Πέμπτη, 23 Σεπτεμβρίου 2021
Ροή ενημέρωσης:
Τρίτη, 07 Ιανουάριος 2020 09:46

Διακήρυξη συντήρησης κ.λ.π. σήραγγας Αγ. Ηλία Π.Ε. Αιτωλ/νίας

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ - Π.Ε. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

αναρτά την  με θεμα: "Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού, Άνω των ορίων, με τίτλο: «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ, ΜΕΣΩ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ SCADA,ΤΩΝ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΣΤΗ ΣΗΡΑΓΓΑ ΑΓ. ΗΛΙΑ ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ, ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΑΡΑΪΟΝΙΑΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ» με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ, άνω των ορίων του Ν.4412/16, με εκτιμώμενη αξία 270.000,00 Ευρώ με ΦΠΑ.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Αφορά στο αριθμ. 44 υποέργο, του εναριθμ. έργου 2014ΕΠ50100000 της ΣΑΕΠ 501 της Περ. Δυτ. Ελλάδας: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΡΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ» Συνολικού Προϋπολογισμού: 49.770.000,00 €".

 

Συστεμικός αριθμ. ΕΣΗΔΗΣ.

83715

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

www.promitheus.gr του ΕΣΗΔΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ∆ΙΑΚΗΡΥΗΣ ΣΤΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΤΟΥ ΕΣΗ∆ΗΣ

ΜΕΤΑ ΤΙΣ 07-01-2020

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΚΑΙ ΩΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΑΜΕΣΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΕΣΗΔΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ & ΩΡΑ ΛΗΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ (ΚΑΤΑΛΗΚΤΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ)

03-02-2020, ΗΜΕΡΑ Δευτέρα ΚΑΙ ΩΡΑ 09:00 μ.μ.

ΗΜ/ΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ)

07-02-2020, ΗΜΕΡΑ Παρασκευή ΚΑΙ ΩΡΑ 10:00 π.μ.

 

 ΕΚ ΠΑΡΑΔΡΟΜΗΣ ΑΝΑΓΡΑΦΗΚΕ ΣΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΩΣ ΛΗΞΗ ΗΜΕΡΟΙΜΗΝΙΑΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΗΛΕΚΤΤΡΟΝΙΚΑ  Η 14:30 μ.μ  ΑΝΤΙ ΤΟΥ ΟΡΘΟΥ 09:00 π.μ..

Τελευταία τροποποίηση: Τρίτη, 07 Ιανουάριος 2020 13:55