συνολικής δαπάνης μέχρι του ποσούτων εκατόν δεκατριών χιλιάδων και επτακοσίων ευρώ (113.700,00€) συμπ. ΦΠΑ (αξίαπρο Φ.Π.Α. 91.693,55€) και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα απόοικονομικής άποψης προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής.»

Τελευταία τροποποίηση: Παρασκευή, 13 Δεκέμβριος 2019 09:49