Σάββατο, 19 Ιουνίου 2021
Ροή ενημέρωσης:
Παρασκευή, 24 Ιανουάριος 2020 11:38

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την σύναψη σύμβασης (χρονικής διάρκειας από την υπογραφή της και μέχρι 31-12-2020) για τη μίσθωση μηχανημάτων έργου προς διεξαγωγή εξετάσεων απόκτησης διπλώματος χειριστή

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την σύναψη σύμβασης (χρονικής διάρκειας από την υπογραφή της και μέχρι 31-12-2020) για τη μίσθωση μηχανημάτων έργου προς διεξαγωγή εξετάσεων απόκτησης διπλώματος χειριστή, συνολικής δαπάνης μέχρι του ποσού των 20.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει του μικρότερου προσφερόμενου ποσού σε σχέση με το μέγιστο καταβαλλόμενο ποσό ανά εξεταζόμενο και ανά μηχάνημα.

Τελευταία τροποποίηση: Παρασκευή, 24 Ιανουάριος 2020 15:31