Πέμπτη, 13 Αυγούστου 2020
Ροή ενημέρωσης:
Δευτέρα, 03 Φεβρουάριος 2020 12:21

Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης, πριν τη διενέργεια ηλεκτρονικής κλήρωσης για τη συγκρότηση της επιτροπής διαγωνισμού, του έργου: «Συντήρηση Στοιχείων Ασφαλείας Επαρχιακού Οδικού Δικτύου» Προϋπολογισμού: 1.600.000,00€

Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης, πριν την διενέργεια ηλεκτρονικής κλήρωσης για την
συγκρότηση της επιτροπής διαγωνισμού, του έργου: «Συντήρηση Στοιχείων Ασφαλείας
Επαρχιακού Οδικού Δικτύου», Προϋπολογισμού: 1.600.000,00€ (ΣΑΕΠ 501 με κωδικό
2014ΕΠ50100004)

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, προτίθεται να προβεί στη διακήρυξη δημόσιου ανοικτού
διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ, για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου:
«Συντήρηση Στοιχείων Ασφαλείας Επαρχιακού Οδικού Δικτύου», Προϋπολογισμού:
1.600.000,00€ .
Το έργο θα εκτελεστεί στην Π.Ε Αχαΐας και χρηματοδοτείται από πιστώσεις του
Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΣΑΕΠ 501)με τίτλο: «Συντήρηση Στοιχείων Ασφαλείας
Επαρχιακού Οδικού Δικτύου» ,με Κ.Α: 2014ΕΠ50100004.
Το παρόν δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας(www.pde.gov.gr ).
Παρακαλούμε όπως δημοσιεύσετε το παρόν στην ιστοσελίδα σας, σύμφωνα με τις
διατάξεις του Ν.4412/2016 άρθρο 221 παρ.10.

Τελευταία τροποποίηση: Δευτέρα, 03 Φεβρουάριος 2020 14:51