//
Δευτέρα, 25 Οκτωβρίου 2021
Ροή ενημέρωσης:
Τρίτη, 24 Δεκέμβριος 2019 13:27

6ος επιμέρους διαγωνισμός μεταφοράς μαθητών Π.Ε. Αιτωλ/νίας

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ με αρ.πρωτ: 388377/6117/23.12.2019

            Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας – Γεν.Δ/νση Εσωτερικής Λειτουργίας-Δ/νση Διοικητικού Οικονομικού /Τμήμα Προμηθειών της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας, μετά την υπ΄ αριθμ. 2582/2019 και την 2620/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ΠΔΕ, προκηρύσσει 6ο Επιμέρους Διαγωνισμό για την Περιφερειακή Ενότητα Αιτωλοακαρνανίας (Π.Ε. Αιτωλ/νίας), με τη διαδικασία του ανοικτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού άνω των ορίων, για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και μεταφοράς Ατόμων με Αναπηρία (ΑΜΕΑ) στο ΝΠΙΔ με την επωνυμία «ΕΛΕΠΑΠ Αγρινίου και «ΠΑΝΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ (παράρτημα Αγρινίου και Μεσολογγίου)» χωρικής αρμοδιότητας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας-ΠΕ Αιτωλ/νίας, για το σχολικό έτος 2019-2020, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή (χαμηλότερη τιμή-υψηλότερο ποσοστό έκπτωσης) ανά δρομολόγιο ή ομάδα δρομολογίων, συνολικού προϋπολογισμού μέχρι του ποσού των 1.041.132,93 € ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α..

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 27 (παρ. 2) και στο άρθρο 32 του Π.Δ. 60/2007.

Ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης στην ΕΕ : 20/12/2019

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους εγγεγραμμένους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr. του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα στην ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην υπ΄ αριθμ. 56902/215/19.05.2017 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 1924/Β/02-06-2017) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ..

Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς προκειμένου να υποβάλλουν ενδεικτική προσφορά θα πρέπει να συνδεθούν στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. στη διεύθυνση www.promitheus.gov.gr και να αναζητήσουν τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό με αριθμό 83084.

Η ενδεικτική προσφορά περιλαμβάνει τα δικαιολογητικά συμμετοχής και την τεχνική προσφορά, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα άρθρα της αριθμ. 377586/6023/13.12.2019 διακήρυξης.

Ημερομηνία και ώρα έναρξης υποβολής ενδεικτικών προσφορών : μετά τις 23-12-2019.

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής ενδεικτικών προσφορών 05-01-2020 και ώρα 23:59.

Τελευταία τροποποίηση: Τρίτη, 24 Δεκέμβριος 2019 14:42